تدوین راهبردهای بازآفرینی بافت تاریخی شهر سنندج از طریق کاربست رویکرد طب سوزنی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2023.270749.2412

چکیده

این روزها رشد بالای شهرنشینی، جامعه انسانی و بافت‌‌های شهری را با مشکلاتی روبه‌‌رو نموده است و این درحالی است که برنامه‌‌ریزان ‌‌شهری نیز، فاقد راه‌‌حل‌‌های مناسب برای حل مشکلات نوظهور شهرها می‌‌باشند. رویکرد طب سوزنی شهری به معنای مداخلات کوچک‌‌مقیاس و کم‌‌هزینه در نقاط حساس و تاثیرگذار است، که از آن می‌‌توان به عنوان راه‌‌حلی مناسب در بهبود وضعیت بافت‌‌های تاریخی استفاده نمود. هدف از این پژوهش، کاربست رویکرد طب سوزنی شهری و استفاده از پتانسیل‌‌های منحصر به فرد موجود در بافت تاریخی شهر سنندج، به منظور تدوین راهبردهایی در جهت بازآفرینی و افزایش حس سرزندگی در آن می‌باشد. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی به منظور کاربست رویکرد طب سوزنی شهری استفاده شده است. به منظور کاربست رویکرد طب سوزنی شهری در محدوده‌‌ی پژوهشی، اصول مورد نظر در سه دسته تحلیل و تدقیق (شناخت محدوده)، تعیین نقاط مداخلاتی و اقدامات هدفمند، تقسیم و مورد بررسی قرار گرفته که مراحل انجام آن شامل: جمع‌‌آوری اطلاعات کتابخانه‌‌ای، تولید نقشه‌‌ی پهنه‌‌های مداخلاتی، بررسی مشکلات موجود در محدوده‌‌ی پژوهشی با استفاده از پرسش‌نامه اسکلتی- عضلانی نوردیک، تحلیل مشکلات با استفاده از روش OWAS و در پایان تولید نقشه نقاط مداخلاتی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ساکنین محلات بافت تاریخی شهر سنندج است، که اطلاعات حاصل از آن به طور ‌‌مستقیم بر روی نتایج پژوهش تاثیرگذار است. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده‌‌ی آن است که رویکرد طب سوزنی‌‌شهری با استفاده از عواملی هم‌چون مداخلات کوچک‌مقیاس، استفاده از پتانسیل‌‌های موجود محلات، مشارکت ساکنین، عوامل فرهنگی ‌‌و غیره، می‌‌تواند تغییرات قابل توجهی را هم‌چون بهبود کیفیت زندگی، حضور ساکنین و گردشگران در سطح محلات، توسعه اقتصاد محلی، افزایش خلاقیت و کاهش نابرابری‌‌های اجتماعی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulating Regeneration Strategies for the Historical Fabric of Sanandaj City by Applying an Urban Acupuncture Approach

نویسندگان [English]

  • Rojin Raoufi 1
  • Abbas Shieh 2
1 M.A. of Urban Planner, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Urbanism, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

Nowadays, high urbanization growth has made many problems for human society and urban fabric, while urban planners do not have any suitable solution to solve the emerging problems o cities. The urban acupuncture approach means small-scale and low-cost interventions in sensitive and effective points, which can be used as an appropriate solution for improving historical fabrics' status. The extant study aims to apply urban acupuncture and the unique potentials available in the historical fabric of Sanandaj City, Iran to formulate some strategies for regeneration and increase vitality in this city. This study used a qualitative method to apply the urban acupuncture approach. To apply the urban acupuncture approach in the studied area, the considered principles were examined and divided into three categories: analysis and scrutinization (review of the area), determination of intervention points, and targeted measures. This study was conducted through the following steps: collecting library and bibliographic data, designing intervention zones' maps, reviewing the problems existing in the research area using Nordic Musculoskeletal Questionnaire, analyzing problems based on the OWAS method, and generating the intervention points map. The statistical society of this study comprised residents living in the historical fabric of neighborhoods in Sanandaj City, which its data directly affects the research results. The findings indicated that urban acupuncture could provide significant changes, such as improved quality of life, presence of residents and tourists in neighborhoods, developed local economy, increase creativity, and alleviated social inequality by using some factors, including small-scale intervention, potentials available in neighborhoods, residents’ participation, cultural factors, and so forth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Acupuncture
  • Historical Fabric of Sanandaj City
  • Urban Regeneration
  • Nordic Musculoskeletal Questionnaire
  • Analytical OWAS Method
Apostolou, Malvina A. 2018. Urban eco-acupuncture methods: case study in the city of Athens. 2nd International Conference on Changing Cities II: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions, Jun 2015, Porto Heli, Greece, 932-940. https://shs.hal.science/halshs-01798506v1/document 
Casagrande, Marco. 2015. From Urban Acupuncture to The Third Geneation City. In La ville rebelle. Démocratiser le projet urbain, edited by Jana Revedin, 1-22. Gallimard. https://www.researchgate.net/publication/293645323_From_Urban_Acupuncture_to_the_Third_Generation_City 
Chen, Lingrong. 2015. Urban Acupuncture of Old Residence a Study on Informal Renewal Project of Lilong House. Creative Urban Renewal 15-27. 
Chan, Joyce. 2017. Urban Acupuncture in Taipei. Master in Environmental Studies, York University of Toronto. https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/bitstream/handle/10315/34714/MESMP02766.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
Danaeefard, Hasan, and Hussein Kazemi. 2017. Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches (narration study, phenomenology, grounded theory, ethnography, case study). John Creswell. Tehran: Saffar. [in Persian]
Delawar, Ali. 2006. Theoretical and scientific foundations of research in humanities and social sciences. Tehran: Roshd. [in Persian]
Fajr-e-Tosea Consultant Engineers. 2010. Renewal and Regeneration Plan for the worn fabric of Sanandaj City. [in Persian]
Hoogduyn, Rick. 2014. Urban Acupuncture Revitalizing urban areas by small scale interventions. Master Thesis, Blekinge Tekniska Högskola. https://www.semanticscholar.org/paper/Urban-Acupuncture-%22Revitalizing-urban-areas-by-Hoogduyn/df206172aad244ea05a3939de4608dd4e241ce21 
Houghton, Kirralie, Jaz Hee-Jeong Choi, and Artur Lugmayr. 2015. From the Guest Editors: Urban Acupuncture. Journal of Urban Technology 22(3): 1-2. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10630732.2015.1087684?journalCode=cjut20 
Karamipour, Arefeh. 2009. Review experiences of regenerating historical and ancient centers of the city. Online Regeneration Journal (6): 1-8. http://markazmemari.com/uploads/Tajarob-Baz-Zende-Sazi-Marakez.pdf [in Persian]
Kavousi, Esmail, and Mah Monir Bayanati. 2014. An introduction to qualitative research. Proceedings of qualitative research methods in social studies, Research Center of Applied Studies. 127-165. https://bayanbox.ir/view/4413867067008684188/KAMIKEIFI.pdf [in Persian]
Lastra, Alejandro, and Dorina Pojani. 2018. Urban acupuncture to alleviate stress in informal settlements in Mexic. Journal of Urban Design 23(5): 749-762. https://doi.org/10.1080/13574809.2018.1429902
Mahdianpoor, Javad, Mohammad Taghavi Zavareh, and Hamidreza Saremi. 2018. Improving the Quality of Residential Neighborhoods using Urban Acupuncture Approach in Tajrish Neighborhood. Urban Studies (31): 31-44. https://urbstudies.uok.ac.ir/article_61137.html [in Persian]
Marzi, Maurizio, and Nicoletta Ancona. 2004. Urban acupuncture, a proposal for the renewal of Milan’s urban ring road. 40th ISoCaRP. Geneva, Switzerland. https://www.semanticscholar.org/paper/Urban-acupuncture%2C-a-proposal-for-the-renewal-of-Marzi/c74d725a92046c15bd5dba091f97da33ea6c9dd2 
Minhao, Zhang, Lou Lubei, Fu Junyi, and Pan Jiameng. 2014. City Acupuncture: The Sustainable Development of The Balanced City In Post-Industrial Age. A: Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo. “VI Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, Barcelona-Bogotá, junio 2014”. Barcelona: DUOT, 2014. https://doi.org/10.5821/siiu.6006
Nasl Seraji, Jebraeil, and HamidReza Kachoian. 1999. Ergonomics evaluation of work posture in OWAS method in Ballast mines. Journal of Tehran Medical University (3): 52-58. https://tumj.tums.ac.ir/browse.php?a_id=1459 [in Persian]
Pascaris, Jonathan. 2012. Healing Neighbourhoods through Urban Acupuncture. Master of Architecture, Ryerson University. https://rshare.library.torontomu.ca/articles/thesis/Healing_Neighbourhoods_through_Urban_Acupuncture/14651664 
Pourahmad, Ahmad., and Ramezan Akbarnejad Bayi. 2011. Pyramid reinvented historical texture urban using swot model (case examples, Babol historical texture). GEOGRAPHICAL JOURNAL OF CHASHMANDAZ-E-ZAGROS (9): 81-107. https//www.sid.ir/paper/175724/fa [in Persian]
Prifti, Jonila. 2012. Urban Acupuncture As A Strategy For Public Spaces Renewal In Tirana. Tirana Architecture Week, 266-277. 
Safdari, Sima, Mohammadreza Pourjafar, and Ehsan Ranjbar. 2014. Regeneration of base culture leading to improvement of cultural interactions (case study: the historical fabric of Mashhad). Haft-Shahr Journal (47-48): 25-39. http://www.haftshahrjournal.ir/article_14668.html [in Persian]
Santos, Niedja. 2018. Urban Acupuncture Through Creative Villas in Santos City, Brazil. VI International Creative Cities Congress, 939-964. https://www.ciudades-creativas.com/proceedings/6ccc/proceedings-6ccc_049.pdf 
Shahr-e-Danesh Tadbir Consultant Engineers. 2006. Development and Construction Plan (Master Plan) of Sanandaj City. [in Persian]
Shen, Luni. 2015. Urban Acupuncture of Traditional Community A Study of Beijing “Hutong” Bubble and Shanghai “Tianzifang”. Creative Urban Renewal: 56-65. 
Shidan, Cheng, and Niu Xile. 2010. ̌Urban Acupuncture” Based on Digital Technology. In: The 2nd International Conference on Information Science and Engineering. https://ieeexplore.ieee.org/document/5691876 
Silva Mora, Natalia. 2013. Urban Acupuncture Projects as a Slum Upgrading Process How to tackle poverty effectively in a multidimensional way: The case of Ciudad Bolívar in Bogotá. Master Thesis Urban Development Planning, Banco de la republica Colombia. https://babel.banrepcultural.org/digital/api/collection/p17054coll23/id/34/download 
Sun, Yuman. 2015. Urban Acupuncture on Street Level: Narrative Shanghai and Hutong Parklet. Creative Urban Renewal: 28-40. 
Tang, Yiming. 2015. Introduction to Urban Acupuncture: Theory and Practices. Creative Urban Renewal: 4-14. https://www.academia.edu/22298104/Urban_Acupuncture_and_its_Practices_in_China_and_Egypt
Yimeng, Zhang. 2015. Rethinking the Dimension In Urban Acupuncture “Super scale” strategy in practice. Master Thesis, University Politècnica de Catalunya. https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/103124/ZhangYimeng_TFM.pdf