الگوهای کالبدی و معماری همسایگی در بافت تاریخی شهر دزفول (اصول معماری همسایگی و ابزارهای معمارانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و عمران، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران.

10.22034/aaud.2023.354887.2697

چکیده

همسایگی یکی از عوامل مهم تعاملات اجتماعی و حضور مردم در اجتماع است. محلات و فضاهای عمومی یکی از عوامل مهم در معماری همسایگی می‌‌باشد. امروزه به‌دلیل تغییرات گسترده در ساخت‌وسازهای شهری کم‌تر به روابط بین مردم در اجتماع توجه شده ولی در بافت‌‌های سنتی شهرها میزان روابط همسایگی بیش‌تر است و این به‌دلیل نوع الگوهای معماری همسایگی به‌کار گرفته شده در بافت‌‌های سنتی می‌‌باشد. این پژوهش در پی معرفی الگوهای کالبد معماری است که با شناسایی، تجزیه و تحلیل کالبدی عرصه‌‌های همسایگی، ضمن گونه‌‌شناسی الگوهای کالبدی، به معرفی ابزارها و اصول معمارانه در این معماری پرداخته شده و هدف آن معرفی این الگوها در بافت تاریخی شهر دزفول است. روش پژوهش، از منظر شناخت در الگوی تفسیری یا برساختی (ساختارگرایی) نظری، از منظر (شیوه استدلال) تطبیقی، از منظر نوع داده‌‌ها، کمی (ترکیبی) و کیفی، از منظر نوع نتایج توصیفی- تحلیلی و از منظر رهیافت تاریخی- تفسیری که به شیوه تحلیل گردآوری داده کتابخانه‌‌ای (اسنادی) و ابزار نقشه‌خوانی، فیش‌برداری و سندخوانی انجام شده است. با این روش ابتدا نمونه‌‌های هر دوره توصیف و پس از آن مورد تحلیل و بررسی و قرار گرفته‌‌اند؛ و ویژگی‌‌ها و نیز الگو یا الگوهای موجود هر دوره معرفی شده‌‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد که بهره گرفتن از ابزارهای معمارانه‌‌ای همچون تغییر مصالح کف، جداره‌‌های بلند و کوتاه معابر، تغییرات در نور و سایه، مسقف کردن کوچه‌‌ها و معابر، ایجاد اختلاف سطح، تغییر در تناسب و تزیینات، سه الگوی اولیه همسایگی برای عرصه‌‌های نیمه‌عمومی در بافت تاریخی شکل داده‌‌اند که شامل الگوهای ساباط، ورودی، دربند (کوچه‌‌های بن‌‌بست) می‌‌باشند و مواردی همچون امنیت، محرمیت، خلوت، آسایش اقلیمی و عملکردی و مردم‌‌واری میزان حضور مردم در این عرصه‌‌ها را افزایش داده‌‌اند. این نقاط مثبت در معماری بافت تاریخی باعث رابطه‌‌ای نزدیک بین همسایگان شده که از آن به عنوان معماری همسایگی یاد می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical Patterns and Neighborhood Architecture in the Historical Context of Dezful City (Principles of Neighborhood Architecture and Architectural Tools)

نویسندگان [English]

  • Hamed Hayati 1
  • Mohammad Amin Ameri 2
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Technical and Engineering, Qom University, Qom, Iran (Corresponding Author).
2 M.A. Student in Architecture, Faculty of Architecture and Construction, Khuzestan University Jihad Institute of Higher Education, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Neighborhood is one of the important factors of social interactions, and the presence of people in the community, neighborhoods, and public spaces are significant factors in neighborhood architecture. Today, because of widespread changes in urban construction, less attention is paid to the relationships between people in the community. Still, in the traditional contexts of cities, the amount of neighborhood relations is higher due to the type of neighborhood architectural patterns used in traditional contexts. This research aims to present architectural body patterns, which, by recognizing and analyzing the physical areas of the neighborhood, along with the typology of physical patterns, introduces architectural tools and principles in this architecture, and its purpose is to introduce these patterns in the historical context of Dezful city. The research method, from the perspective of knowledge in the theoretical interpretive or constructional model, is structuralism, from the standpoint of method of reasoning is comparative, from the perspective of the type of data is quantitative (mixed) and qualitative, from the perspective of the type of results is descriptive-analytical and from the perspective of approach is historical-interpretive that is analyzed via collection of library data (documents) and map reading tools, note taking and document reading. By this method, the samples of each period are first described and then analyzed and examined, and the features and existing patterns of each course have been presented. The results of the research reveal that using architectural tools such as changing floor materials, long and short passage walls, changes in light and shadow, roofing alleys and passages, creating a difference in level, and changing proportions and decorations has shaped the three basic neighborhood patterns for semi-urban areas in the historical context, which includes patterns, sabat, entrance, Darband (dead-end alleys). Issues like security, privacy, secrecy, climatic and functional comfort, and people's love have increased people's presence in these fields. These positive points in the architecture of the historical context have caused a close relationship between neighbors, which is called neighborhood architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood Architecture
  • Neighborhood Relations
  • Physical Patterns
  • Historical Context
  • Dezful
Abu-Ghazzeh, Tawfig M. 1996. Reclaiming public space: The ecology of neighborhood open spaces in the town of Abu-Nuseir, Jordan. Landscape and Urban Planning 36: 197-216. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(96)00343-X 
Abdulahi, Majid, Muzaffar Sarafi, and Jamila Tawaklinia. 2010. Theoretical investigation of the neighborhood concept and its redefinition with an emphasis on the conditions of urban neighborhoods in Iran. Human Geography Research Journal 72: 102-83. https://jhgr.ut.ac.ir/article_24452.html [in Persian]
Abbasi Herfteh, Mohsen, and Ali Sadeghian. 2018. physical patterns of neighborhood in the historical context of Yazd; Characteristics, architectural tools and principles of neighborhood architecture. Bagh Nazar 16(80): 74-5. https://www.sid.ir/paper/366723/fa. [in Persian]
Azizi, Mohammad Mahdi, and Sara Habibi. 2008. an analysis of the system of neighborhood centers in Tehran, a case study of Shahrak Qods and Shahrak Gharb. Shahrnagar Magazine 52: 37-49. https://www.magiran.com/paper/702021. [in Persian]
Appleyard, Donald, and Mark Lintell. 1972. The Environmental Quality of City Streets: The Residents’ View- point. American Institute of Planners Journal 38:84-101. https://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/hrr/1971/356/356-008.pdf
Bastani Rad, Hassan. 2012. Koi (neighbourhood) in Iranian cities of the first Islamic centuries. historical researches of Iran and Islam (10): 3001. https://ensani.ir/fa/article/331287/. [in Persian]
Buonfino, A., and P. Hilder. 2010. Neighbouring in contemporary Britain. London: The Young Foun- dation. https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2013/06/Neighbouring_in_contemporary_Britain.pdf
Campbell, Karen E., and Barrett A. Lee. 1992. Sources of Personal Neighbor Networks: Social Integration, Need or Time. Social Forces 70(4): 1077-1100. https://doi.org/10.1093/sf/70.4.1077 
Certain Persian culture. 1971. By the efforts of Mohammad Moin. Tehran: Amir Kabir. [in Persian]
Cooper, Marcus C. 1974. The House as a Symbol of Self. Berkeley: University of California, Institute of Urban & Regional Development. https://www.scirp.org/(S(oyulxb452alnt1aej1nfow45))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1406721
Chaskin, Robert J. 1997. Perspectives on Neighborhood and Community: a Review of the Literature, Social Service Review. Chicago: University of Chicago. https://www.jstor.org/stable/30012640 
David, Wayne, and David Herbert. 1993. Communities within Cities: An Urban Social Geography. London: Belhaven. https://doi.org/10.2307/215340 
Dehkhoda, Ali Akbar. 1996. Dehkhoda Dictionary. Tehran: Dehkhoda Institute Publications. [in Persian]
Ferguson, Bruce K., and Derek E. Ferguson. 2016. Architectural and personal influenced on neighboringbehaviors. Frontiers of Architectural research 5(2): 194-201.
Festinger, Leon. 1951. “Architecture and Group Membership”, in Journal of Social Issues. Washington DC 7(1-2): 152-163.
Gans, Herbert. 1961. Planning and Social Life: Friendship and Neighbor Relations in Suburban Communities. Journal of the American Institute of Planners 27(2): 134-140.33. https://doi.org/10.1080/01944366108978443
Higgs, Gary K. 1980. Size and Shape Factors in Contact Action Space. Man Environment Systems 10: 271-278. https://psycnet.apa.org/record/1982-10956-001
Holtan, Meghan T., Susan L. Dieterlen, and William C Sullivan. 2015. Social Life under Cover: Tree Canopy and Social Capital in Baltimore, Maryland. Environment and Behavior 47: 502-525. https://doi.org/10.1177/0013916513518064 
Ibn Shuba, Hasan Ibn Ali. 2016. Gift of wisdom. Qom: Dar Hadith Publishing House. [in Persian]
Keller, Suzanne. 1968. The Urban Neighborhood: A Sociological Perspective. New York: Random House. https://doi.org/10.1093/sf/47.3.367 
Khaksari, Ali, Amir Shakibamanesh, and Mahshid Victims. 2015. Urban neighborhoods in Iran. Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies. https://www.gisoom.com/book/1629936/. [in Persian]
Khadim Zadeh, Mohammad Hassan. 2007. Historical neighborhoods of Yazd city. Tehran: Sobhan Noor. https://daneshnegar.com/fa/Product/55964/. [in Persian]
Lang, John. 2002. Creation of architectural theory. Translated by Alireza Einifar. Tehran University Press. https://www.gisoom.com/book/11200022/. [in Persian]
Madanipour, Ali. 2012. Public and private spaces of the city. Translation: Farshad Noorian. Tehran Municipality Information and Communication Technology Organization publications. http://www.lib.ir/book/53806070/ [in Persian]
Mahdovinejad, Mohammad Javad. 2002. Islamic art, challenging contemporary concepts and new horizons. Fine Arts 12: 23-3. https://www.sid.ir/paper/421330/fa. [in Persian]
Mahmoudi Farahani L. 2016. The Value of the Sense of Community and Neighbouring. Housing, theory and Society 33(3): 357-376. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/
Majdi, Hamid. 2009. Urban Development Today. Worn-out fabrics of the future, city identity 4(6): 87-94. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1125.html. [in Persian]
Macdonald, E. 2005. Street-facing Dwelling Units and Livability: The Impacts of Emerging Building Types in Vancouver’s New High-density Residential Neighbourhoods. Journal of Urban Design 10(1): 13-38. https://escholarship.org/uc/item/2kr3q8br
Mehdizadeh, Maysham, Farshad Dashti, and Sakineh Alishiri. 2016. Coexistence of house and city; The Iranian house is part of the neighborhood and neighborhood system with an emphasis on the values of the Islamic city. Urban Management (43): 343-366. https://www.magiran.com/paper/1556529. [in Persian]
Momeni, Koresh, and D. Mustafa Biranon. 2018. Zoning of residential areas with a non-active defense approach in line with the security of citizens in the GIS environment studied in Dezful city. Journal of Police Geography (25): 1-20. https://www.sid.ir/paper/524228/fa. [in Persian]
Naima, G. 1997. Dezful city of Ajar. Tehran: Publication of the country’s cultural heritage organization. [in Persian]
Nasr, H. 2001. Knowledge and the sacred. Tehran: Forouzan mehr Press.
Newman, Oscar. 1996. Creating a defensible space. Translated by: Faeze Rooqi and Kaveh Saber. Tehran: Tahan. https://www.gisoom.com/book/1583392/. [in Persian]
Oldenburg, R. 1999. The Good Place: Cafes, Coffee Shops, BookStores, Bars, Hair Salons, and other Hangouts at the Heart of a Community. New York: Marlowe.
Pakzad, Jahanshah. 1990. Neighborhood unit. Safeh (1): 16-20. https://soffeh.sbu.ac.ir/article_99440.html. [in Persian]
Pirnia, Mohammad Karim. 2005. Getting to know the Islamic architecture of Iran. Tehran, Soroush Danesh. [in Persian]
Razaghi, Nader, Mahmoud Sharapur, and Hassan Ebrahimi Getabi. 2016. investigation of social factors affecting the level of neighborhood relations in a case study of citizens living in the city of Babol. Iranian Architectural Sociology Journal 17(3): 49-77. https://ensani.ir/fa/article/370853/. [in Persian]
Rappaport, Imus. 2011. Culture, Architecture and Design. Translated by: Maria Barzegar and Majid Yusuf Nia, Pasha. Sari: Shelfin Publications. [in Persian]
Skjaeveland, Oddvar, and Tommy Garling. 1997. Effects of Interactional Space Environmental Psychology on Neighbouring. Journal of Environmental Psychology of 17(3): 181-198. https://doi.org/10.1006/jevp.1997.0054 
Unger, Donald G., and Abraham Wandersman. 1982. Neighboring in an Urban Environment. https://link.springer.com/article/10.1007/BF00894140 
Sarali, Reza, and Shahram Pourdihimi. 2016. Neighborhood and Being a Neighbor. Sefe Architecture and Urbanism Scientific Research Journal. 26(72): 5-24. https://www.sid.ir/paper/518720/fa. [in Persian]
Shahidi, Seyyed Jafar. 2012. Scientific and cultural publishing company. Translation of Nahj al-Balagheh. Tehran [in Persian]
Siddiq Sarostani, Rahmatullah, and Nowruz Nimrozi. 2008. Investigation of the relationship between participation in neighborhood relations and sense of security. Police Science 12 (2): 185-220. https://www.sid.ir/paper/463349/fa. [in Persian]
Tabibian, Manouchehr, Nasiba Cherigo, and Ansieh Abdolhai Mehr. 2011. Reflection of the principle of hierarchy in Iranian Islamic cities. Armanshahr 4(7): 63-76. https://www.sid.ir/paper/202430/fa. [in Persian]
Thagha Al-Islami, Omid al-Islam. 2007. An analytical approach to the concept of neighborhood in contemporary cities of Iran, Shahr Sazi doctoral thesis. Islamic Azad University. Tehran: Science and research Branch. https://www.sid.ir/paper/154320/fa. [in Persian]
Thagha al-Islami, Omid al-Islam, and Behnaz Aminzadeh. 2012. A comparative study of the concept and principles used in the Iranian neighborhood and the western neighborhood unit. Hoyt Shahr 13(7): 33-45. https://www.sid.ir/paper/154639/fa. [in Persian]
Tausli, Mahmoud. 1997. Principles and methods of urban design and residential spaces in Iran, Vol. 1, Tehran: Iran Urban Planning and Architecture Studies and Research Center. https://www.gisoom.com/book/1119568/. [in Persian]
Tavasli, Mahmoud. 2008. The Principle of Communication in Urban Design. Fine Arts 14(14): 32-39. https://www.sid.ir/paper/417848/fa. [in Persian]
White, William H. 1980. Social life in small urban spaces, translated by Masoud Asadi Mahal Chali. Tehran: Armanshahr. https://www.gisoom.com/book/1975675/. [in Persian]
Weber, Max. 1995. Economy and society. Translated by Abbas Manouchehri, Mehrdad Tarabinejad and Mostafa Emadzadeh. Tehran: Moli. https://www.gisoom.com/book/11038459/. [in Persian]
Yousefi; Ali, Mohsen Noghani, and Mehla Hijazi. 2008. Coherence in neighborhood networks of Mashhad city. Iranian Journal of Sociology 10(1): 161-138. https://www.sid.ir/paper/67522/fa [in Persian]
Zia Tawana, Mohammad Hossein. 1991. Neighborhood, its texture and structure in Eastern Islamic cities. Earth Sciences Journal of Shahid Beheshti University 1: 173-199. https://www.sid.ir/paper/432521/fa. [in Persian]