نقش ارزش‌های زیبایی‌شناسانه در شکل‌گیری مجموعه ایلچی‌خان شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی، گرایش میراث شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 استاد گروه مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2023.378251.2749

چکیده

زیبایی‌شناسی، از مفاهیم کلیدی و کاربردی در حفاظت و ارزیابی مؤلفه‌های بصری و محتوایی مناظر و میراث شهری و معماری است. این مفهوم معیاری برای مطالعه ترجیحات بصری ساکنان و حفظ جریان زیست در بافت‌های تاریخی است. مجموعه ایلچی‌خان با معماری متعلق به دوره‌ی ﺻﻔﻮی، یکی از باارزش‌ترین آثار تاریخی شهر یزد بوده که ارزش‌های مختلفی چون تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و زیبایی‌‌شناسی بر آن مترتب می‌باشد. مسئله اصلی تحقیق، کم‌رنگ شدن ارزش‌ها و هویت مجموعه ایلچی‌خان است. فراموش شدن ارزش‌ها و شناخت نادرست در این زمینه تأثیر نامناسبی در حفاظت از مجموعه و ارزش‌های به‌جای مانده در اثر دارد. هم‌اکنون بخش زیادی از این مجموعه تخریب و بدون توجه و حفاظت رها شده است و روند تغییر هویت کالبدی و کارکردی مجموعه در حال افزایش است. در این تحقیق دو پرسش مطرح می‌شود: مقصود از ارزش‌های زیبایی‌شناسانه در مجموعه تاریخی ایلچی‌خان چیست؟ ارزش‌ زیبایی‌شناسانه چه نقشی در شکل‌گیری مجموعه ایلچی‌خان داشته است؟ هدف تحقیق معرفی مؤلفه‌های ارزش‌ زیبایی‌شناسی و نقش آن‌ها در شکل‌گیری مجموعه ایلچی‌خان یزد است. این پژوهش به لحاظ ماهیت جزء تحقیقات کاربردی به شمار می‌آید و با رویکردی کیفی بر روی نمونه موردی مجموعه ایلچی‌خان متمرکز است. راهبرد پژوهش ترکیبی از راهبرد تفسیری تاریخی و راهبرد پیمایشی است و مطالعات میدانی، تصاویر هوایی و سندپژوهی ابزار مورد استفاده در پیشبرد تحقیق است. این تحقیق ضمن کنکاش درباره ارزش‌های زیبایی‌شناسی از دیدگاه‌های مختلف به ویژه معماری و شهرسازی، به مجموعه ایلچی‌خان بر اساس اسناد تاریخی و مؤلفه‌های کالبدی و کارکردی توجه کرده است. کنکاش در این زمینه نشان می‌دهد که ارزش‌های زیبایی‌شناختی در این مجموعه دارای دو وجه کالبدی و محتوایی است. به همین دلیل در شکل‌گیری و ساخت و نگهداری بنا مؤثر بوده و پایه و اساس ماندگاری آن تا کنون بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Aesthetic Values in the Formation of the Ilchikhan Complex of Yazd City

نویسندگان [English]

  • Nastaran Mohaghegh 1
  • Asghar Mohammad Moradi 2
  • Hossein Raei 3
1 M.A. in Restoration and Revitalization of Historical Buildings and Textures, Urban Heritage, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Science and Technology, Tehran, Iran (Corresponding Author).
2 Professor of Restoration, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Restoration, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aesthetics is considered one of the core practical concepts in the protection and assessment of the visual and content components of landscapes as well as architectural and urban heritage. This concept is a criterion for investigating residents' visual preferences and revitalizing the historical buildings. Being constructed based on Safavid architecture, the Ilchikhan Complex is one of the most valuable historical works of Yazd city representative of various historical, social, cultural, economic, scientific, and aesthetic values. The main problem of the research is the devaluation of the significance and identity of the Ilchikhan complex. In this regard, ignorance and misrecognition of values have an unfortunate consequence on the protection of the complex and its values. Now, the greater part of this complex has been destroyed and left without protection and preservation, and the procedure of changing the complex's physical and functional identity is accelerating. The present research is associated with two questions: What are the aesthetic values in the Ilchikhan historical complex? What role did the aesthetic values play in the formation of the Ilchikhan Complex? This research aims to introduce the aesthetic elements and their role in the formation of the Ilchikhan Complex of Yazd city. This study is an applied research with a qualitative approach that focuses on a case study of the Ilchikhan Complex. The research method entails a combination of historical interpretation and survey strategies, and field studies, aerial images, and documentary research are the tools used in the research. While exploring the aesthetic values from different perspectives, especially architecture, and urban planning, this research has investigated the Ilchikhan Complex based on historical documents as well as physical and functional components. Research on this field shows that the aesthetic values in this complex include two physical and content aspects. For this reason, it has been effective in the formation, construction, and preservation of the building and has been regarded as the foundation of its sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilchikhan Complex
  • Yazd
  • Godal Ali
  • Dar-al-Shifa Neighborhood
  • Aesthetic Values
Afshar, Iraj. 1975. Monuments of Yazd (introduction of historical buildings and ancient works). vol.2. Tehran: Publications of the Association of National Works. [in Persian]
Afshar, Iraj. 1998. Yazdnamah. vol.2. Tehran: Farhang Iran Zemin. [in Persian]
Aiti, Abdul Hossein. 1938. History of Yazd. Yazd: Golbahar Printing House. [in Persian]
Alavi Rad, Ali. 2004. Residential complex design of Ilcikhan neighborhood. Yazd. [in Persian]
Bell, S. 2007. Landscape, pattern, perception and process. Translation by: Behnaz Aminzadeh. Tehran: Tehran University Press. [in Persian]
Collinson, Diane. 2009. A collection of articles on the philosophy of art and beauty and aesthetic experience. Translated by Farida Fernoodfar. Tehran: The institute for authoring, translating and publishing text works of art. [in Persian]
Dastvan, Farshid, and Hamid Reza Rahimian. 1997. Ilcikhan neighborhood. The project of restoration of historical buildings and context course, Faculty of Art and Architecture, Yazd University, not published. [in Persian]
Dehbashi, Ali. 2007. Yazd. Translation by: Ali Salami. Tehran: House of culture and art. [in Persian]
Grutter, Jorg kurt. 2007. Aesthetics in architecture. Translated by Jahanshah Pakzad and Abdolreza Homayoun. Tehran: Shahid Beheshti University Press. [in Persian]
Habibi, Amin. 2017. “New Approaches to the Landscape Aesthetics Research.” The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar 14(49): 69-76. https://www.bagh-sj.com/article_47442.html?lang=en
Honarsaray Memari, Consulting Engineers Company. 2017. Historical studies from the study project, the plan for the restoration and organization of the Sadral Ulama complex and its transformation into a large museum of the historical city of Yazd. Department of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Yazd Province. [in Persian]
Honarsaray Memari, Consulting Engineers Company. 2008. Ilchikhan Residential Complex, Yazd, Yazd Building and Housing Company. [in Persian]
Hosein Zadeh, Mostafa, and Mohammad Reza Sharif Zadeh. 2018. “Understanding and Describing the Universal Aesthetics Model (Nature-Environment) Based on John Dewey’s Theories and the Relationship with Contemporary Environmental Aesthetics.” Two philosophical quarterly journals 11: 51-74. https://www.sid.ir/paper/401152/fa. [in Persian]
Hospers, John and Roger Scruton. 2001. Philosophy of art and aesthetics. Translated by Yaqoub Azhend, Tehran: Tehran University Press. [in Persian]
Jabarnia, Freeborz. 1994. The continuation plan of the 12-meter street of Leb Khandaq and a supportive residential complex in the Ilchikhan neighborhood of the old texture of Yazd. Office of urban development and construction of the National Land and Housing Organization. [in Persian]
Kalini, Mohammad Reza and Ali Hasani. 2000. Dar al-Shafa neighborhood, fabric restoration design course project. Yazd University of Art and Architecture. [in Persian]
Kamali, Fatemeh. 2018. Study of Ilchi Khan House, Yazd. Thesis (Master). Tehran: Shahid Beheshti University. [in Persian]
Karimi Moshaver, Mehrdad. 2013. “Approaches and Methods in Urban Aesthetics.” The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar 10(24): 47-56. https://www.bagh-sj.com/article_2693.html?lang=en
Kateb Yazdi, Ahmed Ibn Hossein. 2007. New History of Yazd. Tehran: Amir Kabir.
Kelly, Michael. 2004. Encyclopedia of Aesthetics. 2nd edition. Translated by Moshit Alaei. Tehran: Center for Art Studies and Research Publications. [in Persian]
Khademzadeh, Mohammad Hasan. 2009. Historical neigberhood of Yazd city. Tehran: Soban Publishing. [in Persian]
Mehdizadeh Saradj, Fatemeh, Farhang Mozafar, Maryam Taefnia, and Reihaneh A. Sajad. 2018. “Urban Spaces Quality Enrichment Based on Aesthetic Values of Historical Fabrics of Isfahan, Iran.” Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Urban Design and Planning 171(5): 217-225. https://doi.org/10.1680/jurdp.16.00041.
Mostofi Bafghi, Mohammad Mofid. 2006. Jame Mofidi. by effort Iraj Afshar. Vol.3. Tehran: Asatir Publishing House. [in Persian]
Motahari, Morteza. 2006. Philosophy of Ethics. Tehran: Sadra Publications. [in Persian]
Naghizadeh, Mohammad. 2003. “Philosophical foundations of the aesthetics of Iranian environment and landscape design”. Journal of Environmental Studies 29(30): 61-80. https://www.sid.ir/paper/359294/fa. [in Persian]
Pakzad, Jahanshah. 2007. Articles on the concepts of architecture and urban design. Vol.2. Tehran: Shahidi Publications. [in Persian]
Poor Jafar, Mohammad Reza, Ali Akbar Taghvaie, Parvez Azad Fallah, and Alireza Sadeghi. 2014. “The Environmental Aesthetic Elements and Aspects of the Urban Form -Case Study: the Main Structure of Esfahan.” Journal of urban management 13(35): 87-102. https://www.sid.ir/paper/483032/fa. [in Persian]
Qazalbash, Mohammad Reza, and Farhad Abulazia. 1985. The Physical Alphabet of the Traditional House of Yazd. Tehran: Publications of the Ministry of Program. [in Persian]
Qhaderian, Masoud. 2013. Intermediate development in historical contexts, case study: Ilcikhan site design agenda in the historical context of Yazd. Thesis (Master). Tehran: Shahid Beheshti University. [in Persian]
Shamseh, Consulting Engineers. 2006. Report on the study of registering the historical city of Yazd in the list of national monuments. Yazd: Cultural Heritage and Tourism Organization of Yazd Province. [in Persian]
Stewart, Simon. 2012. “Reflections on Sociology and Aesthetic Value.” Distinktion: Journal of Social Theory 13(2): 153-67. https://doi.org/10.1080/1600910X.2011.613483.
Tashakori Bafghi, Ali Akbar. 2012. Yazd Safavid era: From the establishment of the dynasty to the end of the government of Shah Abbas I. Yazd: Andishmandan Publishers of Yazd. [in Persian]
The Holy Quran. Surah Sajdah. verse 7.
Yazd historical city cultural heritage base. 2020. Photo archive. [in Persian]