تدوین الگوی مشارکت اجتماعی در توسعه بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی بر اساس رویکرد سیتماتیک نظریه داده‌‌بنیاد، مورد مطالعاتی: محله سرشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد واحد کرمان، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران.

10.22034/aaud.2023.324712.2606

چکیده

امروزه یکی از دغدغه‌‌ها و مسائل اصلی مدیریت محلات پیرامونی حرم مطهر رضوی در شهر مشهد، نحوه مشارکت و شناخت فرآیند مشارکت اجتماعی ساکنان این محدوده شهری است. در محله سرشور واقع در ضلع جنوبی این بافت، اگرچه در سال‌های اخیر با ایجاد نهادی چون شورای اجتماعی محله میل به استفاده از مشارکت اجتماعی ساکنین افزایش یافته، ولی کمبود مطالعات کیفی و نبود الگویی نظری برای مشارکت ساکنین احساس می‌‌شود. از این رو، این تحقیق به بررسی فرآیند مشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی و ادغام آن به صورت یک الگو به صورت کیفی می‌‌پردازد. مشارکت اجتماعی دارای دو بعد رسمی و غیررسمی است. هدف این مقاله دستیابی به الگوی مشارکت اجتماعی ساکنین محله سرشور مشهد برای کاربرد آن در برنامه‌‌ریزی شهری از طریق شناسایی و ادغام فرآیند مشارکت اجتماعی رسمی و فرآیند مشارکت اجتماعی غیررسمی است. روش مورد استفاده رویکرد سیستماتیک نظریه داده‌بنیاد (معروف به استراوسین) است. ابزار جمع‌آوری داده در این مقاله روش مشاهده مستقیم با فرم راهنمای مشاهده می‌‌باشد که به منظور تحقق هدف این مقاله تهیه و تنظیم شده است. الگوی مشارکت اجتماعی حاصل ادغام فرآیند مشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی بر راهبرد الگوی کار خیر موضوع محور بر دو بستر عینی و ذهنی استوار است. این الگو دارای دو دسته پیامدهای فوری، کوتاه‌مدت و کم‌دامنه و پیامدهای تدریجی، درازمدت و گسترده است. در محله سرشور برای رفتن به ‌‌سمت حکم‌‌روایی شهری و استفاده حداکثری از مشارکت مردم می‌‌توان از الگوی کار خیر موضوع محور به شرط کنترل شروط مداخله‌گر استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Social Participation Model for Developing the Peripheral Urban Texture of Razavi Shrine based on the Systematic Approach of Grounded Theory; Case Study: Sarshoor Neighborhood

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Kalate Rahmani 1
  • Koorosh Afzali 2
  • Javad Moeen Al-Dini 3
1 Ph.D. Candidate of Urban Planning, Faculty of Art, Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Art, Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Human Sciences, Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran.
چکیده [English]

One of the critical concerns and issues in the management of the peripheral neighborhoods around the Razavi Shrine is how to participate and know the social participation process of residents living in this urban area. Although the tendency to social participation has increased in the Sarshoor Neighborhood located in the southern front of this texture due to the establishing of an institution like the social council of the neighborhood over recent years, there is a lack of qualitative studies and a theoretical model for residents’ participation. Hence, this study examines the formal and informal social participation process and its integration as a model through a qualitative method. Social participation has two formal and informal dimensions. This study aims to find the social participation model of residents who live in the Sarshoor Neighborhood in Mashhad to use it in urban planning through the identification and integration of formal and informal social participation models. The systematic approach of Grounded Theory (known as Straussian) has been used for this purpose. The data collecting instrument in this paper is direct observation with a guide form of observation, which has been designed to achieve the goal of this paper. As the outcome of integrated formal and informal participation processes, the social participation model relies on the strategy of the theme-oriented model of good work based on two objective and subjective fields. This model has two immediate, short-term, and low-range consequences and gradual, long-term, and extensive implications. The model of theme-oriented good work can be used if intervening conditions are controlled to reach urban governance and maximum use of public participation in the Sarshoor Neighborhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Participation
  • Formal Participation
  • Sarshoor Neighborhood
  • Informal Participation
  • Systematic Grounded Theory
Arabi, Nasrin, Noghani Dokht Bahmani, and Sedigh Ouraee. 2019. “sociology of vow and Barriers to social responsibility and Social Participation of Activists in Financial vows”. Journal of Iranian Cultural Research 12(4): 105-135. https://doi.org/10.22035/jicr.2020.2218.2726
Asadpour, Ahdieh, Ali Entezari, and Kazem Ahmadi Ahnak. 2019. “Formal and informal social participation and the factors affecting that case study of Amol city”. Journal of Applied Sociology 29(71): 67-85. https://www.sid.ir/paper/360411/fa. [in Persian]
Ahmadi, Mahdi, and Roghayeh Seydi. 2012. Women’s social participation from the perspective of Islamic books, traditions and jurisprudence. journal woman and social 2. https://www.sid.ir/paper/169284/fa. [in Persian]
Baltzersen, Rolf. 2022. Cultural-Historical Perspectives On Collective Intelligence. Cambridge University Press.
Bhusal, Thaneshwar, and Ganesh Prasad Pandeya. 2022. “Ordinary people’s participation in local development planning in Nepal.” Development in Practice 32(2): 163-174. https://doi.org/10.1080/09614524.2021.1907538
Barghamadi, Hadi, and Adel Abdollahi. 2020. “Fuzzy analysis of citizen social participation in Tehran”. Journal of Iranian Social Development Studies 12(45): 69-87. https://jisds.srbiau.ac.ir/article_15798.html?lang=en
Bermúdez, Juan Carlos Carvajal, and Reinhard König. 2021. “The role of technologies and citizen organizations in decentralized forms of participation. A case study about residential streets in Vienna.” Technology in Society 66: 101604. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101604
Canel, María José, Xabier Barandiarán, and Anne Murphy. 2022. “What does learning by listening bring to citizen engagement? Lessons from a government program.” Public Relations Review 48(1): 102132. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2021.102132
Creswell, John. W. 2012. Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. (4th edition). Pearson. 
Edwards, Cherie. 2021. “New Perspectives for Implementing Grounded Theory.”
Ertas, Nevbahar. 2013. “Formal and informal social participation of public, non-profit, and private employees.” International Journal of Public Administration 36(8): 578-587. https://doi.org/10.1080/01900692.2013.772632
Foley, Geraldine, Virpi Timonen, Catherine Conlon, and Catherine Elliott O’Dare. 2021. “Interviewing as a vehicle for theoretical sampling in grounded theory.” International Journal of Qualitative Methods 20: 1609406920980957. https://doi.org/10.1177/1609406920980957
Galimberti, Cecilia. 2022. “Citizen participation in multiscale planning: the case of “26 Local Strategies: A Metropolitan Plan” in the Rosario Metropolitan Area, Argentina (2016-2020).” Environment and Urbanization 34(1): 229-246. https://doi.org/10.1177/09562478211069017
Glimmerveen, Ludo, Sierk Ybema, and Henk Nies. 2022. “Who participates in public participation? The exclusionary effects of inclusionary efforts.” Administration & Society 54(4): 543-574. https://doi.org/10.1177/00953997211034137
Gheisari, Norollah. 2019. “Social Participation: An Analysis of a Strategic Concept.” NAJA STRATEGIC STUDIES JOURNAL 4(11): 31-59.
Ganji, Mohammad, Mohsen Niazi, and Fatemeh Ehsani Rad. 2015. “Participation in Charity and Endowment, a Prelude to Sustainable Development”. Journal of Socio-Cultural Development Studies 3(4): 25-45. https://www.sid.ir/paper/246528/fa. [in Persian]
Haj Seyed Hosseini, Puneh Sadat. 2020. Investigating the position of citizens’ social participation in the structure of urban management. Journal of Architecture 3(15): 1-7. https://www.sid.ir/paper/526956/fa. [in Persian]
Hesami, Mahdi. 2018. Urban context around the holy shrine of Razavi according to the image. Astan Honar journal 20: 55-66. https://www.sid.ir/paper/512895/fa. [in Persian]
Hennink, Monique M., Bonnie N. Kaiser, and Vincent C. Marconi. 2017. “Code saturation versus meaning saturation: how many interviews are enough?.” Qualitative health research 27(4): 591-608. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1049732316665344
Hasanzadeh, Hosein, Mahdi Tamizi, and Mohammadreza Semiyari. 2019. Collective financing is a good model for attracting charitable contributions. Islamic Financial Research Journal 8(1): 59-90. https://www.sid.ir/paper/254887/fa. [in Persian]
Katika, Tina, Ioannis Karaseitanidis, Dimitra Tsiakou, Christos Makropoulos, and Angelos Amditis. 2022. “Augmented reality (AR) supporting citizen engagement in circular economy.” Circular Economy and Sustainability 2(3): 1077-1104. https://link.springer.com/article/10.1007/s43615-021-00137-7
Kayran, Elif Naz, and Anna-Lena Nadler. 2022. “Non-citizen voting rights and political participation of citizens: evidence from Switzerland”. European Political Science Review 14(2): 206-225. https://doi.org/10.1017/S1755773922000029
Kiss, Bernadett, Filka Sekulova, Kathrin Hörschelmann, Carl F. Salk, Wakana Takahashi, and Christine Wamsler. 2017. “Citizen participation in the governance of nature‐based solutions.” Environmental Policy and Governance 32(3): 247-272. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/eet.1987
Khaki, Gholamreza. 2017. “Grounded theory Research Method with Dissertation Approach”. Third Edition. Tehran: Foujan Publishing. [in Persian]
Khan, Shahid N. 2014. “Qualitative research method: Grounded theory.” International journal of business and management 9(11): 224-233.
Kiwi, Raymond, and Luke Van Compenwood. 2020. “Research Methods in the Social Sciences (Theoretical and Practical)”. Translated by Abdolhossein Nikgohar. Totia Publishing. [in Persian]
Konecki, Krzysztof. 2021. “Anselm L. Strauss and Kathy Charmaz Grounded Theory.” IV International Summer School on Grounded Theory and Qualita-tive Methods (Pisa, June 2019), this publication collects original contributions about the practices of Grounded Theory Methods (GTM), by balancing theory, creativity, and procedure in research applications, and by covering the wider spectrum of the related dif (2021): 95.
Van Groenou, Marjolein Broese, and Dorly J. H. Deeg. 2010. “Formal and informal social participation of the ‘young-old’in The Netherlands in 1992 and 2002”. Ageing & Society 30(3): 445-465.
Vollstedt, Maike, and Sebastian Rezat. 2019. “An introduction to grounded theory with a special focus on axial coding and the coding paradigm.” Compendium for early career researchers in mathematics education 13(1): 81-100.
Mosadegh Rad, Ali Mohammad, Maryam Tajvar, and Fatemeh Ahteshami. 2020. Donors’ participation in financing the Iranian health system. Hakim journal 22(1): .26-42. https://www.sid.ir/paper/411316/fa. [in Persian]
Morse, Janice M. 2015. “Data were saturated...”. Qualitative health research 25(5): 587-588.
Mansori, Saeed, and Mohsen Afchangi. 2001. Helping another. Scientific hournal of rescue and relief 1(2): 81-106. [in Persian] 
Najafi, Tahereh, and Rabab Rudsari. 2016. “Observation in Grounded Theory Approach: A Review Study”. Journal of Qualitative Research in Health Sciences 5(7): 221-229. https://www.sid.ir/paper/215588/fa. [in Persian]
Opitz, Christian, Hanna Pfeifer, and Anna Geis. 2022. “Engaging with public opinion at the micro-level: citizen dialogue and participation in German foreign policy.” Foreign policy analysis 18(1): orab033.
Pirahari, Nayr. 2016. “Study of formal and informal social participation of women in Tehran”. Special Issue of Women and Society Winter: 137-156. https://jzvj.marvdasht.iau.ir/article_2213.html. [in Persian]
Tamano, Kazushi. 2021. “Deliberative democracy and the paradox of participation.” International Journal of Japanese Sociology 30(1): 122-139. https://doi.org/10.1111/ijjs.12116
Rahnama, Mohammad Rahim, Salman Hayati, Zahra Shirzad, Mehdi Biniaz, and Mohammad Ghanbari. 2017. “Determining the priority of rehabilitation of worn-out urban structures using multi-criteria decision-making methods, sample: Sarshur neighborhood of Mashhad”. Journal of Geography and Urban Space Development 4(1): 24-38. https://jgusd.um.ac.ir/article_26068.html. [in Persian]
Randma-Liiv, Tiina. 2023. “Adoption is not enough: Institutionalization of e-participation initiatives”. Public Policy and Administration 38(3): 329-351.
Saboktagin Rizi, Ghorbanali, Majid Rohandeh, Mohammad Basatiyan, and Ahmad Jafarim. 2017. Satisfaction and socio-political participation Case study: Citizens of Karaj. Journal of Applied Sociology 27. https://www.sid.ir/paper/154954/fa. [in Persian]
Scott, Cliff, and Melissa Medaugh. 2017. Axial coding. The international encyclopedia of communication research methods. John Wiley & Sons, Inc. DOI: 10.1002/9781118901731.iecrm0012