تحلیل پیوستگی فضایی در مساجد تاریخی به کمک نظریه چیدمان فضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هنر اصفهان

10.22034/aaud.2023.364135.2722

چکیده

در معماری ایرانی اسلامی میراث‌های ارزشمندی به جا مانده که در راس آن مساجد قرار دارد. مساجد از دیرباز به عنوان عنصر اصلی جامعه ایرانی اسلامی مطرح بوده است. در سازمان فضایی مساجد اصول فضایی گوناگونی به کار رفته که یکی از مهم‌ترین اصل، پیوستگی فضایی می‌باشد. این پژوهش تلاش دارد تا پیوستگی فضایی در مساجد تاریخی بروجرد را مورد بررسی قرار دهد. روش انجام پژوهش توصیفی- تحلیلی با بهره‌گیری از استدلال منطقی می‌باشد. در حقیقت پژوهش با استفاده از تحلیل محتوا، برداشت میدانی، تحلیل الگوها و شبیه‌سازی به کمک نرم افزار انجام گرفته است. در پژوهش حاضر پس از مرور ادبیات پژوهش که شامل تعریف پیوستگی فضایی و گونه‌های آن( پیوستگی بصری، پیوستگی ساختاری و پیوستگی ساختاری-بصری) و همچنین نظریه چیدمان فضا و مولفه‌های آن(هم‌پیوندی، اتصال، انتخاب و عمق فضایی) و ارتباط آن با مفهوم پیوستگی فضایی، نمونه‌های انتخابی پژوهش هم به صورت میدانی و هم با کمک نرم افزار Space syntax مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین عنصر فضایی در ایجاد پیوستگی فضایی در مجموعه فضایی مساجد حیاط آنها می‌باشد و همچنین گونه‌های پیوستگی فضایی و شیوه‌های مرتبط با هریک، در مساجد تاریخی بروجرد به صورت کامل به کار نرفته است. به این صورت که پیوستگی ساختاری(تداوم فضا) و شیوه‌های آن فقط در مسجد امام بروجرد به کار رفته و پیوستگی بصری(شفافیت) و شیوه‌های آن در مساجد امام و جامع کاربرد دارند. پیوستگی ساختاری-بصری به ندرت در مساجد امام و جامع به کار رفته است. در ارتباط با سنجش پیوستگی فضایی به وسیله مولفه‌های چیدمان فضا نیز می‌توان گفت بیشترین مقدار هم-پیوندی، اتصال و انتخاب در مسجد امام وجود دارد و نیز بیشترین مقدار عمق فضایی متعلق به مسجد قلعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of spatial continuity in historical mosques with the help of space syntax theory

نویسندگان [English]

  • Mohsen Afshari
  • Farhad Chegeni
Art university of Isfahan
چکیده [English]

There are valuable legacies left in Iranian Islamic architecture, which include mosques. Mosques have long been considered as the main element of Iranian Islamic society. Various spatial principles have been used in the spatial organization of mosques, one of the most important principles being spatial continuity. This research tries to investigate the spatial continuity in the historical mosques of Borujerd. The method of conducting descriptive-analytical research is using logical reasoning. In fact, the research has been done using content analysis, field observations, pattern analysis and simulation with the help of software. In the current research, after reviewing the research literature, which includes the definition of spatial continuity and its types (visual continuity, structural continuity and structural-visual continuity) as well as the theory of space syntax and its components (connection, connection, selection and depth) space) and its relationship with the concept of spatial continuity, selected research samples are measured and evaluated both in the field and with the help of Space syntax software. The results of the research show that the most important spatial element in creating spatial continuity in the spatial complex of mosques is their yard, and also the types of spatial continuity and the methods related to each are not fully used in the historical mosques of Borujerd. Is. In this way, the structural continuity (continuity of space) and its methods are used only in Imam Borujerd mosque, and the visual continuity (transparency) and its methods are used in Imam and Jame mosques. Structural-visual continuity is rarely used in Imam and Jame mosques. In relation to measuring the spatial continuity by means of space layout components, it can be said that the greatest amount of interlinking, connection and choice is present in the Imam Mosque, and the greatest amount of spatial depth belongs to the Qala Mosque.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mosque
  • spatial continuity
  • space syntax
  • Borujerd

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 03 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1402