آسیب‌شناسی سازوکار‌‌های فرآیند پژوهش در شهرداری تهران و ارائه‌ی راهکارهای اجرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2022.295369.2514

چکیده

با توجه به اهمیت پژوهش قبل از هر اقدام توسعه‌ای، شهرداری به عنوان سازمانی که نقش پررنگی در مدیریت شهر دارد، باید یک ساختار پژوهش مطلوب و یکپارچه داشته باشد تا با ایجاد یک چرخه‌ مطلوب، باعث تقویت و توسعه‌ زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های پژوهشی در حوزه‌های گوناگون مطالعات شود. این پژوهش سعی دارد ضمن شناسایی آسیب‌‌‌های کلی، فرآیند مسئله‌یابی و فرآیند پژوهش در شهرداری مناطق ۲۲‌گانه تهران، فرآیند تبدیل موضوع به مسئله‌ قابل پژوهش را ارزیابی کند. ‌‌هم‌چنین در ‌این راستا به منظور اصلاح فرآیند تعریف مسئله و کاربست برونداد‌‌های حاصل در اصلاح فر‌آیندهای مدیریتی مرتبط با تحقیقات شهری با محوریت شهرداری تهران پیشنهاداتی را در جهت به کاربست رسیدن پروژه‌‌‌ها ارائه کند. در پژوهش حاضر، برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از شیوه اسنادی و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از شیوه‌ مصاحبه عمیق بهره گرفته شده و 25 مصاحبه عمیق با سه گروه خبرگان، مسئولین شهری، مجریان و ناظران به صورت گلوله برفی انجام شده است. با توجه به یافته‌های پژوهش، مدل مفهومی فرآیند پژوهش در شهرداری مناطق 22‌گانه تهران در شش مرحله‌ طراحی نظام کنترل پروژه، انتخاب ناظر، تهیه و تایید آر اف پی، فراخوان و تایید مجری، انجام پژوهش، به‌کارگیری نظام کاربست و نظارت، پیشنهاد و ارائه شده و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، آسیب‌شناسیِ صورت‌گرفته تحلیل شده است. نتایج مصاحبه‌ها و تحلیل محتوا نشان می‌دهد در بخش‌های طراحی نظام کنترل پروژه، به‌کارگیری نظام کاربست و انتخاب ناظر، تهیه و تایید آر اف پی در فرآیند پژوهش شهرداری تهران، آسیب‌های بیشتری وجود دارد. در ادامه‌ روند تحقیق، فرآیند پژوهش پیشنهادی در شهرداری تهران با بسط مدل عرضه و تقاضا و رویکرد خط‌مشی‌گذاری همراه با توصیه‌هایی در جهت به کاربست رسیدن این فرآیند ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Research Process Mechanisms in Tehran Municipality and Presenting the Executive Solution

نویسندگان [English]

  • Samaneh Jalili Sadrabad 1
  • Paria Sanjideh 2
1 Assistant Professor of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran (Corresponding Author).
2 M.A. in Regional Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Since research and study are necessary before doing any developmental action, the municipality that plays a vital role in urban management must have a desired and integrated research structure to improve and develop research infrastructures and potentials in various scopes by creating an optimal process. The extant study aims to evaluate the process of turning the subject into a researchable case by identifying general harms, problem-solving processes, and research processes in the municipality of 22 districts of Tehran. Moreover, this study presents some recommendations to be applied in the research to correct the problem-defining process and use the outcomes obtained from managerial procedures associated with urban studies focused on Tehran Municipality. This study used documentary and in-depth interviews to collect the required data and information. In this research, 25 in-depth interviews were done with three groups of experts, urban officials, executives, and supervisors based on the snowball technique. According to research findings, the conceptual model of the research process in the municipality of 22 districts of Tehran has been proposed and presented in six stages of project control system design, supervisor selection, RFP preparation and approval, recall and confirmation of executor, research, and application and mentoring system. The pathology was then analyzed by using the content analysis method. According to the results of interviews and content analysis, there are more harms and weaknesses in project control system design,  system and supervisor selection, RFP preparation, and approval within the research process of Tehran Municipality. In the research process, the proposed research in Tehran Municipality has been presented by developing the supply-demand model and policy-making approach and providing some recommendations to make this process applicable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Research Process
  • Tehran Municipality
  • Supply and Demand Model
  • Content Analysis
Abhari, Maryam. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality.  [in Persian]
Aram, Hashem. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Alaee Rad, Mohsen. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Alvani, Seyed Mahdi, Seyed Hossein Akhavan Alavi, and Hamidreza Mahmeli Abyaneh. 2018. A Detailed Study of Research Role and Utilization in the Urban Management Case study: Tehran Urban Management System. Journal of Research Center for Art, Architecture, and Urban Development of Nazar 15(63): 5-16. http://www.bagh-sj.com/article_67363.html [in Persian]
Amid, Hasan. Amid Dictionary. Tehran: Amir Kabir. [in Persian]
Anari, Mahdi. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Bahadori, Narges. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Doaee, Habibullah. 1994. A brief look at the variety of research methods in organizational behavior. Journal of Knowledge and Development (1): 58-74. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/150741/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C [in Persian]
Ghiaskhani, Mahdiyeh. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Gholamloo, Mohsen. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Ghorbani, Hamid. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Ghoreshi, Maedeh. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Habibi, Leyla. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Hariri, Nejla. 2006. Principles and methods of qualitative research. Tehran: Islamic Azad University Press. 
Hafeznia, M.R. 2014. An introduction to the research method in humanities. Tehran: Organization of Study and Design Humanities Books for Universities, Humanities R&D Center. [in Persian]
Haj Farajzadeh. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Haji Aghaee, Shima. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Hosseini Komeleh, Mostafa. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
How to formulate the Request for Proposal (RFP). 2011. Center of Studies and Planning of Tehran City. [in Persian]
Khaksar, Hasan. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Khosh Solat, Majid. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Lotfi, Heydar, Fardad Edalatkhah, Minou Mirzaei, Shabbou Vazirpour. 2009. Urban management and status in the upgrading of citizens' rights. Journal of Human Geography 2(1): 101-110. https://www.sid.ir/paper/177117/fa [in Persian]
Mirabbasi, Ramezan. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Mohafezatkar, Zeynab. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Mostafavi, Seyyed Reza. 2008. Introduction of the project impact evaluation. Office for Social and Cultural Studies of Municipality. Tehran: Akhtaran Press. [in Persian]
Mozaffari, Gashtaseb. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Müller, Bernhard. 2016. Policy gaps: future challenges for research. Building research & information 44(3): 338-341. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2015.1089061
Niroo, Shirin. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Noroozi, Mohammad Hussein. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Research Plan of Tehran Municipality. 2009. Committee on Clause 20 of Municipality Budget. [in Persian]
Shieh, Esmaeil. 2003. The Necessity of Urban Management Development in Iran. Journal of Geography and Development (1): 37-62.  https://www.sid.ir/paper/77042/fa [in Persian]
Shokouhi Bidhendi, Mohammad Saleh. 2012. From Contemplation to Action Planning and Implementing Process of Projects in Tehran. Journal of Manzar (24): 25-27. https://www.magiran.com/paper/1214061 [in Persian]
Study Plan of Tehran Municipality. 2008. Center for Studies and Planning of Tehran City. [in Persian]
Tajjodin, Beheshteh, An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Teimouri, Saeed. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
The Collection of Research and Management Instructions of Study and Planning Center of Tehran. 2013. Management of Plan, Program, and Policymaking for Research Affairs. [in Persian]
Zareie, Abdullah. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Zerafatikia, Mohammad. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]
Zhiani, Zahra. An unpublished interview with authors: about issues and problems of the research process in Tehran Municipality. [in Persian]