تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه فرهنگی محله‌محور: یک واکاوی کیفی به روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

10.22034/aaud.2023.391741.2777

چکیده

کلان شهر تهران با تنگناهای متعددی در خصوص مدیریت بهینه شهر رو‌به‌روست و رویکرد کنونی تمرکزگرای آن، به دلیل عدم اتکاء به سازوکارهای محلی و مشارکت مردم به توسعه پایدار شهری منتهی نشده است. تحقیقات حاکی از آن است که مشارکت شهروندان در تهران دارای موانع ساختاری، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی- مدیریت، حقوقی و فضایی است. علی‌رغم موانع موجود، نقاط قوت و فرصت‌های زیادی نیز جهت ایجاد و تقویت مشارکت شهروندان در امور شهری وجود دارد. به علاوه، ضعف‌ها و تهدید‌های مشارکت از سوی شهروندان و مدیریت شهری، مشارکت را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، هدف این مطالعه، ارائه مدل سرمایه اجتماعی در توسعه فرهنگی محله‌محور است. بدین‌منظور با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب، به ارزیابی و تحلیل نظام‌مند نتایج و یافته‌های پژوهش پیشین پرداخته شده است. در این روش با جستجوی کلیدواژه سرمایه اجتماعی و توسعه فرهنگی محله‌محور در پایگاه‌های اطلاعاتی گوناگون، در ابتدا 2151 مطالعه در بازه زمانی سال‌های ۲۰12 تا ۲۰22 میلادی و ۱۳91 تا ۱401 خورشیدی یافت شد. از این تعداد، 1468اثر از نظر عنوان، 429اثر از نظر چکیده و 199اثر از نظر متن با هدف و سوالات تحقیق حاضر همخوانی نداشتند؛ بنابراین این آثار کنار گذاشته شدند و تنها 55 اثر با این موضوعات که از نظر عنوان و محتوا با هدف و سوالات پژوهش حاضر همراستا بودند، برای تحلیل به روش فراترکیب و ارائه الگوی سرمایه اجتماعی در توسعه فرهنگی محله‌محور انتخاب شدند. با مطالعه و بررسی دقیق منابع نهایی شده، از هر کدام از منابع، مولفه‌ها و شاخص‌های سرمایه اجتماعی در توسعه فرهنگی محله‌محور استخراج شد. در مجموع مدل سرمایه اجتماعی در توسعه فرهنگی محله‌محور در 6بعد و 28مولفه و 247شاخص شناسایی و طبقه‌بندی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring Social Capital's Impact on Neighborhood-Oriented Cultural Development: A Meta-Composite Qualitative Investigation

نویسندگان [English]

  • maryam jangzargary 1
  • Esmaeil Kavousi 2
  • Habib Sabouri Khosroshahi 3
1 Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran Branch, North .Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Cultural Management and Planningm North Tehran Branchm Islamic Azad University of Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Communication Sciences and Social Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran East Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The metropolis of Tehran is facing many bottlenecks regarding the optimal management of the city and its current centralized approach has not led to sustainable urban development due to lack of reliance on local mechanisms and people's participation. Research indicates that citizens' participation in Tehran has structural, socio-cultural, political-management, legal and spatial barriers. Despite the existing obstacles, there are many strengths and opportunities to create and strengthen citizens' participation in urban affairs. In addition, the weaknesses and threats of participation from citizens and city management have affected participation. Therefore, the aim of this study is to present the social capital model in neighborhood-oriented cultural development. For this purpose, a systematic evaluation and analysis of the results and findings of the previous research has been done with the approach of qualitative research and meta-composite tools. In this method, by searching the keywords of social capital and neighborhood-oriented cultural development in various databases, 2151 studies were found in the period of 2012 to 2022 AD and 1391 to 1401 Persian calendar. Of these, 1468 works in terms of title, 429 works in terms of abstract and 199 works in terms of text were not consistent with the purpose and questions of this research; Therefore, these works were left out and only 55 works with these topics, which were in line with the purpose and questions of the current research in terms of title and content, were selected for meta combination analysis and presentation of the model of social capital in neighborhood-oriented cultural development. By studying and carefully examining the finalized sources, components and indicators of social capital in neighborhood-oriented cultural development were extracted from each of the sources. In total, the social capital model in neighborhood-oriented cultural development was identified and classified in 6 dimensions, 28 components and 247 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • cultural development
  • neighborhood-oriented cultural development
  • citizen participation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402
  • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 29 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1402