مطالعه تطبیقی مولفه‌های امنیت در مسکن دزفول با روش کری واک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران.

10.22034/aaud.2023.249943.2319

چکیده

بحران زیست‌ معاصر که ریشه در انقطاع از دوران‌‌ تاریخی و فرهنگ ‌‌زمینه دارد؛ باعث بحران در مسکن شده‌ است که نشانه‌های آن را می‌‌توان در تغییر کیفیت‌‌ زندگی ساکنین بافت‌های ‌‌‌‌‌‌نوساز مشاهده ‌نمود. این سطح‌‌کیفی باعث تفاوت‌‌هایی در دوبافت مذکور می‌‌شود که از جمله نتایج آن، کاهش میزان‌‌ امنیت‌‌ روانی و اجتماعی ساکنین معاصر می‌‌باشد. در این تحقیق فرض ‌‌صفر آنست که مطالعه بافت ‌‌تاریخی و تطبیق آن با دوره معاصر، زمینه‌ای مناسب جهت ایجاد امنیت در ساختارهای مسکونی محسوب می‌شود. لذا هدف، بازشناسی ارزش‌های ‌‌‌‌نهفته در مسکن ‌‌سنتی به واسطه مولفه‌‌های موثر در آن و ارائه راهبردهایی جهت مقابله با این ‌‌بحران می‌باشد. در این‌ مقاله میزان امنیت ‌‌‌‌افراد به ‌‌صورت تطبیقی بررسی ‌‌‌شده و مولفه‌‌های موثر بر کیفیت‌‌‌‌‌ مسکن شناسایی می‌شوند. مقایسه ‌‌تطبیقی خانه‌‌های دزفول با روش ‌علمی کری ‌‌‌واک انجام‌‌‌‌ شده و به کمک مشاهدات ‌‌‌‌میدانی، پیمایش در بافت‌‌ و مطالعات ‌کتابخانه‌ای به ‌‌بررسی محور امنیت پرداخته می‌‌شود. هم‌چنین آزمون ‌تحقیق شامل محاسبه وزن‌ خانوارها به ‌روش آنتروپی- شانون و سنجش اطلاعات بر اساس مدل‌‌ تحلیلی ‌‌ویکور در دو بافت موردنظر می‌باشد. در نهایت با روش استنتاج ‌‌منطقی، نتیجه‌‌گیری شده و راهبردهایی جهت بهبود کیفیت معماری ارائه می‌‌گردد. تحقیقات نشان می‌دهد که امنیت در مسکن سنتی با 71.4 درصد بیش از امنیت در مسکن معاصر با 28.6 درصد نیاز ساکنین را تامین می‌کند. این در حالی است که علی‌رغم وجود برخی از مولفه‌های ایجاد امینت در مسکن معاصر، شاخص‌های احقاق امنیت در این مسکن به ترتیب شامل آسایش بصری و محیطی، خوانایی فضاها، اقتصاد و درآمد خانوارها، نظارت و مراقبت، محرمیت، ابعاد فضا و ادراک فضا می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study on Security Components in Dezful Housing Based on the Kerry Walk Method

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sarrafzadeh 1
  • Behzad Vasigh 2
  • Mohammad Didehban 3
1 M.A. of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Indusrial University of Jondi Shapoor, Dezful, Iran.
2 Associate Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Indusrial University of Jondi Shapoor, Dezful, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Indusrial University of Jondi Shapoor, Dezful, Iran.
چکیده [English]

The contemporary living crisis that is rooted in disconnection from historical period and context culture has led to a housing crisis, the sign of which can be seen in the changed quality of life of residents living on newly-built fabrics. This qualitative level results in some differences between these two fabrics, which may reduce the mental and social security of contemporary residents. In this research, the null hypothesis assumes that the study of historical fabric and comparing it with the contemporary era are proper contexts used to create security in residential structures. Hence, this study aims to recognize the values available in traditional housing using effective components to provide some strategies to cope with this crisis. The present paper investigated the security rate of individuals comparatively and then identified the factors affecting housing quality. Comparison between houses located in Dezful was done based on the Kerry Walk method, and security was examined using field observations, a survey in the fabric, and library studies. Moreover, the research test included measurement of household weight based on the Entropy-Shannon method and data assessment based on the Vicor Analytical Model in two considered fabrics. Finally, the deductive logic method was used to reach a conclusion and propose some strategies to improve the quality of architecture. Studies indicated that the security rate (71.4%) in traditional housing satisfies the need of residents more than its value (28.6%) in the contemporary era. Although some security-creating variables exist in contemporary housing, security-providing indicators in this housing include visual and environmental comfort, spaces' legibility, economy and income level of households, monitoring and surveillance, privacy, space's dimension, and space perception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional Housing
  • Contemporary Housing
  • Security
  • Dezful
  • Kerry Walk
Allaei, Amir Ali, Seyyed Abbas Yazdanfar, Seyyed Bagher Hosseini, and Saeid Norouzian Maleki. 2021. The significant indicators for the assessment of social sustainability in hosing. soffeh (1): 5-26. 10.29252/SOFFEH.30.1.5 [in Persian]
Arian Kian, Mostafa, and Jafar Mirkatouli. 2021. Investigating the effect of attendance and sense of satisfaction of residential residents with social security in Gorgan settlements. Journal of sustainable regional & urban development studies jsruds (1): 19-34. [in Persian]
Crowe., Timothy D. 2000. Crime prevention through Environmental Design: Applications of architectural design and space management concepts. Butterworth-Heinemann: Oxford.
Ebrahimi Besabi, Iraj, and Hadiseh Kamran Kasmaei. 2020. The role of creative and intelligent architectural design in the comfort and social security of urban spaces (sample study: residential town in damavand city). journal of sociological researches (3): 175-197. https://journals.iau.ir/article_678008.html [in Persian]
Felahat, Mohammad Sadegh. 2006. The concept of sense of place and its shaping factors. Honar-Ha-Ye-Ziba (26): 57-66. https://journals.ut.ac.ir/article_12321.html [in Persian]
Ghazizadeh, Sina. 2016. Review of Iranian residential architecture identity, in transition of time and place. memarshahr (3): 70-81. http://www.iaujournals.ir/article_526556.html [in Persian]
Hauplik, Sandra. 2011. Architecture for astronauts: an activity-based approach. Springer science & business media. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-0667-9 
Izadi, Mohammad Saeid, and Mohammad Reza Haghi. 2015. Improvement of sence of security in public spaces through urban design, case study: imam square in hamadan. the university of tehran’s scientific journals database (20): 5-12. https: //journals.ut.ac.ir/article_56713.html [in Persian]
Jacobs, Jane. 1961. The death and life of great American Cities. New York: Random house.
Jalalian, Sara, Farah Habib, and Kianoush Zaker Haghighy. 2016. Conceptual modeling of environmental factors influencing the security residential complexes (case study: residential complexes of Hamedan city). journal of environmental science and technology (3): 345-360. http://jest.srbiau.ac.ir/article_10380.html [in Persian]
Mehrafzon, Mohammad, Ahmad Zanganeh, Ali Shmaei, Taher Parizadi, and and Tajoddin Karami. 2020. Spatial capacity assessment of infill-development in borojerd. Quarterly journal of environmental based territorial planning (13): 155-180. http://ebtp.malayeriau.ac.ir/article_675488.html?lang=en [in Persian]
Motalebi, Ghasem, Fatemeh Khodadadi Agh Ghal’e, Ali Akbari. 2016. Effect of the sense of security of housing satisfaction in naziabad residential complex in tehran based on c.p.t.e.d model. Honar-Ha-Ye-Ziba (21): 67-78. https://jfaup.ut.ac.ir/article_59690.html [in Persian]
Pakzad, Jahanshah, and Hamideh Bozorg. 2012. An introduction to environmental psychology for designers. Tehran: arman-shahr. [in Persian]
Piravivanak, Marzieh. 2016. Introducing a criteria for comparative research based on Kerry walk’s model. scientific journal of motaleate-e tatbighi-ehonar (11): 1-10. http://mth.aui.ac.ir/browse.php?a_id=525&sid=1&slc_lang=en [in Persian]
Rahmat, Mohammad Reza. 2012. Crime prevention through architecture and urban design. Tehran: mizan. [in Persian]
Rahmania, Mahsa, and Mahnaz Mahmoody Zarandib. 2015. Determine the environmental factors influencing security in residential design. journals Behaviour studies (201): 234-242.
Rapoport, Amous. 1990. Systems of activities and systems of settings. In Domestic architecture and the use of space, edited by Susan Kent. Massachusetts: Cambridge university press.
Roshanafekr Jourshari, Sobhan, Farzaneh Asadi Malekjahan, and Nasrolah Nolaeihashjin. 2020. Identifying the effective environmental factors on citizens’ sense of security in residential complexes case study: rasht border city. journals management system (3): 87-99. http://journals.police.ir/article_95546.html?lang=en [in Persian]
Seyyedein, Seyyed Amin, Mehrdad Javaherian, Hossein Aghababaei, and Qader Bayzidi. 2019. Architectural solutions for crime prevention in open residential complexes at block as a level of residential space-case studies: rasht mehr housing, rasht orkide golsar housing and talesh basigian housing. criminal law research (10): 135-164. https://jol.guilan.ac.ir/article_3491.html [in Persian]
Shahcheragi, Azadeh, and Alireza Bandar Abad. 2016. Environed in environment. Tehran: isba. [in Persian]
Shawket, I. M. 2019. Identity in urban spaces of residential compounds: contributing to a better enviroment. Journal of HBRC (14): 235-241. https: //www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/j.hbrcj.2016.08.003
Zarghami, Esmaeil, and Seyedeh Ashraf Sadat. 2016. A comparative analysis of indicators of housing on the basis of today’s Persian-islamic culture with apartment housing. naqshejahan (6): 60-72. https://bsnt.modares.ac.ir/article-2-500-en.html [in Persian]