بررسی تطبیقی کیفیت دسترسی بصری و فیزیکی در الگوی فضایی خانه‌های معاصر و سنتی با استفاده از تکنیک نحو فضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران (نویسنده مسئول).

2 دکترای معماری، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

10.22034/aaud.2021.248740.2313

چکیده

تغییر در شیوه زندگی و فرهنگ افراد در طول زمان منجر به شکل‌‌گیری تغییرات عمده‌‌ای در نظام فضایی خانه‌‌های معاصر در مقایسه با خانه‌‌های سنتی شده است. این تغییرات گاهاً منجر به شکل‌‌گیری کیفیات متفاوتی در نظام فضایی خانه‌‌ها شده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌‌توان به تغییر در کیفیات دسترسی (فیزیکی و بصری) خانه‌‌های معاصر در مقایسه با خانه‌‌های سنتی اشاره نمود. بر همین اساس هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه کیفیات دسترسی بصری و فیزیکی در کاربری‌‌های مسکونی سنتی و معاصر ایران و به تبع شناسایی عوامل موثر بر این تغییرات می‌‌باشد. در این راستا پرسش اصلی این پژوهش در پاسخ به چگونگی تاثیر کیفیات انواع دسترسی‌‌های بصری و فیزیکی بر ساختار و روابط بر فضاها شکل گرفت. ابزار مورد استفاده در این تحلیل، نرم‌‌افزار دپث‌مپ1 می‌‌باشد که با استفاده از خروجی‌‌های آن به تحلیل الگوهای مورد نظر پرداخته می‌‌شود. نمونه‌‌های مورد بررسی در این پژوهش متشکل از چهار الگوی سنتی یک حیاطه در شهر کاشان و چهار الگوی آپارتمانی در همان شهر به عنوان نمونه معاصر می‌‌باشد. برای هر یک از هر دو گروه سنتی و معاصر، تحلیل‌‌های نرم‌‌افزاری دسترسی بصری و فیزیکی به طور جداگانه انجام گرفت و با استخراج ویژگی‌‌های هر یک از آن‌ها از نرم‌‌افزار، موارد تشابه‌‌ و افتراق میان آن‌ها تشریح و تحلیل شد. بخشی مهمی از نتایج تحقیق نشان داد که یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در به وجود آمدن و یا تغییر در فاکتورهای کیفیت فضایی و به طور کلی منطق پیکره‌‌بندی فضا در محیط داخلی خانه‌‌ها، تغییرات در حالات متفاوت دسترسی فیزیکی و بصری آن‌ها است. لذا بسیاری از تفاوت‌‌ها و شباهت‌‌های میان ویژگی‌‌های پیکره‌‌بندی فضایی در خانه‌‌ها به خصوص در انواع سنتی آن که دارای کیفیات قابل دسته‌‌بندی بیش‌تری هستند؛ ناشی از نوع دسترسی، اعم از فیزیکی یا بصری در آن‌ها می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Qualities of Visual and Physical Accessibility in the Spatial Patterns of Contemporary and Traditional Houses Using the Space Syntax Technique

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Heidari 1
  • Maryam Kiaee 2
1 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Yasouj University, Yasouj, Iran (Corresponding Author).
2 Ph.D. in Architecture, Department of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Changes in people's lifestyles and culture over time have led to major changes in the spatial system of contemporary houses compared to traditional houses. These changes have sometimes resulted in different qualities in the spatial system of houses, one of the most important of which is the change in the (physical and visual) access qualities in contemporary houses compared to traditional houses. Therefore, the present study aims to compare the qualities of visual and physical accessibility in traditional and contemporary residential uses in Iran and to identify the factors affecting these changes. So, the main research question is: How do the qualities of visual and physical accessibility influence the structure of spaces and the connections between them? To answer the question, in the "Analysis" section, the Depthmap software is used, the outputs of which are used to analyze the intended patterns. The samples examined in this research include four traditional single-courtyard houses and four apartments, as contemporary samples, in Kashan City. For each of both traditional and contemporary groups, visual and physical accessibility is analyzed separately using the abovementioned software, and after extracting the characteristics of each of them from the software, the similarities and differences between them are described and analyzed. An important part of the results indicates that changes in different states of physical and visual accessibility in houses are one of the fundamental factors effective in the emergence of spatial qualities or changes in them and in general, the logic of spatial configuration in the interiors of houses. Therefore, the type of accessibility, either physical or visual, causes many differences and similarities between the characteristics of spatial configuration in houses, especially in traditional houses, which have more categorizable qualities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Access
  • Physical Access
  • Contemporary Housing
  • Traditional Housing
  • Space Syntax
Bellal, Tahar, and Frank Brown. 2003. The visibility graph: An approach for the analysis of traditional domestic M’zabite spaces. In Proceedings 4th International Space Syntax Symposium London. https://www.spacesyntax.net/symposia-archive/SSS4/fullpapers/56Tahar-Brownpaper.pdf
Benedikt, Michael. 1979. To take hold of space: Isovist and Isovist fields. Environment and Planning B 6(1): 47-65. https://www.researchgate.net/publication/23541752_To_Take_Hold_of_Space_Isovists_and_Isovist_Fields
Dahabreh, Saleem. 2013. Douglas House: The formation of a language. In Proceedings of the 9th International Space Syntax Symposium, Seoul. https://www.researchgate.net/publication/282861328_Douglas_House_The_Formation_of_a_language
Emo, Beatrix. 2015. Exploring Isovists: The egocentric perspective. In Proceedings of the 10th International Space Syntax Symposium, London. http://www.sss10.bartlett.ucl.ac.uk/wp-content/uploads/2015/07/SSS10_Proceedings_121.pdf
Gibson, James. 1979. The Ecological Approach to Visual Perception. New York: Houghton Mifflin. https://doi.org/10.4324/9781315740218
Griz, Cristiana, and Luiz Amorim. 2015. When luxury is necessary. Apartment projects in Recife – Brazil. In Proceedings of the 10th International Space Syntax Symposium, London. https://www.researchgate.net/publication/347278088_Alice%27s_Mirror_Marketing_strategies_and_the_creation_of_the_ideal_home#fullTextFileContent
Hajghasemi, Kambiz. 1996. Treasure(Gangnameh) of Kashan houses. Tehran: Rozaneh. [in Persian] 
Hillier, Bill, and Julienne Hanson .1984. The social logic of space. Cambridge: Cambridge University press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511597237
Hillier, Bill. 2007. Space is the Machine. Cambridge: Cambridge University Press. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/3881/1/SITM.pdf
Hillier, Bill, Julienne Hanson, and Hill Graham. 1987. Ideas are things: an application of the space syntax method to discovering house genotypes. Environment and Planning B: Planning and Design 14(4): 363-385. https://doi.org/10.1068/b140363
Kaynar, Ipek. 2005. Visibility, movement paths and preferences in open plan museums: An observational and descriptive study of the Ann Arbor Hands-on Museum. Proceedings: 5th International Space Syntax Symposium, Delft. http://www.kaynar-rohloff.com/papers/kaynar_SpaceSyntax05.pdf
Lawrence, Roderick. 1987. Housing, dwelling and homes: design theory, research and practice. Chichester and New York: Jonh Wiler and Sons. https://keio.pure.elsevier.com/en/publications/analysis-of-asymmetric-spatial-configuration
Naganuma, Mio, and Tatsuya Kishimoto. 2015. Analysis of asymmetric spatial configuration. Proceedings of the 10th International Space Syntax Symposium. London. 
Peponis, John, and Gianna Stravroulaki. 2003. The spatial construction of seeing Castelveccio. Proceedings: 4th International Space Syntax Symposium, London, University College London (UCL). https://www.researchgate.net/publication/228594281_The_spatial_construction_of_seeing_at_Castelvecchio#fullTextFileConten
Peponis, John, and Yi Lu. 2014. Exhibition visitors are sensitive to patterns of display covisibility. Environment and Planning B: Planning and Design 41: 53-68. http://doi.org/10.1068/b39058
Rapoport, Amos. 1985. Thinking about home environments. In Home environments, edited by Altman, I. and Werner, C. New York: Plenum Press.
Rapoport, Amos. 1975. Pour une anthropologie de la maison. Translated by Khosro Afzaliyan. Paris: Dunod. [in Persian]
Steadman, Philip. 1983. Architectural morphology: an introduction to the geometry of buildings plan. London: Pion. https://www.researchgate.net/publication/238786010_Architectural_morphology_an_introduction_to_the_geometry_of_building_plans#fullTextFileContent
Schulz, Christian Norberg. 1965. Intentions in Architecture. Cambridge: The MIT Press
Schulz, Christian Norberg. 1979. Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli. [in Persian]
Turner, Alasdair. 2001. Depthmap: A program to perform visibility graph analysis. In: Proceedings of the 3th International Space Syntax Symposium, Atlanta, edited by Peponis, J., Wineman, J. and Bafna, S. U.S.A: Georgia Institute of Technology 31:13-19. 
Turner, Alasdair, Maria Doxa, and Alan Penn. 2001. From Isovist to Visibility Graphs: A Methodology for the Analysis of Architectural Space. Environment and Planning B: Planning and Design 28: 121-103. Pion Publication, Britain. https://www.researchgate.net/publication/23541236_From_Isovists_to_Visibility_Graphs_A_Methodology_for_the_Analysis_of_Architectural_Space#fullTextFileContent
Varoudis, Tasos, and Alan Penn. 2015. Visibility, accessibility and beyond: Next generation visibility graph analysis. In Proceedings of the 10th International Space Syntax Symposium, London.
Varoudis, Tasos, and Sophia Psarra. 2014. Beyond two dimensions: Architecture through three-dimensional visibility graph analysis. The Journal of Space Syntax 5(1): 91-108. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1477266/1/Psarra_200-1300-1-PB.pdf