بررسی رویه های مرتبط با تدوین، بررسی و تصویب مصوبات در شورای اسلامی شهرها، نمونه موردی: مصوبه"زیست شبانه" در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو شورای اسلامی شهر تهران

2 پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

10.22034/aaud.2023.363491.2720

چکیده

یکی از عرصه های مهم در حوزه مدیریت شهری، نحوة عملکرد شورای شهرها درخصوص بررسی و تصویب مصوبات است. اهمیت این عرصه از این جهت است که این مصوبات بر شئون مختلف زندگی شهروندان تأثیر میگذارند. همچنین با توجه به پارادایم مشارکت عمومی گروههای ذینفع و ذی نفوذ در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیریها واینکه درنظام شهرسازی ایران، اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان منتخب مردم اقدام به تصمیم گیری دربارة موضوعات و چالشهای مختلف شهری مینمایند. بررسی و توجه به این حوزه از ضرورتی دوچندان برخوردار است. به همین دلیل، این پژوهش با اتخاذ رویکرد پراگماتیک به دنبال بررسی یک تجربة واقعی تصمیم گیری در شورای اسلامی شهر تهران بوده تا فرآیند تدوین، بررسی و تصویب یک ایده در شورای شهر به صورت عملی مورد بحث وبررسی قرار گیرد. برای نیل به این هدف،از روشهای تحلیل محتوا،مطالعه اسنادی و داستان-روایی جهت بررسی متون نظری این حوزه، تحلیل اسناد و مدارک موجود و همچنین حواشی و فرآیندهای عملی انجام شده برای تدوین، بررسی و تصویب مصوبة موردنظر بهره برده‌اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رویکرد پراگماتیستی می‌بایست در فرآیند بررسی طرح‌ها، برنامه‌ها و مصوبات عرصة شهر و شهرسازی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. اتخاذ این رویکرد و توجه به تجارب واقعی عرصة عمل (در حوزة تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری) نظریه‌پردازان را متوجه این نکته خواهد ساخت که ذی‌نفعان (ولو در ظاهر بی‌ارتباط با موضوع) در شهرها از قدرت‌های پنهانی برخوردارند که می‌توانند یک طرح شهری را مختل کرده و یا عملکرد آن را ارتقاء دهند. همچنین فرآیندهای مرتبط با مدیریت شهر فارغ از تمام ابعاد موثر آن بر شهرها، نگرانی‌های زیادی را برای نهادهای صاحب قدرت ایجاد کرده که چگونگی تعامل با ایشان، توانمندی‌های خاصی را برای برنامه‌ریزان شهری طلب می-کند. این توانمندی‌ها با بررسی تجارب عرصه عمل و واقعیت‌های موجود جامعه به دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the procedures related to the compilation, review and approval of statutes in the City Councils, case Study: "Nightlife" statute in Tehran

نویسندگان [English]

  • zahra nezhadbahram 1
  • Seyyed Hossein Mirzadeh 2
1 Member of Islamic City Council of Tehran
2 PhD Candidate, Faculty of Architecture & Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the important fields in urban management is the way the city councils works in reviewing and approving statutes. The importance of this field is about the various effects of these approvals on aspects of citizens' lives. Also, considering the paradigm of actual participation of stakeholders in the decision-making process and the fact that in Iran's urban planning system, city council members, as elected representatives of the people, to make decisions about various urban issues and challenges, examine and Paying attention to this field has a twice necessity. For this reason, this research, by adopting a pragmatic approach, sought to investigate a real decision-making experience in the Tehran city Council so that the process of compiling, reviewing and approving an idea in the city council can be discussed and investigated in a practical way. In order to achieve this goal, the researchers have used the methods of content analysis, document study and story-telling to review the literature of this field, the analysis of existing documents, as well as the backgrounds, margins and practical processes carried out to compile, review and approve the desired statute. The results of this research indicate that the pragmatic approach should be given more attention in the process of reviewing the plans, programs and approvals about cities and urban development. Adopting this approach and paying attention to the real experiences of the field of action will make theorists realize that the stakeholders in cities have hidden powers that can create an urban plan disrupted or on the other hand, can improve its performance. Also, the processes related to urban management, regardless of all its effective dimensions on cities, have created many concerns for the power institutions, which requires special abilities for urban planners to interact with them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Theorizing and Practice"
  • "statute"
  • "City Council"
  • "nightlife"
  • "Tehran"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 03 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 23 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 21 تیر 1402