بررسی مولفه‌های موثر بر کیفیت طراحی فضای مسکونی در بافت‌های ناکارآمد میانی، مورد مطالعاتی: محله عمان سامانی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2023.349028.2683

چکیده

طراحی مسکن با کیفیت، با ایجاد تعادل میان معماری و محیط، فضایی مطلوب برای ساکنان به‌وجود می‌آورد. بافت‌های ناکارآمد به دلیل معضلاتی که دارند نیازمند توجه بیش‌تری برای در نظر گرفتن مولفه‌های تاثیرگذار در کیفیت طراحی مسکن هستند تا علاوه بر پاسخگویی به این معضلات با ایجاد فضای مسکونی باکیفیت از خالی شدن این مناطق از سکنه و جابه‌جایی آن‌ها جلوگیری کند. این پژوهش با هدف بررسی انواع مداخلات رایج برای طراحی مسکن در بافت‌های ناکارآمد میانی شهر اصفهان (محله عمان سامانی) و تعیین مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر کیفیت طراحی در فضای مسکونی این بافت‌ها شکل گرفته است که بر اساس ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد و روش آن در دو مرحله خلاصه می‌شود. مرحله اول شامل، گردآوری اطلاعات و تبیین چارچوب نظری پژوهش شامل بررسی رویکردهایی که برای طراحی در بافت ناکارآمد استفاده می‌شود؛ همچنین تعیین مولفه‌های کیفیت فضای مسکونی با مطالعات کتابخانه‌ای، استفاده از پژوهش‌های پیشین، مصاحبه و مشاهده می‌باشد. مرحله دوم برای تعیین الویت و وزن‌دهی مولفه‌ها با کسب نظر متخصصین و استفاده از ابزار پرسش‌نامه می‌باشد. بررسی‌ها نشان داد امروزه به دلیل مشکل اصلی بافت‌های ناکارآمد میانی که عمدتاً ریزدانگی پلاک‌ها می‌باشد، در بیش‌تر موارد از الگوی تجمیع به عنوان راهی برای حل مشکل نوسازی در زمینه مسکن استفاده می‌شود. همچنین مقیاس محله با کسب بیش‌ترین وزن، علاوه بر روشن شدن اهمیت شش مولفه "دسترسی، تداوم کالبدی، تنوع کاربری و خدمات، همجواری با کاربری‌های سازگار، هویت و شناسه و تداوم اجتماعی" ضرورت شناخت دقیق ویژگی‌های بافت را پیش از طراحی مسکن مشخص ساخت. ضمن این‌که مولفه "تراکم" به عنوان مهم‌ترین مولفه از میان سه مقیاس اصلی، ضرورت توجه به ظرفیت‌های بافت در سطح محله برای جلوگیری از سرریز جمعیت نابجا به محدوده‌های مورد تجمیع با حفظ ساکنین قدیمی آن‌ها را روشن ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Components Affecting the Quality of Residential Space Design in Inefficient Middle Fabrics; Case Study: Oman Samani Neighborhood

نویسندگان [English]

  • Elnaz Mohamadi 1
  • Mohsen Bina 2
1 M.A. of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

Designing quality housing provides a favorable atmosphere for residents by creating a balance between architecture and the environment. Inefficient fabrics, due to some problems, require more attention to factors affecting the quality of housing design to solve existing problems in them to prevent these areas from depopulation, in addition to solving the problems in it, by creating quality residential space. The present study aims to investigate various common interventions applied in the design of housing in the inefficient middle fabric of Isfahan City (i.e. Oman Samani Neighborhood) to identify the most important factors affecting the quality of residential space design in inefficient middle fabrics. It is descriptive-analytical research carried out in two stages. The first stage includes data collection and the explanation of the theoretical research framework, including examining the approaches to housing design in inefficient fabrics as well as determining the quality components of residential space, by library studies, reviewing previous research, interviews, and observations. The second stage includes the prioritization and weighting of the components according to the experts’ opinions and using a questionnaire. The results indicated that, nowadays, due to the main problem of inefficient middle fabric, which is the presence of small plots (whose areas˂200m2), in most cases, the aggregation (integration of lands) is utilized as a way to solve the housing renovation problem. Moreover, the neighborhood scale with the highest weight, in addition to clarifying the importance of six components of accessibility, physical continuity, diversity of uses and services, adjacency to compatible uses, identity, and social continuity, reveals the need for the accurate recognition of the fabric characteristics before housing design.  The "density" component, as the most important component at the three main scales, shows the need to pay attention to fabric capacities in the neighborhood to prevent the overflow of the population of other areas to the consolidated areas while retaining their old inhabitants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inefficient Fabric
  • Inefficient Middle Fabric
  • Aggregation
  • The Quality Components of Residential Space
  • Housing Design
Andalib, Alireza, and Mohammadreza Ebrahimi. 2018. “Application of the conceptual model of balanced renovation in distressed urban decay.” Bagh-e nazar 15(65): 67-82. https://doi.org/10.22034/bagh.2018.74084 [in Persian]
Andalib, Alireza. 2013. “Principles for renovation of urban deteriorated areas.” Tehran: Azarakhsh publication. [in Persian] 
Einifar, Alireza, and Azade Aghalatifi. 2011. “Concept of Territory in Residential Complexes: A Comparative Study of two High-rise and Low-rise Complexes in Tehran.” Honar-ha-ye-ziba 3(47): 17-28. https://journals.ut.ac.ir/article_28927.html [in Persian]
Einifar, Alireza. 2000. “Human-environmental factors affecting the design of residential complexes.” Honar-ha-ye-ziba 8(0): 109-118. https://jhz.ut.ac.ir/article_28107.html [in Persian]
Ghodsypour, Hassan. 2019. “Analytical hierarchy process.” Tehran: Amirkabir University of technology publication. [in Persian]
Hafeznia, Mohammad Reza. 2018. “An introduction to the research method in humanities”. Tehran: samt. [in Persian]
Hoseini, Seyed Javad. 2008. “Sustainable public participation in the renovation and reconstruction of urban deteriorated fabrics.” Mashhad: Sokhangostar publication. [in Persian]
Jafari Ghavam Abadi, Nasim. 2015. “Compilation of special renovation criteria in the historical context through urban restoration experiences based on restoration principles (Case study: Historical context of Isfahan, Dardasht neighborhood).” Doctoral’s thesis. Isfahan University of art, Iran. [in Persian]
Keshavarz, Hamid. 2013. “Investigating barriers to renovation in distressed urban decay with emphasis on integration policy (Case study: distressed neighborhoods of Tehran).” Master’s thesis. Allameh tabatabai university, Tehran, Iran. [in Persian]
Khaleghi, Leila. 2015. “Providing a model of housing architecture in deteriorated urban fabrics (Case study: Sirus neighborhood of Tehran).” Master’s thesis. Mehr Alborz institute, Tehran, Iran. [in Persian] 
Lee, Sim Loo. 1996. “Urban conservation policy and the preservation of historical and cultural heritage: The case of Singapore.” Cities 13(6) 399-409. https://doi.org/10.1016/0264-2751(96)00027-3  
Mohrehkesh, Shirin. 2013. “Assessment of indexes and the rate of exhaustion of exhausted tissuse to determine ordering priorities (case study: zone 3 of Isfahan city).” Master’s thesis. Yazd University, Iran. [in Persian]
Naqsh-e Jahan-Pars Consulting Engineers. 2013. “Investigating and updating the worn-out areas of Isfahan, Volume 2: Identifying and introducing the worn-out areas of the northern area (Areas 7, 8, 12 and 14)”. Isfahan City Renovation and Improvement Organization. https://noandishaan.com/?p=18954 [in Persian]
Pillars of urban regeneration programs. 2017. Urban regeneration corporation of Iran. https://udrc.ir/ [in Persian]
Pol, Ric Van. 2011. “Apporoaches and methods of urban residential environmental quality assessment.” Translated by Mojtaba Rafieian and, Jamshid Molavy. Tehran: Azarakhsh publication. [in Persian]
Pourdeihimi, Shahram. 2015. “The human aspects of housing environment.” Tehran: Armanshahr publication. [in Persian]
Rapoport, Amos. 2005. “Cultural origins of architecture.” Translated by Sadaf Al Rasool and, Afra Bank. Khiyal (8): 56-97. http://noo.rs/B7Oru [in Persian]
Bromley, Rosemary D. F., Andrew R. Tallon, and Colin j. Thomas. 2005. “City Centre regeneration through Residental Development: Contributing to Sustainability. Urban studies 42(13): 2407-2429. https://doi.org/10.1080/00420980500379537
Shafaee, Sepide. 2018. “Inefficiency of urban regeneration target areas. Haft shahr 4(62): 67-77. https://www.haftshahrjournal.ir/article_32859.html [in Persian]