تحلیلی نظام‌مند بر ادبیات شهر خلاق و شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشیار گروه طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2023.304575.2557

چکیده

حرکت به سمت ایجاد و تحقق شهر خلاق به دلیل جایگاه شهر به‌عنوان محل شکل‌گیری بسترهای جامعه دانایی، اهمیت و محور بودن شهرها در توسعه اقتصادی بسیار ضروری و مهم است. بهره‌گیری از مؤلفه‌ها و شاخص‌های این نظریه به رشد و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فضایی شهرها کمک می‌کند؛ بنابراین پژوهش حاضر سعی بر آن داشته تا با هدف شناخت مؤلفه‌ها و شاخص‌های شهر خلاق مروری بر ادبیات نظری مفهوم شهر خلاق داشته باشد. این امر از طریق تحلیل منابع مرتبط با پژوهش به شیوه‌ای نظام‌مند صورت گرفت. با جستجو در بین منابع بر مبنای عنوان و با کلیدواژه‌های «شهر خلاق» و «خلاقیت شهری»، 58 مقاله از پایگاه‌های «ساینس دایرکت» و «گوگل‌اسکولار» مدنظر قرار گرفتند که در نهایت پنج بعد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، محیط زیستی، نهادی- حکمروایی و کارکردی- فضایی در قالب ۱۵ مؤلفه و ۱۳۴ شاخص، استخراج و استنباط شد. در بعد اجتماعی و فرهنگی شاخص‌هایی چون: گردشگری فرهنگی، سرمایه‌های اجتماعی، تنوع فرهنگی- اجتماعی و در بعد اقتصادی نیز شاخص‌هایی نظیر: گردشگری اقتصادی، کارآفرینی شهری، نوآوری و صنایع خلاقه و در بعد نهادی حکمروایی هم شاخص‌هایی مانند: حاکمیت خلاقانه، مدیریت یکپارچه، مشارکت مردمی و در بعد زیست‌محیطی شاخص‌هایی نظیر: شبکه سبز شهری، کیفیت اقلیمی و آب‌وهوایی و در نهایت در بعد فضایی- کالبدی توجه به هویت کالبدی و معماری و شهرسازی بومی و بازآفرینی و برندسازی شهری از مهم‌ترین شاخص‌های مطرح در توسعه شهری از منظر شهر خلاق است. در پایان نیز مدل شهر خلاق متشکل از لایه‌های مختلف مفهومی، الزامات و پیامدها ارائه شد. نوآوری این پژوهش در مرور نظام‌مند ادبیات شهر خلاق از طریق شناسایی و سنتز مطالعات جدید قابل دسترس در این حوزه و همچنین به‌کارگیری بیانیه پریزما است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Systematic analysis on Creative City Literature and Identification of its Relevant Components and Indices

نویسندگان [English]

  • Razieh mollamirzaei 1
  • Hasan Sajadzadeh 2
1 Department of urban design, Bu-Ali Sina University,Hamedan, Iran; b* Department of urban design, Bu-Ali Sina University,Hamedan, Iran
2 hamedan, bu_ali sina university, faculty art and architecture
چکیده [English]

Nowadays, cities worldwide are faced with numerous problems. Due to the special role of the cities as the main locus for the development of social and wisdom contexts, they gained a central significance in the economic development of societies. Application of this theory's components and indices may help economic growth, social, cultural, and spatial flourishing of the cities. Thus, the present study is an attempt to review the theoretical literature of the "Creative City" concept to recognize its relevant components and indices. This has been undertaken through analysis of relevant literature based on meta-analysis and through a systematic framework of analysis. Through conducting searches in relevant references using keywords including "creative city", and "urban creativity", a total of 58 papers have been extracted from Science Direct and Google Scholar databases. Finally, it has been turned out that there are five dimensions for a creative city including social, cultural, economic, environmental, institutional, i.e., governance and applied, and finally spatial. Besides, it has 15 components and 134 indices. Finally, the conceptual model of the creative city has been presented based on the main structures, background conditions, requirements, and implications of creative city realization. The study results suggest that planning and policymaking are among the main challenges involved in the realization of creative cities within developing countries. Moreover, the recommended strategies for the realization of creative cities include an emphasis on creative urban leadership and governance, benefiting from citizens' and creative class ideas in planning and policymaking initiatives, supporting the entrepreneurs and creative people, and finally transparency in city management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Components
  • Conceptual model
  • Creative city
  • Dimensions
  • Indices
Alakwe, Kizito. 2019. “Defining the Cultural and Creative Industry: An Exploration of the Nigerian Cultural and Creative Ecosystem”. Journal of Creative Industries and Cultural Studies–JOCIS 3(1): 14-31. http://dx.doi.org/10.56140/JOCIS-v3-1
Andersson, Åke, and David Andersson. 2015. “Creative Cities and the New Global Hierarchy”. Applied Spatial Analysis and Policy 8: 181-198. http://dx.doi.org/10.1007/s12061-015-9141-7
Hartley, John, Jason Potts, Trent MacDonald, Christoph Erkunt, and Carl Kufleitner. 2012. “The CCI Creative City Index- Final Report”. Cultural Science, Australia 5(1): 1-18.
Rodríguez Bolívar, Manuel Pedro. 2018. “Creative citizenship: the new wave for collaborative environments in smart cities”. Academia Revista Latinoamericana de Administración 31(1): 277-302. http://dx.doi.org/10.1108/ARLA-04-2017-0133
Borén, Thomas, and Craig Young. 2016. “Artists and creative city policy: Resistance, the mundane and engagement in Stockholm, Sweden”. City, Culture and Society 8: 21-26. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccs.2016.05.002
Byrne, Tara. 2013. “Cultural Policy and the Creative City: Legitimation Discourses, Culture and the State”. Doctoral Thesis, Dublin Institute Of Technology.
Chuangchai, Phitchakan. 2020. “Creative City Policy in Second-Tier Cities: The case of Chiang Mai, Thailand.” In Re-Imagining Creative Cities in Twenty-First Century Asia, edited by Gu, X., Lim, M.K., O’Connor, J., Palgrave Macmillan, Cham. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-46291-8_16
Competence Centre on Composite Indicators and Scoreboards (COIN). 2017. “Cultural and Creative Cities Monitor”. 2017. Joint Research Centre (JRC), the European Commission’s Science and Knowledge Service, Ispra, Italy.
O’Connor, Justin, and Kate Shaw. 2014. “What next for the creative city?”. City, Culture and Society 5(3): 165-170.
Correia, Carlos, and Miguel Oliveira. 2012. “Creative Indexes: Economic Space Matters?”. Master Degree Dissertation in Economics, Area of Specialisation in Economic Analysis, University of Porto School of Economics and Business.
Creative Cities Network. 2014. UK National Commission for UNESCO. Web archive. http://www.unesco.org.uk/creative_cities_network
Csikszentmihalyi, Mihaly. 1997. “Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention”. HarperCollins Publishers. https://www.researchgate.net/publication/200026150_Creativity_Flow_and_the_Psychology_of_Discovery_and_Invention
Donegan, Mary, and Nichola Lowe. 2008. “Inequality in the Creative City: Is there still a Place for “Old-Fashioned” Institutions?”. Economic Development Quarterly 22(1). http://dx.doi.org/10.1177/0891242407310722
Duxbury, Nancy. 2010. “Creative Cities in Canada”. Municipal, Educational Research Journal 100: 76- 83.
Eglitis, Atis, and Ezera Lusena. 2016. “From industrial city to the creative city: Development Policy Challenges and Liepaja case”. Procedia Economics and Finance 39: 122-130. http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30256-8
Florida, Richard. 2002.” The Economic Geography of Talent”. Annals of the Association of American Geographers 92(4): 743-755. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8306.00314
Florida, Richard. 2003. “Cities and the Creative Class”. American Sociological Association 2(1): 3-19.
Gallup Foundation. 2019. “Creativity in Learning”. Gallup. Inc.
Goldberg-Miller, Shoshanah. 2018. “Keeping creativity downtown: Policy learning from San Francisco, Seattle, and Vancouver for municipal cultural planning in Toronto”. The Journal of Arts Management, Law, and Society 48(3): 170-19. DOI:10.1080/10632921.2017.1422834
Granger, Rachel. 2020. “The Hidden Value of Underground Networks and Intermediaries in the Creative City”. In Value Construction in the Creative Economy, edited by Granger R., pp. 217-242. Palgrave Studies in Business, Arts and Humanities. Palgrave Macmillan, Cham.
Pablo, Gutiérrez, Francisco Santa-Cruz, Luz Pemberthy, and Tomas Lopez-Guzman. 2020. “Gastronomic satisfaction of the tourist: an empirical study in the Creative City of Popayán, Colombia”. Journal of Ethnic Foods 7(8). https://doi.org/10.1186/s42779-019-0044-0
Hall, Peter. 2000. “Creative Cities and Economic Development”. Urban Studies 37(4): 639-649. http://dx.doi.org/10.1080/00420980050003946
Hall, Peter, and Ulrich Pfeiffer. 2000. “Urban Future 21: A Global Agenda for Twenty- first country cities”. United Kingdom, London: Routledge.
The Centre for Cultural Policy Research, The University of Hong Kong. 2004. “A Study on Creativity Index, Hong Kong”. The Hong Kong Special Administrative Region Government.
Kakiuchi, Emico. 2015. “Culturally creative cities in Japan: Reality and prospects”. City, Culture and Society 7(2): 101-108. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccs.2015.11.003
Karvelyte, Kristina. 2020. “Shifting meanings in changing contexts: the role of the creative city in Shanghai, Hong Kong and Taipei”. International Journal of Cultural Policy 26(2): 166-183. DOI:10.1080/10286632.2018.1479748
Kaymas, Serhat. 2020. “Is development possible without cultural policies? Rethinking creative industries and sustainable development in the case of Turkey”. Creative Industries Journal 13(1): 72-92. DOI:10.1080/17510694.2019.1652026
KEA European Affairs. 2009. “The Impact of Culture on Creativity”, Rapport Préparé Pour La Commission Européenne. Bruxelles: Commission Des Communautés Européennes.
Khoo, Suet Leng. 2020. “Towards an inclusive creative city: How ready is the Historic City of George Town, Penang?”. City, Culture and Society 23: 100367. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccs.2020.100367
Kolobova, Svetlana. 2020. “Renovation of Moscow as a Subprogram of Creation of a Creative City”. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 753(5). http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/753/6/062003
Krop, Marie. 2013. “Implementation From Above? The Conditions for Cultivating the Creative Industry in Shenzhen, China”. Master Thesis Graduate Degree Urban and Regional Planning, UVA University of Amsterdam, Department of Human Geography, Planning and International Development Studie.
Landry, Charles. 2006. “The Art of City Making”. Routledge.
Landry, Charles. 2008. “The Creative City: It is Origin and Future urban design”. UK: Comedia.
Landry, Charles. 2012. “The creative city: A toolkit for urban innovators”. Earthscan.
Landry, Charles, and Margie Caust. 2017. “The Creative Bureaucracy & its Radical Common Sense”. Comedia.
Lavanga, Mariangela, and Martina Drosner. 2020.” Towards a New Paradigm of the Creative City or the Same Devil in Disguise? Culture-led Urban (Re)development and Sustainability. In Cultural Industries and the Environmental Crisis, edited by Oakley, K., Banks, M., 95-109. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49384-4_8
Lin, Sue. 2021. “Jamie Peck, 2005: Struggling with the Creative Class”. Open Journal of Social Sciences 9(3): 365-371.
Liu, Helin, Elisabete Silva, and Qian Wang. 2015. “Introduction”. In Creative Industries and Urban Spatial Structure, Advances in Asian Human-Environmental Research. Springer, Cham.
Liu, Yan, and Zixuan Luo. 2020. “Establishment of Evaluation Index for Creative Cities: Application in Chengdu, China”. International Conference on Construction and Real Estate Management August 24-25, 2020, Stockholm, Sweden.
Lowes, Mark. 2015. “Placemarketing and the Discourse of Creativity in Toronto’s Creative City Revitalization Strategy”, 2003-2008. CJMS Fall 2015/RC, University of Ottawa.
Dudek-Mańkowska, Sylwia, and Mirek Grochowski. 2019. “From creative industries to the creative place brand: some reflections on city branding in Poland”. Place barnding and Diplomacy 15: 274-287. https://link.springer.com/article/10.1057/s41254-019-00141-7
Minneapolis, M. N. 2015. “The Minneapolis Creative City Road Map”. American Planning Assosiation.
Nientied, Peter, and Rudina Toto. 2018. “The Concept of the CreativeCity in the Balkan Region Context”. Forum A+P Periodik Shkencor për Arkitekturën dhe Planifikimin Urban, 2, Tiranë, POLIS Press. https://www.researchgate.net/publication/324361038_The_Concept_of_the_Creative_City_in_the_Balkan_Region_Context
Oliveira, Carla Isabel Pinto. 2011. “Creative Cities: The Potential of Portuguese Cities”. Master Degree Dissertation in Economia E Gestão Das Cidades, Do Porto University.
Ovidio, Marianna, and Alberto Cossu. 2017. “Culture is reclaiming the creative city: The case of Macao in Milan, Italy”. City, Culture and Society 8: 7-12. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2016.04.001
Peng, Kuang, and Yuan Miao Yang. 2013. “An Exploratory Study on Creative City From the Citizen’s Point of View”. IJCCI 1(1): 1-20.
Pratt, Andy. 2010. “Creative Cities: Tensions Within and Between Social, Cultural and Economic Development: A Critical Reading of the UK Experience”. City, Culture and Society 1: 13-20. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2010.04.001
Punpeng, Grisana. 2020. “Three Pillars of a Sustainable Creative City in ASEAN: Examples From Thailand, Singapore and Indonesia”. Journal of Urban Culture Research 21: 125-42. Doi.org/10.14456/jucr.2020.16
Rafihyyan, Mojtaba. 2010. “Introduction to creative regions and cities”. Monthly municipalities (monthly planning and urban management) 11(100): 12- 15. [in Persian]
Ramos, rodrigez, Martin Navarro, Palma Martos, and Martinez Camacho. 2016. “Indexes of Creativity: A Measurement Proposal for Spain and Its Autonomous Communities”. 19th International Conference on Cultural Economics by the ACEI Valladolid (Spain), 21-24 June.
Reckwitz, Andreas. 2009. “Die selbstkulturalisierung der Stadt: Zur Transformation moderner Urbanitat in der “creative city“. Mittelweg 36: 18(2).
Renz, Erich. 2015. “Business Models and the Creative City: Amsterdam’s Knowledge Mile in the Limelight”. CREATE-IT Applied Research Research Group Cross Media, Hogeschool Van Amsterdam. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21890.38087
Rodrigues, Margarida, and Mario Franco. 2019. “Composite Index to Measure Cities’ Creative Performance: An Empirical Study in the Portuguese Context”. Sustainability 11(3): 774. Doi.org/10.3390/su11030774
Sasaki, Masayuki. 2003. “Kanazawa: A Creative and Sustainable City”.
Sasaki, Masayuki. 2008. “Developing Creative Cities Through Networking, Issued by the Participants of World Creative City Forum 2007”. OSAKA Mar 2008.
Sasaki, Masayuki. 2010. “Urban Regeneration through Cultural Creativity and Social Inclusion: Rethinking Creative City Theory through a Japanese Case Study”. Cities 27: S3-S9. https://doi.org/10.1016/j.cities.2010.03.002
Scott, Allen John. 2014. “Beyond the Creative City: Cognitive–CulturalCapitalism and the New Urbanism”. Regional Studies 48(4): 565-578. https://doi.org/10.1080/00343404.2014.891010
Scott, Allen John.2006. “Creative Cities: Conceptual Issues and Policy Questions”. Journal of Urban Affairs 28(1): 1-17. https://doi.org/10.1111/j.0735-2166.2006.00256.x
Spence, Kim Marie. 2020. “Creative Seoul: A Lesson for Asian Creative Cities”. In Re-Imagining Creative Cities in Twenty-First Century Asia, edited by Gu X., Lim M.K., O’Connor J., Palgrave Macmillan, Cham. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-46291-8_14
Thiel, Joachim. 2017. “Creative cities and the reflexivity of the urban creative economy”. European Urban and Regional Studies 24(1): 21-34. http://dx.doi.org/10.1177/0969776415595105
Vanolo, Alberto. 2009. “the Image of the Creative City, Eight Years Later: Turin”. Urban Branding and the Economic Crisis Taboo 46: 1-7. https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.04.004
Vanova, Anna, and Andrea Miskovicova. 2014. “What Makes the City Creative –Comparison of Creative City’s and Local Socio-Economic Development’s Factors”. 5thcentral European Conference in Regional Science–CERS. https://www.semanticscholar.org/paper/What-Makes-the-City-Creative-%E2%80%93-Comparison-of-City-%E2%80%99-Vanova-miskovicova/490347136206e4139ed74407cf6b24a75fd8976e
Wu, Jiun-Yi. 2020. “A Humble Creative City: Tainan City as a Case Study of Culture-led and Community-supported Transformation of a Historical City”. In Re-Imagining Creative Cities in Twenty-First Century Asia, edited by Gu X., Lim M.K., O’Connor J. Palgrave Macmillan, Cham. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-46291-8_9
Yigitcanlar, Tan, and Md. Kamruzzaman. 2018. “Does smart city policy lead to sustainability of cities?” Land Use Policy 73: 49-58 . https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.01.034
Zamudio, Raul Marino, and Flavia Barar. 2013. “Looking for the Creative City: Urban Development Through Education and Cultural Strategies in Medellin, Colombia”. The Idea of Creative City The Idea of the Creativy City-The Urban Policy Debate, Cracow School of EconomicsAt: Cracow, Poland.
Zherdev, Nikolay. 2014. “Festivalization As a Creative City Strategy”. Doctoral Working Paper Series, IN3 Working Paper Series 14(002): 5-25. DOI:10.7238/in3wps.v0i0.2151
Zimmerman, Jeffrey. 2008. “From brew town to cool town: Neoliberalism and the creative city development strategy in Milwaukee”. Cities 25: 230-42. https://doi.org/10.1016/j.cities.2008.04.006