سنجش مولفه‌‌های محیطی تاثیرگذار بر رضایتمندی کاربران در پارک‌‌های شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری از دانشکده مهندسى معمارى و شهرسازى، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائى، تهران، ایران.

2 استاد گروه معماری، دانشکده مهندسى معمارى و شهرسازى، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائى، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2020.184642.1872

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مولفه‌‌های تاثیرگذار بر رضایتمندی کاربران پارک‌‌های شهری می‌‌پردازد. از آن‌‌جا که پارک‌‌های شهری جزء فضاهای عمومی و از حقوق اولیه شهروندان محسوب می‌‌شوند، توجه به نظرات و خواسته‌‌های شهروندان از ملزومات در طراحی بهتر برای آن‌‌هاست. هدف این پژوهش بررسی مولفه‌‌ها و روابط بین مولفه‌‌هایی است که موجب افزایش میزان رضایتمندی کاربران می‌‌شود. با مرور منابع کتابخانه‌‌ای، عوامل موثر بر بالارفتن کیفیت این فضاها و رضایتمندی کاربران به‌‌‌دست آمده و در جهت تاثیرگذاری این عوامل با طرح پرسش‌نامه‌‌ای با مقیاس درجه‌‌بندی لیکرت نظرات کاربران پارک‌‌‌های شهری پرسیده شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد بررسی به صورت تصادفی از کاربران پارک‌‌های شهر بابل در ساعات و روزهای مختلف به‌‌‌دست ‌‌آمده و بر این مسئله اصلی استوار است که طرحی که بر پایه نظرات کاربران باشد، می‌‌تواند موجب ارتقاء رضایتمندی آنان شود. نتایج تحقیق نشان‌‌دهنده آن است که عوامل شش‌‌گانه ساختاری- فیزیکی، زیبایی‌‌شناسی، معنا، امنیت، الگوهای رفتاری و تجمیع‌‌پذیری در میزان رضایتمندی کاربران موثر بوده و عامل امنیت بیش‌ترین درجه اهمیت و عامل معنا کم‌ترین درجه اهمیت را از دیدگاه کاربران دارد. درجه بالای اهمیت مولفه امنیت از دیدگاه مردم نشان‌دهنده‌‌ی آن است که وجود عواملی مانند روشنایی کافی، وجود نگهبان، کنترل دسترسی‌‌ها، حمایت از فعالیت‌‌ها، ایمنی وسایل و تجهیزات پارک، مدیریت و نگهداری و نظارت بیش‌ترین تأثیر را در شکل‌‌گیری دیدگاه ذهنی شهروندان دارد. بین برخی از مولفه‌‌های شش‌‌گانه نیز ارتباطی معنادار و مثبت وجود دارد. در بین این ارتباط‌‌ها، بین دو مولفه ساختار و زیباشناسی با r=0.417 بیش‌ترین تاثیر هم‌‌جهت وجود دارد. در واقع عامل‌های فیزیکی-ساختاری، امنیت، معنا و تجمیع‌پذیری بر سه عامل و زیبایی‌‌شناسی و الگوهای رفتاری بر دو عامل تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Environmental Components Affecting User Satisfaction With Urban Parks

نویسندگان [English]

  • Sudabeh Qolipour 1
  • Jamal-e-Din MahdiNejad 2
1 Ph.D. in Architecture, School of Architecture and Urban Design Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
2 Professor of Architecture, School of Architecture and Urban Design Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

The present study examines the factors affecting user satisfaction with urban parks. Since urban parks are considered public spaces and one of the basic rights of citizens, it is essential to pay attention to the opinions and demands of citizens to provide better designs for them. The present study aims to study the components enhancing user satisfaction with urban parks and the relationships between them. For this purpose, first, the factors affecting the quality of these spaces and user satisfaction are extracted through library studies. Next, the users of urban parks are surveyed using a researcher-made Likert-scale questionnaire to know how these factors influence user satisfaction. The present study is descriptive-survey research. The statistical population includes the users of parks in Babol City, among which the samples are selected at different hours and days. The present study is based on the issue that user-centered designs can improve user satisfaction. The results indicate that six factors influence user satisfaction, including structure, aesthetics, meaning, security, behavioral patterns, and sociability, and the security and meaning factors are the most and least important factors from the users' point of view, respectively. The high importance of the security component from the users' perspective indicates that the presence of factors such as adequate lighting, the presence of security guards, access control, support of activities, safety of park equipment and facilities, management and maintenance, and surveillance have the greatest impact on the formation of citizens' mental image of the park. There is a significant positive correlation between some of the six components, and the greatest one is observed between the two components of structure and aesthetics with r=0.417. Structure, security, meaning, and sociability factors affect three factors, and aesthetics and behavioral patterns affect two factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Structure
  • Aesthetics
  • Meaning
  • Security
  • Behavioral Patterns
  • Sociability
Balram, Shivanand, and Suzana Dragicevic. 2005. Attitudes Toward urban Green Space: Integrating Questionnaire survey and collaborative GIS Techniques to Improve Attitude measurements. Landscape and urban planning 71(2-4): 147-162. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2004.02.007 
Bazzi, Khodarahm, and Mohammad Ali Mirshekari. 2016. Visual assessment of environment and landscape of Mellat Park in Zahedan based on public preferences approach. Amayesh Mohit 8(31): 99-121. https://www.sid.ir/paper/130696/fa [in Persian]
Beer, Anne, and Higgins Cathy. 1999. Environmental Planning for Site Development: A Manual for Sustainable Local Planning and Design. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203639108 
Bentley, Ian, Sue McGlynn, and Graham Smith, eds. 1985. Responsive Environments. London: Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9780080516172 
Canter, David. 1977. The psychology of place. New York: St. Martin’s Press.
Carmona, Matthew, and John Punter. 1997. The Design Dimension of Planning: Theory, Content and Best Practice for Design Policies. London: E & FN Spon.
Chapin, Stuart, and Richard Brail. 1969. Human Activity System in the Metropolitan United States in Environment Behavior. Harvard University Pres. https://doi.org/10.1177/00139165690010
Coleman, James. 1987. Opportunities for Innovation in Urban Design Education. Australian Planners 25(4): 28-31. https://doi.org/10.1080/07293682.1987.10753357
DETR. 2000. “By Design – Urban Design in the Planning System: Towards Better Practice”. London: Department of the Environment, Transport and the Regions.
Golkar, Kourosh. 2001. Constituent components of urban design quality. Soffeh 11(32): 37-65. https://www.sid.ir/paper/94234/fa [in Persian]
Goodey, Bryan. 1993. Two Gentlemen in Verona: The Qualities of Urban Design. Streetwise-Brighton 4(2): 3-5.
Greene, Sherwin. 1992. Cityshape Communicating and Evaluating Community Design. Journal of the American Planning Association 58(2): 177-189. https://doi.org/10.1080/01944369208975792 
Haughton, Graham, and Hunter Hunter. 1994. Sustainable Cities. London: Jessica Kingsley.
Jacobs, Allan, and Donald Appleyard. 1987. Toward an Urban Design Manifesto. Journal of the American Planning Association 53(1): 112-120. https://doi.org/10.1080/01944368708976642
Jacobs, Jane. 1961. The Death and Life of Great American Cities. London: Jonathan Cape.
Kashani Jou, Khashayar. 2010. Recognizing of Theoretical Trends in Relation to Urban Public Spaces. Hoviatshahr 4(6): 95-106. https://www.sid.ir/paper/154510/fa [in Persian]
Lang, John. 1987. Creating Architectural Theory: The role of the behavioral sciences in environmental design. New York: Van Nostrand Reinhold.
LPAC (London Planning Advisory Committee). 1993. London’s Urban Environmental Quality. Romford: Tibbalds Colbourne Karski Williams Monro
Lynch, Kevin. 1960. The Image of the City. MIT Press Academic.
Mass, Jolanda, Peter Spreeuwenberg, Marijke van Winsum-Westra, Robert A. Verheij, Sjerp Vries, and Peter Groenewegen. 2009. Is green space in the living environment associated with people’s feelings of social safety?. Environment and Planning A. 41(7): 1763-1777. https://doi.org/10.1068/a4196
Maroofi, Siamand, and Qhader Bayzidi. 2018. Measuring the Continuity of Presence in Urban Space and effective factors on it (Case Study: Mahabad Family Park). Geography (Regional Planning) 8(32): 237-254. https://civilica.com/doc/1399436 [in Persian]
Matsuoka, Rodney, and Rachel Kaplan. 2008. People needs in the urban landscape: Analysis of Landscape and Urban Planning Contribution. Landscape and Urban Planning 84(1): 7-19. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.09.009
McCormack, Gavin, Melanie Rock, and Ann Toohey, eds. 2010. Characteristics of urban parks associated with park use and physical activity: A review of qualitative research. Health Place 16(4): 712-726. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2010.03.003 
Nelessen, Anton. 1994. Visions for a New American Dream Process, Principles, and an Ordinance to Plan and Design Small Communities. Chicago: APA Planner Press.
Pakzad, Jahanshah. 2006. Theoretical foundations and urban design process. Tehran: Department of Housing and Urban Development.
Paumier, Cyril. 2007. Creating a Vibrant City Center, Urban Land Institute Washington.
Pourahmad, Ahmad, and Bahar Habibian. 2018. Analysis of effective factors on citizens’ satisfaction rate of Ahvaz city parks, using satisfactory-importance model. Spatial Planning 8(2): 61-80. https://doi.org/10.22108/sppl.2018.81102.0 [in Persian]
Prime Minister’s Urban Design Task Force. 1994. Urban design in Australia. Canberra: AGPS.
Rafieyan, Mojtaba, and Zahra Khodaei. 2009. Examining indicators and criteria affecting citizens’ satisfaction with urban public spaces. Journal of Strategy 18(53): 227-248. https://www.sid.ir/paper/89259/fa [in Persian]
Southworth, Michael. 1989. Theory and Practice of Contemporary Urban Design. The Town Planning Review 60(4): 369-402.
The Prince of Wales Charles. 1989. A Vision of Britain: A Personal View of Architecture. London: Doubleday.
Tibbalds, Francis. 1989. Planning and Urban Design: A New Agenda. The Planner 17(7): 7. 
Tibbalds, Francis. 1990. Making People-friendly Towns: Improving the Public Environment in Town and Cities.
Tibbalds, Francis. 1990. Urban Design. Pt. 6: public v private realm. The Architect’s Journal 192(19): 59-61.
Trancik, Roger. 1986. Finding Lost Space: Theory of Urban Design. New York: Van Nostrand Reinhold.
Urban Task Force headed by Lord Rogers. 1999. Towards an Urban Renaissance. London: Department Of the Environment, Transport and the Regions (DERT).
University of Sydney. 1996. “Urban Design in New South Wales: Towards Better Practice Policy and Leadership”. Sydney.
Veitch, Jenny, Kylie Ball, and David Crawford, eds. 2012. Park improvements and park activity. A natural experiment. American Journal of Preventive Medicine 42(6): 616-619. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2012.02.015
Violich, Francis. 1983. Urban Reading and the Design of Small Urban Places: The Village of Sutivan. Town Planning Review 54: 41-62.