نقش قابلیت فضاهای باز بر الگوهای فعالیتی گروه‌های سنی مختلف، مورد مطالعاتی: مجتمع مسکونی اکباتان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی معماری، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 ستادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

10.22034/aaud.2023.327860.2626

چکیده

توجه به مولفه‌های محیطی، ارتباط انسان و محیط در طراحی معماری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در پژوهش‌های مختلف به بررسی مفاهیم متعدد تاثیرگذار در این رابطه، و کاربرد آن در فرآیند طراحی معماری پرداخته شده است. یکی از تاثیرگذارترین مفاهیم در این رابطه مفهوم قابلیت1 می‌باشد. علی‌رغم پژوهش‌های متعدد در حوزه ارتباط انسان و محیط، کم‌تر به مفهوم قابلیت محیط در معماری و ارائه ساختارهای تاثیرگذار این مفهوم، در شکل‌گیری دستورالعمل‌های طراحی پرداخته شده است. این مقاله با تاکید بر اهمیت مفهوم قابلیت در طراحی محیطی به بررسی ابعاد و وجوه این مفهوم و ارتباط ساختاری آن با مولفه‌های فعالیت، کالبد و معنا در مکان می‌پردازد. بدین منظور، مقاله به تبیین قابلیت فضاهای باز (به عنوان هسته‌های اصلی شکل‌دهنده معنا) در مجتمع مسکونی اکباتان، پرداخته و با ارائه مدل ارتباطی مولفه‌های قابلیت در طراحی به بررسی نقش مولفه‌ها و تاثیر آن‌ها در طراحی می‌پردازد. پژوهش حاضر کمی- کیفی و از نوع کابردی می‌باشد. در این مقاله پس از جمع‌آوری داده‌ها و تلخیص آن‌ها اقدام به دسته‌بندی داده‌های آماری گردید. که این کار با تشکیل جداول توزیع فراوانی فعالیت‌ها انجام گردیده، و سپس اطلاعات کمی حاصل از پرسش‌نامه از طریق نرم افزار تحلیلی- آماری SPSS20 تجزیه و تحلیل گردیده است. در نهایت رابطه، تاثیر و تفاوت بین متغیرها به صورت میزان همبستگی سنجیده شده است. بخش دیگری از یافته‌های کیفی تحقیق از طریق داده‌های استخراج‌شده از مصاحبه نیمه سازمان‌یافته و مشاهده استخراج گردیده است. نتایج نشان می‌دهد، مفهوم قابلیت نقش اساسی در ایجاد پیوند بین کاربران و محیط‌های مسکونی داشته و این مفهوم در گروه‌های سنی کودکان و نوجوانان به سمت ابعاد ذهنی- شناختی قابلیت بوده و در گروه‌های سنی بزرگسالان و سالمندان عمدتاً بر جنبه‌های کالبدی- فعالیتی قابلیت فضا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Outdoor Space Affordances in the Activity Patterns of Various Age Groups; Case Study: Ekbatan Residential Complex

نویسندگان [English]

  • Neda Mansour Hosseini 1
  • Ali Javan Forouzandeh 2
  • Ghasem Motalebi 3
  • Masoumeh Yaqoubi 4
1 Ph.D. Candidate of Architecture, Department of Architecture, Technical and Engineering Faculty, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Technical and Engineering Faculty, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran (Corresponding Author).
3 Associate Professor of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of Architecture, Technical and Engineering Faculty, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

It is highly important to focus on environmental components and the human-environment relationship in architectural design. The literature has investigated various concepts affecting this relationship and its application in the architectural design process. One of the most influential concepts in this connection is the concept of affordance. Despite many studies conducted on the relationship between human and the environment, the concept of an environmental affordance in architecture and constructs affecting this concept in forming design guidelines have less received attention. This article aimed to investigate the significance of affordance in environmental design to examine the aspects of this concept and its structural relationship with the components of activity, fabric and meaning. For this, the article aimed to explain the affordances of outdoor spaces (as building blocks constituting meaning) in the Ekbatan Residential Complex and presented a communication model of affordance components in design to examine the role of these components and their impacts on design. This study fell under quantitative and qualitative research and was an applied study. After data were collected and summarized, the article began to classify statistical data, which was performed by tabulating the frequency distribution of activities. Quantitative data of the questionnaires were then analyzed by the statistical-analytical SPSS software. In sum, the correlation relationship, effects and differences between the variables were measured. Another section of qualitative findings resulted from data extracted from semi-structured interviews and observations. Findings revealed that the concept of affordance played a major role in linking users and residential environments. This concept tends to focus on subjective-cognitive dimensions in children and adolescents, while stressing physical and activity aspects of space affordances in adults and the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activity
  • (Subjective-Objective) Affordance
  • Outdoor Spaces of Residential Complexes
  • Ekbatan Township
Azizi, Mohammad Mahdi, and Sarem Malek Mohamadneghad. 2007. Comparative study of two models of residential complexes (conventional and high-rise). Fine arts 32: 27-38. https://www.sid.ir/paper/5696/fa. [in Persian]
Charkhchian, Maryam, and Seyyed Abdolhadi Daneshpour. 2009. Examining the design components of responsive public spaces. Journal of Geography and Planning (Tabriz University) 14(30): 53-85. https://www.sid.ir/paper/203687/fa. [in Persian]
Daneshgar Moghadam, Golrokh, and Marmar Islampur. 2012. Analysis of the environmental capability theory from Gibson’s point of view and its feedback in human studies and man-made environment. Armanshahr architecture and urbanism 5(9): 86-73. https://www.armanshahrjournal.com/article_33213.html. [in Persian]
Dror, Itiel E., and Stevan Harnad. 2008. Cognition Distributed: How Cognitive Technology Extends Our Minds. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
Ding, Wei, and Xia Lin. 2009. Information Architecture: The Design and Integration of Information Space. Morgan and Claypool Publishers.
Gaver, William W. 1991. Technology Afoordances. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems: Reaching through Technology. New York: ACM press, 79-84. https://www.lri.fr/~mbl/Stanford/CS477/papers/Gaver-CHI1991.pdf.
https://www.lri.fr/~mbl/Stanford/CS477/papers/Gaver-CHI1991.pdf
Gehl, Jan. 2008. Living in the space between buildings. Shimashshati. Tehran: Jihad University Press. [in Persian]
Gibson, James J. 1977. The Theory of Affordance. (R. Shawand, J.Bransford, eds), Perceiving, Acting and Knowing, New York: Halsted.
Gibson, James J. 1979/1986. The ecological approach to perception. Hillsdale. NJ: Lawrence Erlbaum Assocites.
Greeno, James G. 1994. Gibsons Affordance. Psychological review.
Hadari, S., Rachel Kaplan, and M. Carol R. Hunter. 2015. Environmental affordances A Practical approach for design of nearby outdoor settings in urban residential areas. Landscape and urban planning 134: 19-32. https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/148509.
Heft, Harry. 2001. Ecological Psychology in Context : James Gibson, Roger Barker, and the Legacy of William Jamess Radical Empiricism. United States of America: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers.
Jalili, Mohamad, Alireza Einifar, and Golamreza Talischi. 2013. Open space of residential complexes and environmental response: a comparative study of three residential complexes in Hamadan city. Journal of Fine Arts-Architecture and Urban Planning 18(4): 57-68. https://jfaup.ut.ac.ir/article_51682.html. [in Persian]
Javan Forouzandeh, Ali, and Ghasem Motalebi. 2012. The Role of Open Spaces in Neighborhood Attachment Case Study: Ekbatan Town in Tehran Metropolis. International Journal of Architecture and Urban Development 1(3): 11-20. https://ijaud.srbiau.ac.ir/article_54.html
Jenkins, Henry. S. 2008. Gibsons Affordances: Evolution of a pivotal Concept. Journal of Scientific Psychology 34-45.
Khalilneghad, Seyed Taher. 2016. Discovering the principles of environment design by examining the theory of environment capability. International conference on architecture, urban planning, road and construction engineering, art, environment, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/607591/. [in Persian]
Kim, Yong Se, J.Y. Jeong, M. K. Kim, Sung Won Lee, and Myoeun Kim. 2010. Personal Cognitive Characteristics in Affordance Perception : Case Study in a Lobby. In Emotional Engineering. London. https://www.researchgate.net/publication/278657570.
Lang, Jan. 2009. The creation of architectural theory and the role of behavioral sciences in environmental design. Translated by Alireza Eini far. Tehran. Tehran University Press. [in Persian]
Lelhaj, Rafieh, and Mir Saeed Mousavi. 2018. Psychological attitude to the role of gender in architectural space perception capabilities. Armanshahr architecture and urbanism magazine 23: 94-85. https://www.armanshahrjournal.com/article_69595.html. [in Persian]
Liu, Ying-Chieh, and Lu Su-ju. 2009. An Investigation of Function Based Design Considering Affordance in Conceptual Design of Mechanical Movement. 8th international Conference Springer. germany. 43-51. https://www.researchgate.net/publication/221097262.
Marcus, Clare Cooper, and Wendy Sarkissian. 1986. Housing as if people Mattered: Site Design Guildlines for Medium Density Family Housing. (1 st ed). California: University of California press.
McGrenere, Joana, and Wayne Ho. 2000. Affordances: Clarifying and Evolving a Concept. Accepted for publication in the proceedings of Graphics Interface, Montral. 1-8.
Mohammadi, Mohsen, Hamid Nadimi, and Mahmod Reza Thaghafi. 2017. Inquiry on the application of the capability concept in the design and evaluation of the built environment. Soffeh 77: 21-33. https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100403.html. [in Persian]
Motalebi, Ghasem. 1998. A Theory of Meaning in Architecture and Urban Design: An Ecological Approach.
Motalebi, Ghasem. 2001. Environmental psychology is a new science in the service of architecture and urban design. Fine arts 10: 52-67. https://www.sid.ir/paper/5650/fa. [in Persian]
Motalebi, Ghasem. 2006. A human-based approach to form-making principles of urban spaces. Honarhaye ziba (27): 57-66.
Nozari, Shole. 2004. Design guidelines for residential open spaces. Soffeh 39: 45-64. https://soffeh.sbu.ac.ir/article_99978.html. [in Persian]
Norman, Donald Arthur. 1999. Affordance, Conventions & Design. Interactions 6(3): 38-42. doi: 10.1145/301153.301168
Ghobadian, Vahid. 2014. Basics and concepts in contemporary western architecture. Tehran: Naqsh Iran Printing. [in Persian]
Turner, Phil. 2005. Affordance as Context. Elsevier. https://www.academia.edu/17648650/Affordance_as_context.
www.memarima.ir    
Yilmaz, Serap, Sema Mumcu, and Abdullah Cigdem. 2017. Determining The Affordances Provided by Urban Open Spaces to Different Age Groups. Journal of Scienc. Part B. 5(3): 1-12. https://www.researchgate.net/publication/319776275_Determining_The_Affordances_Provided_by_Urban_Open_Spaces_to_Different_Age_Groups
Zabihi, Hosein, Farah Habib, and Kamal Rahbari Manesh. 2010. Investigating the relationship between the level of satisfaction with residential complexes and the impact of residential complexes on human relationships. City identity 8: 118-103. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1153.html. [in Persian]