عوامل موثر بر ترجیحات کودکان مدارس ابتدایی در استفاده از دوچرخه، مورد مطالعاتی: شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری. دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2023.318964.2591

چکیده

تسهیل دوچرخه‌سواری برای گروه سنی کودکان از اهمیت راهبردی در توسعه فرهنگ دوچرخه‌سواری برخوردار است. در این تحقیق سوال اصلی در خصوص چیستی عوامل موثر بر افزایش ترجیحات کودکان مدارس ابتدایی پسرانه در استفاده از دوچرخه است. توجه همزمان به مواردی چون اصلاح قوانین حمایتی، ترغیب اجتماعی، ارتقاء کیفیت زیرساخت‌های دوچرخه‌سواری در قالب یک برنامه جامع، الزامی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی چگونگی توسعه دوچرخه‌سواری در شرایط بومی کشور با تاکید بر مدارس ابتدایی است. در این تحقیق با آسیب‌شناسی عوامل و شناسایی موانع و ارائه پیشنهاداتی در زمینه اصلاح شرایط فرهنگی و اجتماعی، کیفیت معابر، ایجاد پارکینگ مخصوص دوچرخه و برخی موارد دیگر، تلاش می‌شود تا راهکارهای واقع‌بینانه برای بهبود نگرش بزرگسالان برای تشویق فرزندان خود در استفاده از دوچرخه برای تردد به مدرسه و همچنین دسترسی‌های درون‌محله‌ای ارائه شود. از طریق مطالعات اسنادی و مصاحبه‌های بدون چارچوب، 14 متغیر در ترجیحات دوچرخه‌سواری کودکان شناسایی شد. سپس از طریق پرسش‌نامه ساختارمند، با مشارکت 256 مخاطب از هفت مدرسه، متغیرها، سنجش آماری‌شده و از روش تحلیل عامل اکتشافی، موضوعات براساس چهار عامل؛ فردی، محیطی، اجتماعی و عملکردی تحلیل شدند. عوامل عملکردی نه‌تنها بیش‌ترین تاثیر را بر توسعه دوچرخه‌سواری داشتند، بلکه بر ارتقاء سایر شاخص‌ها نیز موثر بودند. در انتهای مقاله از طریق تحلیل‌های تبیینی- اکتشافی، مدل‌ ارتقاء ترجیحات دوچرخه‌سواری کودکان طراحی و تبیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Elementary School Children's Preferences for Cycling to School; Case Study: Tehran City

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Safavi 1
  • Ali Reza Sepahvandi 2
1 Assistant Professor of Urbanism, Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
2 M.A. in Urban Design, Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Facilitating cycling for children is of strategic importance in the development of cycling culture. In the present research, the main research question is What are the factors enhancing elementary school males' preferences for cycling to school? It is necessary to simultaneously pay attention to items such as amending protective laws, social encouragement, and improving the quality of cycling infrastructure, in the form of a master plan. The present study aims to investigate how to develop cycling under indigenous conditions in Iran with an emphasis on elementary schools. By investigating factors affecting the use of bicycles, identifying the obstacles to it, and providing suggestions for improving relevant cultural and social conditions, enhancing the quality of cycle paths, creating bike parking, and so on, the present research attempts to find realistic solutions to improve the adults' attitude toward cycling to encourage their children to cycle to their schools as well as to places within the neighborhood. For this purpose, 14 variables related to children's preferences for cycling are identified through documentary studies and unstructured interviews. Next, using a structured questionnaire and asking 256 students from seven elementary schools, the variables were statistically measured, and then, classified into four personal, environmental, social, and functional factors through exploratory factor analysis. Results indicate that functional factors not only have the most impact on the development of cycling but are also effective in improving other indicators. Finally, a model is developed and explained for promoting children's preferences for cycling through explanatory-exploratory analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children
  • Cycling Infrastructure
  • Cycling Culture
  • Path Separation
  • Elementary School
Beecham, Roger, and Jo Wood. 2014. Exploring gendered cycling behaviours within a large-scale behavioural data-set. Transportation Planning and Technology 37(1): 83-97. https://doi.org/10.1080/03081060.2013.844903
Canitez, Faith. 2019. A socio-technical transition framework for introducing cycling in developing Megacities: The case of Istanbul. cities 94: 172-185. https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.06.006
Ibsen, Mikkel Elkær, and Kristian Olesen. 2017. Bicycle urbanism as a competitive advantage in the neoliberal age: the case of bicycle promotion in Portland. International Planning Studies 23(2): 210-224. DOI: 10.1080/13563475.2017.1402675
Karanikola, Paraskevi, Thomas Panagopoulos, Stilianos Tampakis, adn Georgios Tsantopoulos. 2018. Cycling as a Smart and Green Mode of Transport in Small Touristic Cities. Journal of sustainability 10(1): 268. DOI: 10.3390/su10010268
Office of National Statistics. 2014. 2011 Census Analysis - Cycling to Work. PDF file, available at http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_357613.pdf
Wild, Kirsty, and Alistair Woodward. 2019. Why are cyclists the happiest commuters? Health, pleasure and the e-bike. Journal of Transport & Health 14: 100569. https://doi.org/10.1016/j.jth.2019.05.008