تحلیل پیشران‌های توسعه‌پایدار محدوده میراث جهانی شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2022.290878.2493

چکیده

فرایند جهانی شدن و گسترش شتابان شهری، بافت‌‌های تاریخی را تحت‌الشعاع قرار داده و منجر به فراموشی و فرسودگی کالبدی و عملکردی آن‌ها شده ‌‌است. در این راستا پژوهش حاضر در پی شناسایی پیشران‌های موثر بر توسعه ‌پایدارِ عرصه میراث جهانی شهر یزد و چگونگی اثرگذاری این عوامل بر یکدیگر می‌باشد. بر این اساس با توجه به هدف، نوع پژوهش کاربردی می‌باشد و روش تحقیق نیز تحلیلی- اکتشافی است. شیوه جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات نیز اسنادی- پیمایشی می‌باشد. هم‌چنین متغیر‌های شناسایی‌شده از طریق روش بارش فکری و با مرور پیشینه ‌پژوهش، مطالعات اسناد فرادست، بازدیدهای میدانی و مصاحبه با خبرگان شناسایی شده و پس از ترکیب و تدقیق و حذف موارد بی‌ارتباط و مبهم، در نهایت 23 عامل نهایی به عنوان پیشران‌های توسعه‌ پایدار میراث‌جهانی شهر یزد در حوزه‌های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، کالبدی- عملکردی و مدیریتی- سازمانی شناسایی شده است. در نهایت 23 عاملِ شناسایی‌شده، با استفاده از روش دلفی و بر پایه‌ی نظرات 15 تن از نخبگان و متخصصین در نرم‌افزار میک‌مک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پراکندگی متغیرها در نمودار تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متغیرها در نرم‌افزار میک‌مک، نشانگر پایداری سیستم است. در نهایت ده عامل کلیدی با بیش‌ترین امتیاز اثرگذاری و ده عامل کلیدی با بیش‌ترین اثرپذیری مورد شناسایی قرار گرفت. بر همین اساس در نهایت با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیم، هفت عامل کلیدی به عنوان پیشران‌های توسعه آینده بافت تاریخی شهر یزد مورد شناسایی قرار گرفته است، که به ترتیب رویکرد سیاست‌های مدیرتی، امنیت و رفاه اجتماعی، ضوابط و مقررات، سیاست‌های تشویقی، وضعیت خدمات گردشگری، میزان سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی و دولتی، تنوع فرصت‌های شغلی، هماهنگی سازمان‌ها، سطح آگاهی و تخصص مدیریت شهری و رویکرد طرح‌های فرادست، راهبردی‌ترین عوامل در جهت توسعه پایدار بافت تاریخی شهر یزد می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Sustainable Development Drivers in the World Heritage Area of Yazd City, Iran

نویسندگان [English]

  • Mehrab Mehrabi 1
  • Mohsen Rafieian 2
1 M.A. of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Assistant Professor of Urbanism, Faculty of Art and Architecture, Yazd University, Yazd, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

Globalization process and rapid urban expansion have affected the historical fabrics causing forgetfulness and physical-functional worn-out fabrics. Therefore, the present study aims to identify drivers affecting the sustainable development of the world heritage area of Yazd City and investigate how these factors affect each other. Hence, this is applied research in terms of objective and an analytical-exploratory study in terms of method. Data were collected through the documentary-survey method. Moreover, the variables identified through brainstorming, literature review, studied upstream documents, field reviews, and interviews with experts were integrated, scrutinized, and then vague options were removed. Finally, 23 factors were introduced as the sustainable development drivers of the world heritage of Yazd in sociocultural, economic, physical-functional, and managerial-organizational scopes. Ultimately, the identified 23 factors were evaluated using the Delphi technique based on the opinions of 15 experts and elites through the MICMAC Software. The results of variables’ dispersion in influence and dependence diagrams through MICMAC Software indicated system stability. In the end, 10 key factors were identified with the strongest influence scores and 10 key factors with the strongest dependence. In terms of direct and indirect influence and dependence, seven key factors were identified as future development drivers for the historical fabric of Yazd. Managerial policies, social security, and well-being, rules, and regulations, incentive policies, tourism services' status, investment rate, public and private sector, diverse job opportunities, coordination between organizations, awareness level, urban management specialty, and upstream plans were respectively the most strategic factors for sustainable development of the historical fabric of Yazd.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development Drivers
  • World Heritage
  • Yazd City
  • MICMAC Software
Akyildiz, Nihal Arda. 2020. “The importance of vernacular architecture with tangible cultural heritage value in sustainable development: Analysis of traditional Safranbolu town”. International Journal of Innovative Research and Development 16(11): 49-57. https://www.researchgate.net/profile/Nihal-Akyildiz-2/publication/347445293_The_Importance_Of_Vernacular_Architecture_With_Tangible_Cultural_Heritage_Value_In_Sustainable_Development_Analysis_Of_Traditional_Safranbolu_Town/links/5feee5d945851553a00d40e8/The-Importance-Of-Vernacular-Architecture-With-Tangible-Cultural-Heritage-Value-In-Sustainable-Development-Analysis-Of-Traditional-Safranbolu-Town.pdf
Ariyani, Nafiah, and Akhmad Fauzi. 2019. “Analysis of strategic variables for ecotourism development; an application of Micmac”. South Asian Journal of Social Studies and Economics: 1-12. https://library2.openarticledepository.com/index.php/SAJSSE/article/view/75
Asan, Seyda Serdar, and Umut Asan. 2007. “Qualitative cross-impact analysis with time consideration”. Technological forecasting and social change 74(5): 627-644. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162506001090
Asmelash, Atsbha Gebreegziabher, and Satinder Kumar. 2019. “The structural relationship between tourist satisfaction and sustainable heritage tourism development in Tigrai, Ethiopia”. Heliyon 5(3): e01335. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844018368336
Barati, Ali Akbar, Hossein Azadi, Milad Dehghani Pour, Philippe Lebailly, and Mostafa Qafori. 2019. “Determining key agricultural strategic factors using AHP-MICMAC”. Sustainability 11(14): 3947. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/14/3947
Braulio-Gonzalo, Marta, María José Ruá, and María D. Bovea. 2015. “Exploring residential urban form patterns: a Spanish case study”. International Planning Studies. https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/13563475.2018.1552124
Ebrahimi Kargar Shirazi, Azadeh, and Ali Abedzadeh. 2006. Modernization of Sarshoor Bazaar of Mashhad. First International Conference on Urban Design (Proceedings of Abstract), Yadavaran Publications. https://icdu.ir/product/1778508/ [in Persian]
Ghişa, Mihaela, Fabienne Goux-Baudiment, James Allen Dator, and Sam Cole. 2011. “Designing a foresight exercise for the future of rural communities in Romania”. Futures 43(9): 996-1008. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328711001431
Izadfar, Najmeh, and Mohammad Reza Rezae. 2020. Identifying The Key Factors Affecting Sustainable Urban Regeneration With A Futures Research Approach (Case Study: Dysfunctional Context Of Yazd City. Geography and Territorial Spatial Arrangement 10(34): 109-130. https://gaij.usb.ac.ir/article_5332.html [in Persian]
World Heritage Database. 2017. World heritage of Yazd City. https://yazdworldheritage.com [in Persian]
Jopela, De Jesus, and Albino Pereira. 2011. “Traditional custodianship: a useful framework for heritage management in southern Africa? “. Conservation and Management of Archaeological Sites 13(2-3): 103-122. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/175355211X13179154165908
Geneletti, Davide. 2012. “Environmental assessment of spatial plan policies through land use scenarios: A study in a fast-developing town in rural Mozambique”. Environmental Impact Assessment Review 32(1): 1-10. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019592551100028X
Godet, Michel, and Philippe Durance. 2011. “Strategic foresight for corporate and regional development”. 1-180. http://en.laprospective.fr/books/10-strategic-foresight-for-corporate-and-regional-development.html
Gordon, Adam. 2008. “Future savvy: Identifying trends to make better decisions, manage uncertainty, and profit from change”. AMACOM Div American Mgmt Assn.
Grime, Megan, and George Wright. 2014. “D elphi Method “. Wiley statsref: Statistics reference online: 1-6. https://www.researchgate.net/profile/Megan-Crawford 2/publication/305909817_Delphi_Method/links/5cd1e99e458515712e98acd3/Delphi-Method.pdf
Harrison, Rodney. 2015 “Heritage and globalization”. The palgrave handbook of contemporary heritage research: 297-312. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137293565_19
Janssen, Marijn, Sunil Luthra, Sachin Mangla, Nripendra P. Rana, and Yogesh K. Dwivedi. 2019. “Challenges for adopting and implementing IoT in smart cities: An integrated MICMAC-ISM approach.” Internet Research. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/INTR-06-2018-0252/full/html
Kalantari Khalilabad, Hasan, and Ahmad Poorahmad. 2005. Management and planning for the revival of the historical district of Yazd City. Geographical Research (54). https://jrg.ut.ac.ir/article_17771.html [in Persian]
Kargar Asle Zenoozi, Ghorbanali, Bakhtiar Ezzatpanah, and Reza Valizadeh. 2020. Identifying and analysis of drivers affecting the future development of the commercial tourism industry with a future study approach (Case Study: Jolfa City). Journal of Modern Attitudes in Human Geography 12(2): 153-173. https://geography.garmsar.iau.ir/article_672303.html [in Persian]
Khaksar, Ehsan, Reza Ahmadi Kahanaali, Ali Tizroo, and Fatemeh Behzadi Rad. 2015. “An analysis of the effective actions on green supply chain management using ISM method (Studying the petrochemical industry) “. Journal of Materials and Environmental Science 6(7): 1987-1996. https://www.jmaterenvironsci.com/Document/vol6/vol6_N7/240-JMES-Khaksar.pdf
Longley, Paul A., and Victor Mesev. 2000. “On the measurement and generalisation of urban form. “ Environment and planning A 32(3): 473-488. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1068/a3224
Mahmoodi Chenari, Habib, Seyyed Hasan Moteei Langrodi, Hasanali Farajisabokbar, Mojtaba Ghadiri Masom, and Majid Yasoori. 2020.  Modeling Effective Components on Development Agritourism Township Masal. Journal of Studies of Human Settlement Planning 15(4): 1137-1158. https://jshsp.rasht.iau.ir/article_678489.html [in Persian]
Moaiedfar, Saeede, and M.Reza Saberi. 2020. Forecasting in the historical Texture with a sustainable development approach (Case study: Shesh Badgir district in Yazd). Geographical Urban Planning Research 8(1): 137-159. https://jurbangeo.ut.ac.ir/article_76119.html [in Persian]
Molaee, Mohammad Mahdi, and Hamed Talebian. 2016. Future study of Iran’s problems through structural analysis. Journal of Majlis and Rahbord 23(86): 5-32. http://ensani.ir/fa/article/361475/ [in Persian]
Nasr, Tahereh. 2019. Identification of Key Factors Affecting the Shiraz City Tourism with a Future Studies Approach. Research And Urban Planning 10(37): 55-65. http://ensani.ir/fa/article/402808/  [in Persian]
Panula-Ontto, J., and K. A. Piirainen. 2018. “EXIT: An alternative approach for structural cross-impact modeling and analysis”. 2018. Technological Forecasting and Social Change 137 : 89-100. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004016251731644X
Rao, Jaya K., Lynda A. Anderson, Bhuvana Sukumar, Danielle A. Beauchesne, Terry Stein, and Richard M. Frankel. 2015. “Engaging communication experts in a Delphi process to identify patient behaviors that could enhance communication in medical encounters”. BMC health services research 10(1): 1-15. https://link.springer.com/article/10.1186/1472-6963-10-97
Rasoli, Mohhammad, and Mina Shirmohhamadi. 2020. Analysis of the pattern for the physical development of desert cities by the prospective approach: A case study of the city of Yazd. Journal of Geographical Research on Desert Areas 8(1): 269-299. http://grd.yazd.ac.ir/article_1934.html [in Persian]
Rastegar, Raymond, Zohreh Zarezadeh, and Ulrike Gretzel. 2021. “World heritage and social justice: Insights from the inscription of Yazd, Iran”. Journal of Sustainable Tourism 29(2-3): 521-540. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09669582.2020.1782925
Saghaei, Mohsen, Seyyed Reza Azadeh, Fahimeh Fadaeijazi, and Fatemeh Jafari. 2020. “The Analysis of Key Factors Influencing the Expansion of Rural Migration with Eemphasis on the Issue of Informal Settlement (Case Study: Shirabad Neighborhood in Zahedan) “. Journal of Research and Rural Planning 9(3): 15-33. https://jrrp.um.ac.ir/article_33118.html
Saki, Aref. 2017. Identifying and ranking factors affecting health tourism development in Ahvaz guided by Azadkhani, Pakzad, Khalilvand, Kolsoom, MA dissertation on Management, Higher Education Institution of Bakhtar Ilam. [in Persian]
Saxena, J. P., and Prem Vrat. 1990. “Impact of indirect relationships in classification of variables—a micmac analysis for energy conservation”. Systems Research 7(4): 245-253. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sres.3850070404
Talebian, Hamed, Mohammad Mahdi Molaie, and Farmia Gharari. 2017. Structural analysis through fuzzy MICMAC method in the strategic future study (Case Study: Iran Future Study 2015). Iran Future Study 2(1): 75-104. https://jfs.journals.ikiu.ac.ir/article_1151.html [in Persian]
UNESCO, WHC. 2015. ”Policy Document for the Integration of a Sustainable Development Perspective into the Processes of the World Heritage Convention”. In Paris: General Assembly of States Parties to the World Heritage Convention at Its 20th Session.