بررسی نقش سن در حس مکان مجموعه‌‌های مسکونی شهر اهواز، مورد مطالعاتی: مجموعه جندی‌شاپور و نیو ساید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده‌ عمران، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2023.275219.2437

چکیده

حس مکان یکی از پدیده‌های مهم در ایجاد رابطه افراد با محیط است و معمولا در رابطه با گروهی از افراد نسبت داده می‌شود که مکانی را تجربه کرده و احساساتی در آن‌ها نسبت به آن مکان خاص شکل گرفته است. سن افراد می‌تواند باعث ایجاد علایق متفاوتی نسبت به شاخص‌های محیطی گردد. درصورت وجود حس مکان در محیط، پتانسیل‌های بالقوه جهت تعامل افراد با سنین مختلف به وجود می‌آید. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سن و همچنین تدقیق شاخص‌های حس مکان دو مجموعه مسکونی نیوساید و جندی‌شاپور است. در بخش کیفی، جهت تفسیر محتوایی داده‌های متنی، از فرآیندهای نظام‌مند کدبندی، مقوله و تم‌سازی به روش گراندد تئوری استفاده شده است. ابتدا با متخصصین مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت. تحلیل مصاحبه با استفاده از نرم‌افزار اطلسی1 و روش کدگذاری باز و محوری صورت پذیرفت. در کدگذاری باز 44 شاخص استخراج گردید و در کدگذاری محوری در نُه محور دسته‌بندی شد. در بخش کمی، پرسش‌نامه با طیف لیکرت طراحی شد. جهت بررسی قابلیت اعتماد بودن پرسش‌نامه، از معیار آلفای کرونباخ استفاده می‌شود. سپس به‌صورت تصادفی بین 373 نفر از ساکنین با گروه‌های سنی در سه دسته20-40، 40-60 و 60-80 توزیع گردید. نتایج نشان می‌دهد در مجموعه مسکونی نیوساید، در گروه سنی20-40 سال بیش‌ترین سهم عاملی مربوط به فعالیت، خاطره‌انگیزی، تعاملات اجتماعی و امنیت، در گروه سنی 40-60 سال بیش‌ترین سهم عاملی مربوط به امنیت، چشم‌انداز طبیعی، خاطره‌انگیزی، معنادهی، در گروه سنی 60-80 سال، بیش‌ترین سهم عاملی مربوط به فضای سبز، چشم‌انداز طبیعی، تعاملات اجتماعی، آسایش و امنیت است. در مجموعه مسکونی جندی‌شاپور، در گروه سنی20-40 سال بیش‌ترین سهم عاملی مربوط به فعالیت، خاطره‌انگیزی، تعاملات اجتماعی، در گروه سنی 40-60 سال بیش‌ترین سهم عاملی مربوط به خاطره‌انگیزی، چشم‌انداز طبیعی و آسایش، در گروه سنی 60-80 سال بیش‌ترین سهم عاملی مربوط به خاطره‌انگیزی، چشم‌انداز طبیعی، تعاملات اجتماعی و آسایش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Age in the Sense of Place in Residential Complexes of Ahvaz; Case Study: Jundishapur and Newside Residential Complexes

نویسندگان [English]

  • Akbar Mousaei Joo 1
  • Hamid Majedi 2
  • Hossein Zabihi 3
1 Ph.D. Candidate of Architecture, Faculty of Civil Engineering; Art and Architecture, Islamic Azad University, Department of Science and Research, Tehran, Iran (Corresponding Author).
2 Professor of Urban Development, Faculty of Civil Engineering, Department of Arts and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Urban Development, Faculty of Civil Engineering, Department of Arts and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The sense of place is considered an important phenomenon in developing people-environment relations, and it is usually attributed to a group of people who have experienced a place and have developed feelings towards that particular place. People's age can create different interests in environmental indicators. If a sense of place exists in the environment, there will be potential for the interaction of people of different ages. The present research aims to investigate the role of age as well as to verify the indicators of the sense of place in the residential complexes of NewSide and Jundishapur. In the qualitative section, systematic processes of coding, categorizing, and thematizatization were applied using the grounded theory method to interpret the content of the textual data. First, the experts were interviewed using semi-structured interviews. Interviews were analyzed using Atlas.ti software and open and axial coding methods. In open coding, 44 indicators were extracted, and they were categorized into 9 axes in axial coding. In the quantitative section, a questionnaire with a Likert scale was designed. Cronbach's alpha criterion is used to check the reliability of the questionnaire. Then it was randomly distributed among 373 residents with age groups of 20-40, 40-60, and 60-80. The results show that in the NewSide residential complex, in the age group of 40-20 years old, the largest share of factors was related to activity, memorability, social interactions, and security. In addition, in the age group of 60-40 years old, the largest share of factors was related to security, natural landscape, memorability, and meaningfulness. Further, in the age group of 60-80 years old, the largest share of factors was related to green space, natural landscape, social interactions, comfort, and security. In the Jundishapor residential complex, in the age group of 20-40 years old, the largest share of factors was related to activity, memorability, and social interactions. Further, in the age group of 40-60 years old, the largest share of factors was associated with memorability, natural landscape, and comfort. Moreover, in the age group of 60-80 years old, the largest share of factors was related to memorability, natural landscape, social interactions, and comfort.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of Place
  • NewSide and Jundishapur Residential Complexes
  • Age
  • Ahvaz City
Aegei, Marc. 2008. Displacement, An Introduction to the Anthropology of Supermodernity. Translated by Manouchehr Farhoumand. Tehran: Cultural Research Office. [in Persian]
Borer, Micheal. 2016. Re-sensing Las Vegas: Aesthetic entrepreneurship and local urban culture. Journal of Urbanism International Research on Place making and Urban Sustainability 10(1): 111-124. DOI: 10.1080/17549175.2016.1139619
Carmona, Matthew. 2006. Public Places, Urban Spaces. Architectural press, Elsevier, Oxford.
Carmona, Matthew, and Steve Tiesdell. 2007. Urban Design Reader. Architectural Press, Oxford.
Carmona, Matthew. 2019. Place value: Place quality and its impact on health, social, economic and environmental outcomes. Journal of Urban Design 24(1): 1-48. DOI: 10.1080/13574809.2018.1472523
Casakin, Hernan. 2012. An empirical assessment of metaphor use in the design studio: Analysis, reflection and restructuring of architectural design. International Journal of Technology and Design Education 22(3). DOI: 10.1007/s10798-010-9149-x
Cross, Jennifer E. 2001. What is the sense of place?. Research on Place & Space Website, Retrieve, November 2.
Daneshpour, Seyyed Abdolhadi, Mansour Sepehri Moqaddam, and Maryam Charkhchian. 2009. Explanation to “ Place Attachment” And investigation of its effective factors. Honar- ha- ye- ziba Memari- va- shahrsazi 1(38): 37-48. https://www.sid.ir/paper/154409/fa [in Persian]
Falahat, Mohammad Sadegh. 2016. The concept of sense of place and its shaping factors. Journal of Fine Arts (26): 57-66. https://www.sid.ir/paper/5847/fa [in Persian]
Grutter, Jorg. 1996. Aesthetics in Architecture. Translated by Jahanshah Pakzad & Abdolreza Homayoun. Tehran: Shahid Beheshti University Press. [in Persian]
Kamali, Mir Moein, and Mehrnaz Maulvi. 2011. Creating a sense of belonging in the historical context by using physical interventions (case study of Pirsera neighborhood). M.A. of Urban Design, University campus, University of Gilan, Rasht, Iran. [in Persian]
Lynch, Kevin. 2001. Good city form. Cambridge, Mass: The MIT Press.
Mahmoodi Nejhad, Hadi, Mohammad Reza Pour Jaafar, Mohammad Reza Bemanian, Mojtaba Ansari, and Ali Akbar Taghvaei. 2009. Phenomenology Of The Urben Environment: Promoting Urban Spaces To Urban Places. Journal Of Environmental Science And Technology 10(39): 282-297. https://www.sid.ir/paper/361947/fa [in Persian]
Matllebi, Ghasem. 2002. Environmental Psychology: The New Knowledge-Based Discipline At Architecture And Urban Design’s Service. Scientific research magazine of fine arts (10): 52-67. https://journals.ut.ac.ir/article_13628.html [in Persian]
Moore, Keith Diaz. 2014. An ecological framework of place: Situating environmental gerontology within a life course perspective. The International Journal of Aging and Human Development 79(3): 183-209.
Mujtahid Zadeh, Ruhollah. 2016. In search of urban identity of Ahvaz. Tehran: Rah Publications, Maskan, Urban Research Center. [in Persian]
Nelson, Jack, Jeong Joo Ahn, and Elizabeth A. Corley. 2020. Sense of place: Trends from the literature. Journal of Urbanism, International Research on Place making and Urban Sustainability 13(2): 236-261. DOI: 10.1080/17549175.2020.1726799
Norberg-Shulz, Christian. 2009. Genius loci: towards a phenomenology of architecture. Translated by Mohammad Reza Shirazi. Tehran: New Event. [in Persian]
Norberg-Shulz, Christian. 2007. Meaning in western architecture. Translated by Mehrdad Qayumi Bidhendi. Tehran: Art Academy of the Islamic Republic of Iran. [in Persian]
Norberg-Shulz, Christian. 2014. Architecture: meaning and place. Translated by Vida Nowrouz Borazjani. Tehran: Parham Naghsh. [in Persian]
Nurberg Schultz, Christine. 2003. Architecture: Meaning and Place. Translated by Borazjani. Tehran Jan Jahan Publications.
Pir Jahangir, Javazd. 2017. The design of the urban body of Moalem Street in Ardabil (between Atai intersection and Quds Square) with an emphasis on the sense of collective belonging to the place. M.A. of Urban Design, Faculty of Engineering, Azad University of Ardabil, Ardabil, Iran. [in Persian]
Ryff, Carol D. 2013. Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and Psychosomatics 83(1): 10-28. DOI: 10.1159/000353263
Sajjadzadeh, Hassan. 2013. Role of Place Attachment in Making Identity for Urban Squares (A Case Study: Avicenna Square, Hamedan). Bagh-e Nazar 10(25): 69-79. https://www.bagh-sj.com/article_2933.html [in Persian]
Syed, Shaheen, and Charlotte Teresa Weber. 2018. Using Machine Learning to Uncover Latent Research Topics in Fishery Models. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 26(2): 1-33. DOI: 10.1080/23308249.2017.1416331
Tuan, Yi Fu. 1980. Rootedness versus sense of place. land scape 4: 3-8.
Tuan, Yi Fu. 2001. Space and place the perspective of Experience. New York: university of Minnesota press.
Wartmann, Flurina M., and Ross S. Purves. 2018. Investigating sense of place as a cultural ecosystem service in different landscapes through the lens of language. Landscape and Urban Planning 175: 169-183. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.03.021