بررسی تطبیقی ویژگی‌های معماری کالبدی بناهای دوره ساسانی، مورد مطالعاتی: کاخ اردشیر بابکان در فیروزآباد و آتشکده‌ی کوه‌خواجه در سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل، زابل، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

10.22034/aaud.2022.328100.2617

چکیده

مطالعه و بازشناخت بناهای تاریخی به‌ویژه بناهای پیش از اسلام که کم‌تر مورد توجه قرار گرفته‌‌اند، از ملزومات پژوهشگران در زمینه‌ی درک بهتر از معماری گذشتگان و الهام از نحوه‌ی برخورد معماران گذشته با مسئله‌ی معماری است. در این میان بررسی بناهایی که از نظر کارکردی و یا دوره‌ی زمانی دارای مشابهت، اما در موقعیت مکانی دارای تفاوت‌‌هایی هستند، می‌‌تواند در یافتن پاسخ‌‌های متفاوت به حل مسئله‌ی طراحی ساختمان، مفید واقع گردد. کوه‌خواجه هم از نظر موقعیت قرارگیری و استراتژیک و هم از نظر تقدس، دارای اهمیت است و در اکثر متون چه پیش از اسلام و چه پس از آن، از این کوه نام برده شده است. کاخ اردشیر بابکان نیز از نظر قرارگیری در طبیعت و بعضی از الگوهای معماری و عملکردی دارای شباهت‌‌های زیادی با کوه‌خواجه است. بنابراین با توجه به قرابت و نزدیکی این بناها از نظر کارکردی در برخی بخش‌‌ها و همچنین دوره‌ی زمانی، جهت بررسی در این تحقیق، انتخاب گردیدند. در این راستا، این مقاله با بررسی تطبیقی بین کاخ اردشیر بابکان در فیروزآباد و قلعه ‌کافرون در کوه خواجه، در پی کشف و بررسی تشابهات این دو بنا در موقعیت و اطلاعات کلی، ویژگی‌‌های کالبدی طرح و ویژگی‌‌های تزئیناتی، می‌‌باشد. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی و تاریخی- تفسیری، با استفاده از مشاهده‌ی مستقیم از بناهای مورد بررسی، برداشت‌‌های میدانی و مطالعه‌ی اسنادی و باستان‌‌شناسی استفاده شده است. با بررسی‌‌های صورت‌گرفته نتایج نشان داد که بناهای مذکور در برخی از ویژگی‌های کلی طرح و الگوهای اصلی طراحی دارای شباهت زیادی به هم هستند و در پاره‌ای از جزئیات طراحی مانند تزئینات و تناسبات فضاها دارای تفاوت چشم‌گیری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the physical architectural features of buildings of the Sassanid period (Case study: Ardeshir Babakan Palace in Firoozabad and Kuh-e Khajeh Fire Temple in Sistan)

نویسندگان [English]

  • Neda Naseri 1
  • Abolfazl Heidari 2
  • Jamshid Davtalab 3
  • Maryam Fathi 1
1 Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture. University of Zabol. Zabol. Iran
2 Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture. University of Zabol, Zabol. Iran.
3 Assistant Professor at University of zabol
چکیده [English]

Studying and recognizing historical buildings especially pre-Islamic buildings which have received less attention is one of the requirements for researchers to better understand the architecture of the past and be inspired by how the architects of the past dealt with the issue of architecture. In the meantime, examining buildings that are similar in function or time period but have differences in location can be useful in finding different answers to solving the problem of building design. Mount Khawaja is important both in terms of location and strategy as well as in terms of sanctity and it is mentioned in most texts both before and after Islam. Ardeshir Babakan Palace also has many similarities with Kuh-e-Khajeh in terms of its location in nature and some architectural and functional patterns. Therefore, due to the proximity and proximity of this building in terms of functionality as well as time period were selected for study in this study. In this regard this article with a comparative study between Ardeshir Babakan Palace in Firoozabad and Kafrun Castle in Khajeh Mountain seeks to discover and study the similarities between these two buildings in position and general information physical features of the design and decorative features.For this purpose descriptive-analytical method has been used using direct observation of the studied buildings field surveys and documentary and archaeological studies.The results showed that the mentioned buildings are very similar in some of the general features of the design and the main design patterns and have significant differences in some of the design details such as decorations and proportions of the spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sassanid period architecture
  • Khawaja mountain
  • Kafron castle
  • Ardeshir Babakan palace
  • Firoozabad