بررسی مولفه‌های موثر بر کیفیت طراحی فضای مسکونی در بافت‌های ناکارآمد میانی، مورد مطالعاتی: محله عمان سامانی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2023.349028.2683

چکیده

طراحی مسکن با کیفیت، با ایجاد تعادل میان معماری و محیط، فضایی مطلوب برای ساکنان به‌وجود می‌آورد. بافت‌های ناکارآمد به دلیل معضلاتی که دارند نیازمند توجه بیش‌تری برای در نظر گرفتن مولفه‌های تاثیرگذار در کیفیت طراحی مسکن هستند تا علاوه بر پاسخگویی به این معضلات با ایجاد فضای مسکونی باکیفیت از خالی شدن این مناطق از سکنه و جابه‌جایی آن‌ها جلوگیری کند. این پژوهش با هدف بررسی انواع مداخلات رایج برای طراحی مسکن در بافت‌های ناکارآمد میانی شهر اصفهان (محله عمان سامانی) و تعیین مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر کیفیت طراحی در فضای مسکونی این بافت‌ها شکل گرفته است که بر اساس ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد و روش آن در دو مرحله خلاصه می‌شود. مرحله اول شامل، گردآوری اطلاعات و تبیین چارچوب نظری پژوهش شامل بررسی رویکردهایی که برای طراحی در بافت ناکارآمد استفاده می‌شود؛ همچنین تعیین مولفه‌های کیفیت فضای مسکونی با مطالعات کتابخانه‌ای، استفاده از پژوهش‌های پیشین، مصاحبه و مشاهده می‌باشد. مرحله دوم برای تعیین الویت و وزن‌دهی مولفه‌ها با کسب نظر متخصصین و استفاده از ابزار پرسش‌نامه می‌باشد. بررسی‌ها نشان داد امروزه به دلیل مشکل اصلی بافت‌های ناکارآمد میانی که عمدتاً ریزدانگی پلاک‌ها می‌باشد، در بیش‌تر موارد از الگوی تجمیع به عنوان راهی برای حل مشکل نوسازی در زمینه مسکن استفاده می‌شود. همچنین مقیاس محله با کسب بیش‌ترین وزن، علاوه بر روشن شدن اهمیت شش مولفه "دسترسی، تداوم کالبدی، تنوع کاربری و خدمات، همجواری با کاربری‌های سازگار، هویت و شناسه و تداوم اجتماعی" ضرورت شناخت دقیق ویژگی‌های بافت را پیش از طراحی مسکن مشخص ساخت. ضمن این‌که مولفه "تراکم" به عنوان مهم‌ترین مولفه از میان سه مقیاس اصلی، ضرورت توجه به ظرفیت‌های بافت در سطح محله برای جلوگیری از سرریز جمعیت نابجا به محدوده‌های مورد تجمیع با حفظ ساکنین قدیمی آن‌ها را روشن ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the components affecting the quality of residential space design in middle deteriorated fabric Case study: Oman Samani quarter of Isfahan

نویسندگان [English]

  • elnaz mohammadi 1
  • Mohsen Bina 2
1 master Graduate, Department of Architecture, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran.
2 Assistant Professor, Department of, Architecture Jundi-shapur University of Technology, Dezful, Iran,
چکیده [English]

The problem of housing shortage and the increase in urban population doubles the need to pay attention to the capacities of these fabrics in providing housing to residents, not only to prevent the aggravation of bad conditions, but also to prevent the evacuation of The middle deteriorated fabrics and the relocation of their residents. The middle deteriorated fabric has been selected for studying due to its great extent in Isfahan. Through field research and interviews with experts in the field of urban management, it has become clear that today, owing to the main problem of these fabrics, which is mainly the small size of lands, in most cases, the land assembly model is used as a way to solve the housing renovation problem. The purpose of this study is to determine the most important components affecting the quality of design in residential space in the middle deteriorated fabric. For this purpose, by examining the literature, these components were extracted in three scales of residential units, complexes (blocks), neighborhoods. And finally they were weighted to clarify their position and importance by using a questionnaire and obtaining the opinions of experts in the field of architecture and urban planning. The results have shown that the neighborhood scale with the highest weight, determined the necessitate accurate knowledge of texture features prior to the planning of the housing in addition to clarify the importance of six components of access, physical continuity, diversity of use and services, proximity to compatible uses, identity and social continuity. While the density component, as the most important component among the three scales, clarified the need to pay attention to the fabric capacity at the neighborhood level to prevent the overflow of unwelcome population to the aggregated areas while preserving their old inhabitants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deteriorated fabric
  • the middle deteriorated fabric
  • land assembly
  • Residential space quality components
  • housing design
Andalib, Alireza, and Mohammadreza Ebrahimi. 2018. “Application of the conceptual model of balanced renovation in distressed urban decay.” Bagh-e nazar 15(65): 67-82. https://doi.org/10.22034/bagh.2018.74084 [in Persian]
Andalib, Alireza. 2013. “Principles for renovation of urban deteriorated areas.” Tehran: Azarakhsh publication. [in Persian] 
Einifar, Alireza, and Azade Aghalatifi. 2011. “Concept of Territory in Residential Complexes: A Comparative Study of two High-rise and Low-rise Complexes in Tehran.” Honar-ha-ye-ziba 3(47): 17-28. https://journals.ut.ac.ir/article_28927.html [in Persian]
Einifar, Alireza. 2000. “Human-environmental factors affecting the design of residential complexes.” Honar-ha-ye-ziba 8(0): 109-118. https://jhz.ut.ac.ir/article_28107.html [in Persian]
Ghodsypour, Hassan. 2019. “Analytical hierarchy process.” Tehran: Amirkabir University of technology publication. [in Persian]
Hafeznia, Mohammad Reza. 2018. “An introduction to the research method in humanities”. Tehran: samt. [in Persian]
Hoseini, Seyed Javad. 2008. “Sustainable public participation in the renovation and reconstruction of urban deteriorated fabrics.” Mashhad: Sokhangostar publication. [in Persian]
Jafari Ghavam Abadi, Nasim. 2015. “Compilation of special renovation criteria in the historical context through urban restoration experiences based on restoration principles (Case study: Historical context of Isfahan, Dardasht neighborhood).” Doctoral’s thesis. Isfahan University of art, Iran. [in Persian]
Keshavarz, Hamid. 2013. “Investigating barriers to renovation in distressed urban decay with emphasis on integration policy (Case study: distressed neighborhoods of Tehran).” Master’s thesis. Allameh tabatabai university, Tehran, Iran. [in Persian]
Khaleghi, Leila. 2015. “Providing a model of housing architecture in deteriorated urban fabrics (Case study: Sirus neighborhood of Tehran).” Master’s thesis. Mehr Alborz institute, Tehran, Iran. [in Persian] 
Lee, Sim Loo. 1996. “Urban conservation policy and the preservation of historical and cultural heritage: The case of Singapore.” Cities 13(6) 399-409. https://doi.org/10.1016/0264-2751(96)00027-3  
Mohrehkesh, Shirin. 2013. “Assessment of indexes and the rate of exhaustion of exhausted tissuse to determine ordering priorities (case study: zone 3 of Isfahan city).” Master’s thesis. Yazd University, Iran. [in Persian]
Naqsh-e Jahan-Pars Consulting Engineers. 2013. “Investigating and updating the worn-out areas of Isfahan, Volume 2: Identifying and introducing the worn-out areas of the northern area (Areas 7, 8, 12 and 14)”. Isfahan City Renovation and Improvement Organization. https://noandishaan.com/?p=18954 [in Persian]
Pillars of urban regeneration programs. 2017. Urban regeneration corporation of Iran. https://udrc.ir/ [in Persian]
Pol, Ric Van. 2011. “Apporoaches and methods of urban residential environmental quality assessment.” Translated by Mojtaba Rafieian and, Jamshid Molavy. Tehran: Azarakhsh publication. [in Persian]
Pourdeihimi, Shahram. 2015. “The human aspects of housing environment.” Tehran: Armanshahr publication. [in Persian]
Rapoport, Amos. 2005. “Cultural origins of architecture.” Translated by Sadaf Al Rasool and, Afra Bank. Khiyal (8): 56-97. http://noo.rs/B7Oru [in Persian]
Bromley, Rosemary D. F., Andrew R. Tallon, and Colin j. Thomas. 2005. “City Centre regeneration through Residental Development: Contributing to Sustainability. Urban studies 42(13): 2407-2429. https://doi.org/10.1080/00420980500379537
Shafaee, Sepide. 2018. “Inefficiency of urban regeneration target areas. Haft shahr 4(62): 67-77. https://www.haftshahrjournal.ir/article_32859.html [in Persian]