بررسی نقش مکان‌گزینی شومینه‌های خورشیدی در تأمین آسایش در یک ساختمان اداری در اقلیم گرم و خشک، مورد مطالعاتی: شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

10.22034/aaud.2023.238639.2380

چکیده

بخش وسیعی ‌‌از کشور ایران در اقلیم گرم‌‌و‌‌خشک قرار دارد و به‌‌واسطه آن، از میزان جذب خورشید فراوانی برخوردار است. سیستم‌‌های تأمین‌کننده آسایش دمای داخلی، سهم عمده‌‌ای از مصرف انرژی را در بخش‌‌های مختلف ساختمان دارند و با اعمال روش‌‌های طراحی غیرفعال همچون دودکش‌‌های خورشیدی می‌‌توان به حفظ شرایط حرارتی آسایش در ساختمان‌‌ها و کاهش مصرف ‌‌انرژی کمک کند. در ‌‌این مقاله یک ارزیابی عملکرد حرارتی از نحوه توزیع دمایی توسط برنامه شبیه‌‌سازی دیزاین‌‌بیلدر در یک ساختمان دولتی در شهر کرمان انجام گرفت و با انجام فرآیند تهویه با و بدون ادغام یک دودکش‌‌خورشیدی در جبهه‌‌ جنوبی برای شرایط تابستان و زمستان ارائه شده است. در ‌‌ادامه با اعمال متغیرهای فرمی دودکش به ‌‌بررسی تغییرات دمایی و آسایش‌‌حرارتی در زوایای مختلف پرداخته شد تا میزان بهبود اثربخشی دودکش‌‌های خورشیدی در زوایای 40 الی 90 درجه در گام‌‌های 10 درجه‌‌ای نسبت ‌‌به خط افق به روش حل پارامترهای میانگین سرعت هوا و نرخ جریان ‌‌حجمی تعین گردد و در نهایت با استفاده از روش دینامیک سیالات (CFD) نرم‌‌افزار دیزاین‌‌بیلدر به ‌‌بررسی توزیع دمایی و نحوه جریان هوا پرداخته شد که نتایج این پژوهش حاکی ‌‌از آن بود که در بهترین حالت ادغام دودکش‌‌های خورشیدی با زاویه 40 درصد می‌‌تواند میزان مصرف انرژی کل را حدود 16 درصد بهینه نماید و شاخص آسایش حرارتی را از میانگین مقدار آن را در ماه جولای (تیرماه) از 2.97 واحد به 2.25 واحد و در ماه ژانویه (دی‌‌ماه) از مقدار -2.93 به مقدار -2.24 رسیده است و مقادیر آن به بازه استاندارد اشری 55 و ایزو7730 نزدیک‌‌تر شده است. با این حال، دودکش‌‌خورشیدی مستقل قادر به برآورده کردن راحتی حرارتی به میزان قابل توجهی در هوای‌‌گرم شدید نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of solar chimney placement in providing thermal comfort in an office building in hot climate

نویسندگان [English]

  • Poopak Poorsistani 1
  • hossein meddi 2
  • Mostafa Mafi 3
1 Ph.D. Candidate
2 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Associate Professor, Department of Mechanic Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

A large part of Iran is located in a hot and dry climate and due to it, has a high amount of sun absorption. Indoor temperature comfort systems play a major role in energy consumption in various parts of the building, and by applying passive design methods such as solar chimneys can help maintain comfortable thermal conditions in buildings and reduce energy consumption. In this study, a thermal performance evaluation of the temperature distribution was performed by Design Builder simulation program in a building with office use in Kerman. Is. Then, by applying the chimney form variables, temperature changes and thermal comfort were studied at different angles to improve the effectiveness of solar chimneys at angles of 40 to 90 degrees in 10 degree steps relative to the horizon by solving the parameters of average air velocity and The volumetric flow rate of the flow was determined and finally, using the fluid dynamics (CFD) method of Design Builder software, the temperature distribution and the flow of air were investigated. Percentage can optimize the total energy consumption by about 16% and increase the thermal comfort index from its average value in July from 2.97 units to 2.25 units. Meanwhile, the average value of thermal comfort index in January has risen from -2.93 to -2.24 and its values ​​are closer to the standard range of Ashrae 55 and ISO 7730. However, an independent solar chimney is not able to meet the thermal comfort significantly in extreme hot weather,, and other solutions are needed to provide proper ventilation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal comfort
  • - Energy optimization -
  • Solar chimney
  • - Design Builder - Hot and dry climate
Abd Elbar, Ayman Refat, and Hamdy Hassan. 2019. Experimental investigation on the impact of thermal energy storage on the solar still performance coupled with PV module via new integration. Sol. Energy: 584-593. https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.04.042 [in Persian]
Afonso, Clito, and Oliveira Armando. 2000. Solar chimneys: simulation and experiment. Energy Build 32: 71-9.https://doi.org/10.1016/S0378-7788(99)00038-9
Ansarimanesh, Maryam and Nazanin Nasrollahi. 2018. Proper Range of Carbon Dioxide to Optimize Indoor Environmental Quality in Office Buildings of Kermanshah. Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 8(1): 9-15. http://magiran.com/p1816300 [in Persian]
ANSI/ASHRAE Standard 62.1. 2010 Supersedes ANSI/ASHRAE Standard62.1-2007- American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 1791 Tullie Circle NE, Atlanta, GA 30329. https://upgreengrade.ir/admin_panel/assets/images/books/25223276727.pdf
Bahadrinejad, Mehdi, and Mahmoud Yagoubi. 2016, “Natural ventilation and cooling in traditional Iranian buildings”. Tehran University Publishing Center, first edition. http://www.lib.ir/book/60184757/ [in Persian]
Cole, Raymond J., and Laura Fedoruk. 2015. Shifting from net-zero to net-positive energy buildings. Build. Res. Inf. 43: 111-120. https://doi.org/10.1080/09613218.2014.950452
Fakhari, Maryam, and Shahin Heydari. 2012. Optimizing the solar chimney and investigating its effect on building ventilation. Architecture and urban planning (fine arts) 18(2): 83-88. https://sid.ir/paper/154382/fa [in Persian]
Garcia-Hansen, Veronica, Esteves Alfredo, and Pattini Andrea Elvira. 2002, Passive solar systems for heating, daylighting and ventilation for rooms without an equator-facing facade. Renew Energy 26: 91-111. https://doi.org/10.1016/S0960-1481(01)00089-1
Mekkawi, Gehad, and Rana Elgendy. 2016, Solar Chimney for Enhanced Natural Ventilation Based on CFD-Simulation for a Housing Prototype in Alexandria, Egypt. In the 63rd International Conference on Civil and Architectural Engineering (ICCAE), At Berlin, Germany, July. https://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/363-146959948407-12.pdf
Hamdy, Inass, and, Fikry Mohamed Anwar. 1998. Passive solar ventilation. Renew Energy 14: 3816. https://ideas.repec.org/a/eee/renene/v14y1998i1p381-386.html
Imran, Ahmed Abduinabi, Jalil Jalal M., and Ahmed Sabah T. 2015. Induced flow for ventilation and cooling by a solar chimney. Renew Energy 78: 236-44. https://ideas.repec.org/a/eee/renene/v78y2015icp236-244.html
Jan Vanand, Isa, and, Reza Razaghi. 2018. Numerical investigation of parameters affecting air speed in solar chimney. Energy Management Engineering (Energy Management) 9(4):74-81. https://sid.ir/paper/376786/fa [in Persian]
Jing Kong, Jianlei Niu, and Chengwang Lei. 2020. A CFD based approach for determining the optimum inclination angle of a roof-top solar chimney for building ventilation. Solar Energy 198: 555-569. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.01.017
Khanal, Rakesh, and Lei Chengwang. 2011. Solar chimney, a passive strategy for natural ventilation. Energy, Build 43: 1811-1809. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.03.035
Lal Shiv, Kaushik S., and Bhargav P. 2013. Solar chimney: a sustainable approach for ventilation and building space conditioning. Int J Dev Sustain 2: 277-97. https://isdsnet.com/ijds-v2n1-20.pdf
Mahdavinejad, Mohammadjavad, Maryam Fakhari, and Fateme Alipoor. 2013. The Study on Optimum Tilt Angle in Solar Chimney as a Mechanical Eco Concept. Frontiers of Engineering Mechanics Research 2: 71-80. https://www.researchgate.net/publication/256198688
Management and Planning Organization of Kerman Province. 2015. Kerman Province Planning Studies. [in Persian]
Mathur, Jyotirmay, and Sanjay Mathur. 2006, Experimental investigation on four different types of solar chimneys. Adv Energy Res 12:151-156. http://www.sciepub.com/reference/37569
Mojarrad, Firouz, and Kamran Moradi. 2013. An attitude on the inconsistencies and trends of sunny hours in Iran. Geography and Development 12(series 34): 153-165. https://sid.ir/paper/77093/fa [in Persian]
Moulai, Mohammad Mahdi. 2019. Pilleh Chiha Peyman, Zarin Mehr Zahra, Shaari Jalil. Investigating the combination of open and closed urban space on the efficiency of solar chimney, case study: office building in the hot and dry climate of Shiraz. Utopia architecture and urban planning 13(31): 157-167. https://sid.ir/paper/378695/fa [in Persian]
Poursistani, Poopak, Hosein Medi, and Mostafa Mafi. 2021. Evaluation of thermal performance of a solar chimney with two independent modes and air injection from the floor - Case study: Office building in Kerman. Geography (Regional Planning) 11(44): 702-721. magiran.com/p2346444 [in Persian]
Rahman, MdMizanur, Chu Chi-Ming, Kumaresen Sivakumar, Yan Farm, Kim Phang, Mashud M., Shahidur, Rahman. 2014. Evaluation of the modified chimney performance to replace mechanical ventilation system for livestock housing. Procedia Eng 90: 245-8. https://doi.org/10.1016/J.PROENG.2014.11.844
Urge-Vorsatz, Diana, Luisa F. Cabeza, Susana Serrano, Camila Barreneche, and Ksenia Petrichenko. 2015. Heating and cooling energy trends and drivers in buildings. Renew Sustain Energy Rev 41: 85-98. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.08.039
Zanganeh, Najmeh, and Zahra Barzgar. 2017. The Comparison of Internal and External Thermal Comfort of winter stayed and Central Yard in Traditional House by PMV and PPD Methods (Case Study: Tavallaee House in Shiraz). Haft Hesar J Environ Stud 6(24): 55-68. http://hafthesar.iauh.ac.ir/article-۱-۵۷۰-fa.html [in Persian]
https://www.Solargis.info
https://www.yjc.ir/fa/news/5608745
https://climate-consultant.informer.com/6.0/ 
http://kerman-met.ir/