تبیین اثر تجربه زیسته بر عملکرد قلمرویی ساکنین در قلمرو ثانویه افراد (از نگاه متخصصین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی دانشجوی دکتری معماری پردیس دانشگاه شهیدبهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

10.22034/aaud.2023.353521.2692

چکیده

«قلمرو» یکی‌از ضروری‌ترین نیازهای "فطری" انسان در‌غالب محیط‌های کالبدی به‌خصوص محیط‌های مسکونی به‌شمار می‌رود که توجه‌به آن مقیاس انسانی محیط و درنتیجه کیفیت محیط-های مصنوع‌را ارتقا می‌دهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که درموقعیت‌های یکسان، افراد برابر قلمروی ثانویه یا قلمروی نزدیک به خانه خود، به‌شیوه‌های متفاوتی عمل می‌کنند. لذا مقاله حاضر به‌دنبال یافتن علت تمایز میان عملکرد قلمرویی ساکنین یک محیط مسکونی می‌باشد. بافرض آنکه محتوا ذهنی متاثر از تجربه زیسته انسان‌ها، عامل عملکرد متفاوت افراد در‌شرایط مشابه باشد، تمرکز این‌مقاله بر‌کشف شیوه اثرگذاری «تجربه‌زیسته» افراد در‌تشخیص قلمرو‌ثانویه آنها می‌باشد. در‌همین راستا با‌رویکردی اکتشافی از‌روش‌تحقیق "دلفی" بهره برده و درقالب مصاحبه‌های باز،‌10‌متخصص در‌زمینه پژوهش‌را باموضوع بیان دیدگاه خود دررابطه با قلمروی ثانویه موردسوال قرار داده و پس از 2نوبت کدگذاری باز و محوری، خروجی نهایی‌را در قالب جدول "هدف-محتوا" ارائه نمودیم. سپس براساس جدول مذکور، پرسشنامه‌ای با‌تعداد 185‌سوال طرح نموده و 21 تن از‌متخصصین این حوزه‌را مورد سوال قرار دادیم. برای انتخاب متخصصین از‌روش "گلوله برفی" تا ایجاد اشباع نظری استفاده نمودیم. پاسخ مصاحبه شوندگان با استفاده‌از نرم‌افزار SPSS و دستی، مورد تحلیل قرار گرفت. سپس برای اطمینان‌از صحت نتایج حاصله، پرسشنامه دوم‌را بر‌اساس 56 سوال مشترک پاسخ‌دهندگان تهیه کرده و مجددا همان جامعه آماری را مورد سوال قرار‌دادیم. نتیجه مشابه میان دو‌مرحله، موکد صحت نتایج حاصله در‌روند تحقیق بود. بدین‌ترتیب در‌مواجه افراد با‌قلمرو‌خویش و ارتباط عملکرد-قلمرویی آنها با تجربه‌زیسته خود، 6‌رویکرد اصلی تشخیص داده‌شد که عبارتند‌از: نقش مالکیت‌بر هویت، نقش ادراک راحتی‌بر کنترل محیط، نقش کنترل بیرونی‌بر امنیت، نقش هویت‌بر مالکیت، نقش ادراک‌راحتی‌بر ماندگاری در محیط، نقش کنترل درونی‌بر امنیت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the effect of lived experience on the territorial functioning of residents in the secondary territory

نویسندگان [English]

  • samaneh hosseinabadi 1
  • shahram purdeihimi 2
  • Bahram Saleh sedghpour 3
1 Architecture faculty, SBU. Iran. tehran
2 Department of Architecture. SBU. Tehran. Iran
3 Department of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

"Territory" is one of the most essential "innate" needs of human beings, especially in residential environments. Attention to which improves the human scale of the environment and consequently the quality of artificial environments. Researches show that in the same situations, people act in different ways towards their secondary territory. Therefore, the current article seeks to find the reason for the difference between the territorial performance of residents of a residential environment. Assuming that the “mental content” affected by people's “lived experience” is the cause of the different performance of people in similar conditions, the focus of this article is to discover the effect of people's "lived experience" on the recognition of their secondary territory. In this direction, with an explanatory approach, used the "Delphi" research method, and in the form of open interviews, asked 10 experts in the field of research to express their views regarding the secondary territory and After 2 rounds coding, we presented the final output in the format of the "content_goal" table.
Then, we designed a questionnaire with 185 questions and questioned 21 experts in this field. The answers of the interviewees were analyzed using SPSS software and manually. Then, to ensure the accuracy of the results, we prepared the second questionnaire based on the 56 common questions of the respondents and asked the same statistical universe again. The similar result between the two stages was the focus of the accuracy of the results obtained in the research process. Thus, 6 main approaches were identified in dealing with people with their own territory:The role of ownership on identity, the role of comfort perception on environmental control, the role of external control on security, the role of identity on ownership, the role of comfort perception on permanence in the environment, the role of internal control on security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Territorial function
  • secondary territory
  • cognition
  • lived experience

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401
  • تاریخ دریافت: 04 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 04 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 دی 1401