ارزیابی رابطه بین حس تعلق به مکان و تصویر ذهنی در بدنه‌های شهری، مطالعه موردی: خیابان امام خمینی اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هنر و معماری ذانشگاه مازندران

2 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران

3 گروه معماری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/aaud.2023.396757.2787

چکیده

افزایش حضور شهروندان در فضاهای عمومی یک شهر در راستای پویایی و جذابیت فضای شهری، نیازمند ایجاد بستری مناسب است. عوامل محیطی و فیزیکی تأثیر قابل‌توجهی در ایجاد تصویر ذهنی و حس تعلق به مکان شهروندان دارند. فضاهای شهری، باتوجه‌به حضور و فعالیت افراد شکل می‌گیرند و عناصر بدنه شهری از جمله عوامل محیطی مؤثر بر شکل‌گیری این روند محسوب می‌شوند. در شهرهای امروزی، استفاده از الگوواره‌های معماری بومی در بدنه شهری به‌منظور ایجاد حس تعلق به مکان و تصویر ذهنی مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل، این پژوهش باهدف شناخت مولفه‌های تأثیرگذار بدنه شهری بر ایجاد تصویر ذهنی و به‌تبع آن ایجاد حس تعلق به مکان و همچنین ارزیابی رابطه بین این مؤلفه‌ها انجام شده است. این پژوهش به‌صورت کاربردی بوده و از روش توصیفی - پیمایشی استفاده گردیده است. ابزارهای جمع‌آوری داده شامل مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهده میدانی و پرسش‌نامه بوده است. برای تحلیل داده‌های حاصل از پرسش‌نامه، از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی استفاده شده است. یافته‌های تحلیل عاملی نشان می‌دهد که بعد کالبدی، فعالیتی و ادراکی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر شکل‌گیری تصویر ذهنی شهروندان از مکان و همچنین بعد فعالیتی، کالبدی و ادراکی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ایجاد حس تعلق به مکان در شهروندان دارند. نتایج نشان می‌دهد که تنوع کالبدی و قابلیت دسترسی، عوامل کلیدی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان درباره شهر هستند و حضور سالمندان و زنان در فعالیت‌های عمومی شهری، عاملی بسیار مهمی در ایجاد حس تعلق به مکان است. همچنین، رابطه مستقیم و مثبتی بین تصویر ذهنی شهروندان و حس تعلق به مکان وجود دارد که با ضریب بالا تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the relationship between sense of belonging to place and mental image in urban bodies, case study: Imam Khomeini Street, Ardabil

نویسندگان [English]

  • nasrin mohammadi 1
  • Rouhollah Rahimi 2
  • Vahid Vaziri 3
1 Faculty of Art and Architecture, Mazandaran University
2 Department of Architecture, Faculty of Art & Architecture, University of Mazandaran
3 Department of Architectural Engineering. University of Mohaghegh Ardabili. Ardabil. Iran
چکیده [English]

. Environmental and physical factors have a significant effect in creating the mental image and sense of belonging to the place of the citizens. Urban spaces are formed according to the presence and activity of people, and the elements of the urban body are among the environmental factors that influence the formation of this process. In today's cities, the use of native architectural patterns in the urban body is of particular importance in order to create a sense of belonging to the place and a suitable mental image. For this reason, this research has been done with the aim of knowing the influencing components of the urban body on creating a mental image and, accordingly, creating a sense of belonging to the place, as well as evaluating the relationship between these components. This research is practical and descriptive-survey method is used. Data collection tools included library studies, field observation and questionnaires. Pearson's correlation test and factor analysis were used to analyze the data from the questionnaire. The findings of the factor analysis show that the physical, activity and perceptual dimensions respectively have the greatest effect on the formation of the citizens' mental image of the place, and also the activity, physical and perceptual dimensions respectively have the greatest effect on creating a sense of belonging to the place in the citizens. The results show that physical diversity and accessibility are key factors in creating the citizens' mental image of the city, and the presence of the elderly and women in public urban activities is a very important factor in creating a sense of belonging to the place. Also, there is a direct and positive relationship between the mental image of citizens and the sense of belonging to the place, which is confirmed by a high coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental image
  • sense of belonging to place. urban body
  • Imam Khomeini street
  • Ardabil

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 09 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 مرداد 1402