بررسی تاثیر عناصر کالبدی فضاهای آموزشی بر ارتقای خلاقیت کودکان با تحلیل گرافیکی نقاشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی‌، قزوین، ایران.

2 گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی‌، قزوین، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی‌، قزوین، ایران.

10.22034/aaud.2023.286362.2478

چکیده

در دنیای امروز، کیفیت آموزش و فضاهای آموزشی بسیار حائز اهمیت می‌‌باشند. کودکان نیز به ‌علت شرایط فیزیکی و روانی به‌شدت از فضاهای پیرامون خود اثر ‌‌می‌‌پذیرند. فضاهای آموزشی کودکان همواره نقش به‌سزایی در شکل‎گیری ذهنیت آن‌‌ها نسبت به آموزش و یادگیری دارند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عناصر و عوامل کالبدی معماری بر رشد و ارتقای خلاقیت کودکان و اولویت‌بندی مولفه‌های موردنظر می‌باشد و فرض بر آن است که با استفاده از عناصر کالبدی معماری می‎توان موجب رشد و ارتقای خلاقیت کودکان گردید. روش تحقیق در این پژوهش کمی و کیفی می‎باشد و به‌صورت پیمایشی انجام گرفته‌‌ و تحلیل نقاشی‎ها توسط نرم‎افزار MAXQDA 2020 صورت گرفته است. نقاشی‎ها به‎صورت نمونه‎گیری تصادفی از میان نقاشی‎های کودکان و دانش‌آموزان دختر 12-7 ساله شهر قزوین انتخاب، تحلیل و بررسی شده‌‌اند. لازم به ذکر است که در بیش‌تر نقاشی‎ها، استفاده از رنگ‎های شاد، پنجره‎های بزرگ، قفسه‎ها و میزهای اختصاصی و چینش‎های حلقه‎ای در کلاس‎ها به چشم می‎خورند. با بررسی و تحلیل هر آن‌‌چه در ذهن کودکان می‌‌گذرد می‌‌توان فضایی مطلوب و مشابه نیازهای آن‌‌ها به‌عنوان مخاطب اصلی فضا ایجاد کرد، چه بسا که نقاشی‌‌های کودکان از بهترین منابع برای دسترسی به لایه‌‌های فکری آنان ‌‌باشد. لذا نتایج این پژوهش، نشان می‎دهند که مبلمان در اولویت اول، بازشوها و رنگ عناصر کالبدی هر دو در اولویت دوم، فضای سبز و شفافیت فضا (حاصل از ارتباط داخل و خارج کلاس با به‌کارگیری عوامل کالبدی جداره‌ها و بدنه کلاس) به‌ترتیب در اولویت سو‌م و چهارم، مولفه‌هایی هستند که در ارتقای خلاقیت کودکان موثر می‎باشند، چرا که کلاس‎ها و فضاهای آموزشی با این ویژگی‎ها، بر ارتقای خلاقیت در ذهن کودکان تاثیر می‎گذارند و حضور در فضای مطلوب، ذهن کودکان را برای پذیرش مسائل و دیدگاه‌های جدید که تعریفی از خلاقیت می‌باشد، آماده خواهد‌کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Physical Elements in Educational Spaces on Children’s Creativity Promotion Using Graphic Analysis of Painting

نویسندگان [English]

  • Mohadeseh Sarraf 1
  • Fariba Alborzi 2
  • Amirhossein Amini 3
1 M.A., Department of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Department of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Quality of education and educational spaces is important in the modern world. Due to their physical and mental conditions, children are highly influenced by the surrounding spaces. The educational spaces of children play a significant role in forming their attitudes toward education and learning. The primary purpose of this study is to investigate the effect of physical elements and factors on the growth and promotion of children’s creativity. This study also aims to prioritize the considered components assuming that physical elements of architecture can promote children's creativity. The research method of this study was qualitative and quantitative, conducted in survey method, and paintings were analyzed through MAXQDA 2020 software. Paintings were selected and analyzed based on random sampling among paintings drawn by 7-12 years old children and students. It is worth noting that happy colors, large windows, shelves and special tables, and circular classroom arrangements are seen in most. Analysis of the paintings and what is in mind of children helps to create a desired space to satisfy their needs, who are the primary audiences of the space. Furthermore, children's paintings are the best sources providing access to their intellectual layers. Hence, the results of this study indicate that furniture (first rank), openings and color of physical elements (second rank), green space, and space clarity (resulted from the connection between inside and outside of the class by using physical factors of walls and body of class) at third and fourth ranks, respectively are the components affecting the promotion of children's creativity. The reason for such influence is that educational spaces and classrooms used with such features influence the promotion of creativity in the mind of children, so attendance in desired space makes the mind of children ready to accept new issues and viewpoints, which is a definition of creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Spaces of Children
  • Children's Painting
  • Physical Elements of Architecture
  • Quality of Space
Afroz, Gholamali. 2006. Discourse on Phychology and Education of Children and Adolescents. Tehran: Anjomane olya va morabian. [in Persian].
Alimardani, Masoud, Hekmat Amiri, and Reyhane Aram. 2016. The Characteristics of Special Spaces for Children. Tehran: Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University. [in Persian].
Asensio, Paco. 2001. Kindergarten Architecture. Barcelona: Gingko.
Azad, Hossein. 2012. Child Psychopathology on the basis of dsm 1v. Tehran: daneshparvar. [in Persian].
Barret, Christopher. 1998. Educational Spaces. Wisconsin: Images Publishing.
Bisnow, Margot Machol. 2021. Raising an Enterpreneur. Translation: Farzan Hasani. Tehran: Shadan Pazhvak. available online at https://www.ketabrah.ir/ [in Persian].
Bozan, Tony. 1987. Make the Most of Your Mind. Translation: Mohammad Marbot. Tehran: Ketab baraye hame. [in Persian].
Ching, Frank. 2011. Interior Design Illustrated. Translation: Kourosh Mahmoudi and Roozbeh Ahmadinejad. Tehran: Ayandeh Sazan - Shahrab. [in Persian].
Csikszentmihalyi, Mihaly. 2013. Creativity-Flow and the Psychology of Discovery and Invention. Cambridge: Kindle.
Darhamjani, Faeze. 2020. The Effect of People’s Cognitive Development on Their Lifestyle. Tehran: Ganjoor. [in Persian].
Dudek, Mark. 1996. Kindergarten Architecture. Space for the Imagination. London: E and FN Spon.
Epstein, Robert. 2004. The Big Book of Creativity Games :Quick, Fun Activities for Jumpstarting Innovation. Translation by Ali Bayati and Mohammadreza Fani, Tehran: Isiran Institute. [in Persian].
Franken, Robert E. 2020. Human Motivation. Brooks: Cole.
Galindo, Michelle. 2011. Kindergartens Educational Spaces. LA: Braun.
Ghermezi, Mitra. 2014. School Design with Energy Efficiency Optimization Approach in Isfahan. Master Thesis, Isfahan University of Arts. [in Persian].
Hall, Edward Twitchall. 2006.The Hidden Dimension. Translation by Manouchehr Tabibian. Tehran: University of Tehran. [in Persian].
Hojjat, Eesa. 2014. Architectural Exercises. Tehran: University of Tehran. [in Persian].
Janbozorgi, Massoud, Nahid Noori, and Mojgan Agah Heris. 2011. Morality, Social Behavior and Rule Acceptance Training for Children. Tehran: Arjomand. [in Persian].
Johnson, Spencer. 1995. The One Minute Mother: the Quickest Way for You to Help Your Children Learn. Translation by Gholamhossein Erabi. Tehran: Ordibehesht. [in Persian].
Kamelnia, Hamed. 2009. Design Grammar of Learning Environments. Tehran: Sobhane Noor. [in Persian].
Kotnik, Jure. 2015. New Kindergarten Architecture: Design Guide + 37 Case Studies. Barcelona: Jonqueres.
Kroner, Walter. 1994. Architektur fur Kinder. Zurich: Kramer.
Lang, John. 2004. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences Environmental Design. Translation by Alireza Einifar. Tehran: University of Tehran. [in Persian].
Lorenzo, Soleded. 1999. Children’s Room. Spain: Leading International.
Makarenko, Anton Semenovich. 2002. Education and Training of Children. Translation by Mohammad Jafar Pooyandeh. Tehran: Cheshme. [in Persian].
Nair, Prakash, and Randall Fielding. 2012. The Language of School Design: Design Patterns for 21st Century Schools. Translation by Samaneh Irvani. Tehran: Rahdan. [in Persian].
Nezhaddarzi, Jamaladdinmahdi,  and Mahdie Hasankhani. 2020. Architecture and Children’s Selfactualization. Tehran: Mahvare. [in Persian].
Nilforoshan, Mohammadreza. 2014. Develop Principles for the Use of Natural Light in Primary Schools. Ph.D. Thesis, Iran University of Science and Technology. [in Persian].
Omidvar, Kamal, Yahya Alizadeshoraki, and Abdolnabi Zareshahi. 2011. Determining the Desirability of Comfort Conditions in Schools in Yazd based on Bioclimatic Indicators. Journal of Native City and Architecture (1): 101-117. [in Persian].
Panro, Julius. 1998. Human Dimension and Interior Space, a Source Book of Design Reference Standard. Translation by Mohammad Ahmadinejad. Isfahan: Khak. [in Persian].
Parsons, Ashley. 2016. Young Children and Nature: Outdoor Play and Development, Experiences Fostering Environmental Consciousness, and the Implications on Playground Design. Translation by Somayeh Ebrahimi and Nastaran Razavi. Tehran: Pars University of Architecture and Art. [in Persian].
Shieh, Esmaeil. 2016. Introduction to Urban Planning. Tehran: University of Science and Industry. [in Persian]. 
Svensson, Rami. 2003. Gender Differences in Adolescents. Youth and Society 34: 300–329.
URL1: RICS. 2021. How Architecture Can Help Children’s Creativity And Mental Health. Retrieved January 20, 2021, from https://mcessex.co.uk/2021/01/28/how-architecture-can-help-childrens-creativity-and-mental-health/.
URL2: THE UIA. 2023. Architecture and Children. Retrieved March 3, 2023, from https://www.uia-architectes.org/en/workprogram/architecture-children_uia/.