توسعه پایدار گردشگری چابهار: رهیافتی برای برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت ‌مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت ‌مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2022.303876.2545

چکیده

صنعت گردشگری سهم به‌سزایی در توسعه کشورها در سراسر جهان دارد. این صنعت به‌ویژه در نقاط کم‌تر توسعه‌یافته یا در شرایطی که سود فعالیت‌های سایر بخش‌های اقتصادی رو به افول باشد، راهبردی مناسب جهت توسعه کشورها محسوب می‌گردد. مقوله گردشگری در چابهار، موردپژوهی مقاله حاضر، علی‌رغم قرارگیری این منطقه در موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد و برخوداری از دارایی‌ها و ارزش‌های طبیعی و بومی متعدد نتوانسته است به جایگاه مطلوبی دست یابد و در نهایت موجبات توسعه در سطح محلی و منطقه‌ای را فراهم آورد. هدف این مقاله به کاربست رویکرد توسعه پایدار گردشگری (که باتوجه به پیامدهای نامطلوب پارادایم سنتی گردشگری شکل گرفته است)، در چابهار اختصاص ‌یافته است. این هدف با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برآورده می‌شود. به این منظور گام‌هایی از جمله مرور مبانی نظری مرتبط با گردشگری توسعه پایدار، شناخت و تحلیل موردپژوهی از نظر ساختار محیط طبیعی و محیط ‌زیستی و ‌هم‌چنین بررسی وضعیت گردشگری منطقه صورت می‌گیرد. در نهایت مطالعه اسناد فرادست در کنار مصاحبه با مدیران و افراد بومی و مطلع از وضعیت منطقه و هم‌چنین گردشگران انجام می‌شود. این پژوهش ضمن بررسی علل عدم موفقیت صنعت گردشگری در چابهار، برخلاف سایر پژوهش‌های صورت‌گرفته و مطالعات موجود که عمدتاً مقوله گردشگری در چابهار را در بعد اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌اند، گردشگری طبیعی، تفریحی، فرهنگی و روستایی را جهت بهره‌گیری از رویکرد توسعه پایدار گردشگری برای منطقه چابهار در نظر می‌گیرد و در این راستا پیشنهادات و سیاست‌هایی را در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، تفریحی و سیاستی ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Tourism Development in Chabahar: An Approach to Overcome Underdevelopment

نویسندگان [English]

  • Kiana Etemadi 1
  • Hamidreza Saremi 2
1 Ph.D. Candidate of Urban & Regional Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Arts, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Urban Planning, Faculty of Arts, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

The tourism industry plays a significant role in the development of countries around the world. This industry is considered a suitable strategy for developing countries, especially in less-developed areas or in situations where the profits of other economic sectors are declining. In Chabahar, as the case study of the present study, tourism has not reached a favorable position and provided opportunities for local and regional development, despite the location of this region in a unique geographical area with many natural and domestic assets and values. The present study aims to apply the sustainable tourism development approach (which was formed due to the adverse consequences of the traditional tourism paradigm) in Chabahar. To this end, qualitative content analysis and semi-structured interviews are used. The present study is carried out in the following steps: the review of the theoretical foundations related to sustainable development tourism, recognition and analysis of the case study in terms of the structures of the natural and living environments, and the tourism status, the review of high-level documents, and interviewing with local managers, tourist, and those familiar with the region. Unlike other existing research that has mainly examined and analyzed tourism in Chabahar in the economic dimension, the present research considers natural, recreational, cultural, and rural tourism to take advantage of the sustainable tourism development approach, in addition to investigating the reasons for the failure of the tourism industry in Chabahar, and provides some suggestions and policies in different economic, cultural, recreational, and political dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Tourism Development
  • Sustainable Tourism
  • Chabahar
Addison, Tony. 2005. Development. In Peter Burnell and Vicky Randall. Politics in the Developing World. Oxford: Oxford University Press. https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-sage-handbook-of-tourism-studies/book229423
Asmelash, Atsbha Gebreegziabher, and Kuma Satinder. 2019. Assessing progress of tourism sustainability: Developing and validating sustainability indicators. Tourism Management 71: 67-83. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517718302346
Choi, H. S., and E. Sirakaya. 2006. Sustainability Indicators for Managing Community Tourism. Tourism Management 27(6): 1274-1289. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517705000737
Department of Spatial Development of Iran, Shahid Beheshti University, Ministry of Roads and Urban Development, Ministry of Petroleum. 2017. Makran Coast Strategic Plan. [in Persian]
Ebrahimbai Salami, Gholam Heider. 2014. Development of tourism based on the Iranian-Islamic progress model. The First International Scientific-Strategic Conference on Tourism Development in the Islamic Republic of Iran: Challenges and perspectives. https://civilica.com/doc/338044. [in Persian]
Ebrahimzadeh, Isa, and Abdullah Aghas Yazadeh. 2011. “The effect of Chabahar Free Zone on tourism development of its under influence area by using the regression model and T-test.” Geography and Development (21): 5-26. https://gdij.usb.ac.ir/article_578.html?lang=fa. [in Persian]
Eckert, Christian, and Harald Pechlaner. 2019. Alternative Product Development as Strategy Towards Sustainability in Tourism: The Case of Lanzarote. Sustainablity 11(13): 2-18. https://doi.org/10.3390/su11133588
Etemadi, Kiana, Mozafar Sarrafi, and Sahar Nedaei Tousi. 2019. The role of Iran’s free zones in regional development (case study: Chabahar free trade zone). Master’s thesis. Shahid Beheshti University. [in Persian]
Etemadi, Kiana, Mozafar Sarrafi, and Sahar Nadaei Tousi. 2020. Development of Makran coastal region in the light of Chabahar free trade zone. Quarterly Journal of Urban and Regional Development Planning 4(8): 1- 34. https://urdp.atu.ac.ir/article_12262.html [in Persian]
Hieu, Vu Minh, and Chijioke Nwachukwu. 2019. Perception of Sustainable Tourism Development: Insights from Stakeholders in PHU QUOC Island, Vietnam. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) 10(2): 1776-1788. https://paper.researchbib.com/view/paper/212538
Hsieh, Hsiu-Fang, and Sarah E. Shannon. 2005. Three Approaches to Qualitative Content Analysis. QUALITATIVE HEALTH RESEARCH 15(9): 1277-1288. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1049732305276687
Kavosh Memari Consulting Engineers. 2009. Empowerment and Organization Plan of Informal Settlements in Chabahar city. [in Persian]
Kislali, Hidayet, and KöseMustafa Köse. 2020. Recreational Second Homes and Sustainable Tourism. In HOSPITALITY & TOURISM Managerial perspectives & Practices, 251-268
Ko, Tae. Gyou. 2005. Development of a Tourism Sustainability Assessment Procedure: A Conceptual Approach. Tourism management 26(3): 431-445. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026151770400041X
Mohseni, Reza Ali. 2009. Sustainable tourism in Iran: functions, challenges, and solutions. Geographic Space (9)28: 149-171. https://www.sid.ir/paper/91381/fa. [in Persian]
Parchekani, Parvaneh, Seyyed Saeid Hashemi, Abdolreza Roknodin Eftekhari, and Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo. 2017. The impact of decisive factors in sustainable branding of coastal tourism destinations (case study: Chabahar coastal zone). Spatial Planning 21(4): 35-58. https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-16193-fa.html. [in Persian]
Partovi, Molouk. 2006. Obstacles and limitations of the development of Chabahar port as a free zone. Economic Journal 6(63 and 64): 2-17. https://ejip.ir/article-1-358-fa.html. [in Persian]
Rattanasuwongchai, Nuchnard. 1998. Rural Tourism - the Impact on Rural Communities II. Food & Fertilizer Technology Center 458: 4-16. https://www.semanticscholar.org/paper/Rural-tourism-the-impact-on-rural-communities.-II.-Rattanasuwongchai/23286106a313c9e5c844f475c2389ca72943337d
Roknodin Eftekhari, Abdolreza, Davood Mahdavi, and Mehdi Poortahari. 2011. Localization process of sustainable development indicators of rural tourism in Iran. Rural Research 1(4): 1-41. https://jrur.ut.ac.ir/article_22685.html?lang=fa [in Persian]
Sakellari, Maria, and Constantina Skanavis. 2013. Sustainable tourism development: environmental education as a tool to fill the gap between theory and practice. International Journal of Environment and Sustainable Development 12(4): 313-323. https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJESD.2013.056316
Shaddel, Amene. 2007. “Features and performance of trade free zones of Iran.” Commercial Surveys 4(23): 16-27. [in Persian]
Shahr-va-Khaneh consulting engineers. Master Physical Plan of Chabahar Free Zone.
Shahr-va-Khaneh consulting engineers. 1994. Chabahar urban area plan. [in Persian]
Sharpley, Richard. 2020. Tourism, sustainable development and the theoretical divide: 20 years on. Journal of Sustainable Tourism 28(2): 1-15. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1779732
Sistan and Baluchistan Province Governorate. Map and GIS Department, Statistics and Information Office, Planning Deputy. 2012. [in Persian]
Studies and preparation of (master) development plans and programs of Chabahar city. [in Persian]
Tribe, John. 2009. Philosophical Issues In Tourism. Channel View Publications.
UNWTO. United Nations Environment Programme– UNEP & World Tourism Organization. 2015.
Walpole, Matthew J., and Harold J. Goodwin. 2000. Local Economic Impacts of Daragon in Indonisia. Journal of Annals of Tourism Research 27(3): 559-576. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738399000882
Web Portal of Chabahar Free Zone. https://www.cfzo.ir [in Persian]
Web Portal of the Secretariat of the Supreme Council of Free Trade-Industrial and Special Economic Zones. https://www.freezones.ir [in Persian]
White, V., G. McCrum, K. Blackstock, and A. Scott. 2006. Indicators and Sustainable Tourism: Literature Review. The Macaulay Institute. https://macaulay.webarchive.hutton.ac.uk/ruralsustainability/LiteratureReview.pdf
Yoopetch, Chanin, and Suthep Nimsai. 2019. Science Mapping the Knowledge Base on Sustainable Tourism Development. Sustainablity: 1990–2018. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/13/3631
Zargham Boroujeni, Hamid, and Maryam Sedaghat. 2018. A Process Model for Sustainable Tourism Development of the Islamic Republic of Iran (A Grounded Theory Model Based on Five-Year Economic, Social and Cultural Plans of Iran). Tourism and Development 3(7): 25-73. http://www.itsairanj.ir/article_81139.html. [in Persian]