برآورد اشتغال در بخش پایه و غیرپایه با استفاده از روش تحلیلی اقتصاد پایه برای دوره 10 ساله با بررسی موردی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

     یکی از متداولترین روش‌های تحلیلی برپایه اقتصاد کلان که تاکنون برای شناخت ساخت کلی اقتصاد منطقه‌ای طراحی و تجربه شده است روش تحلیل پایه اقتصادی منطقه است. به طور کلی در این روش پایه اقتصادی منطقه به معنای بخش اصلی اقتصاد یک منطقه شناسایی شده و سهم آن در کل تولید و اشتغال منطقه بررسی می‌شود. از این رو روش تحلیل پایه اقتصادی منطقه، نیازمندیم انجام برآوردهایی از میزان تولید یا اشتغال، در بخش‌های مختلف اقتصادی منطقه است. هدف از این تحقیق برآورد میزان اشتغال در استان اصفهان (به عنوان نمونه موردی) با استفاده از روش تحلیلی اقتصاد پایه در یک دوره 10 ساله و تحلیل ساختار کلان اقتصادی استان موردنظر می‌باشند. برای دستیابی به این هدف، ابتدا فعالیت پایه، از طریق تجزیه گرو‌ه‌های عمده فعالیت به زیربخش‌های تولیدی مربوطه و برآورد آنها از طریق روش ضریب مکانی، شناسایی شده و سپس با محاسبه نرخ رشد 10 ساله برای هر یک از زیربخش‌های بخش پایه، میزان کل اشتغال در بخش پایه و به طبع آن میزان کل اشتغال در بخش غیرپایه محاسبه می‌شود. در نهایت نیز از محاسبات انجام شده برای تحلیل ساختار اقتصادی نمونه موردی بهره گرفته شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“The Estimation of Employment In Basic and Non-basic Sectors By ECONOMIC BASE THEORY Analysis For Ten Years Term-CaseStudy:Isfahan Province”

نویسندگان [English]

  • Rouzbeh Zamanian 1
  • Behzad Malekpour asl 2
1 M.A. in Urban & Regional Planning , Shahid Beheshti University.
2 M.A. Candidate in Urban & Regional Planning , Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

One of the most prevalent analytical methods base on macro-economic which has been experienced and designed in order to cognize the regional economy structure up to now is regional economic base theory analysis method. In this method regional base economy is recognized as main regional economic sector and it’s ration in total employment and production surveyed. The basic sector which produces and distributes goods and services for export to individuals or firms from outside the local area; and, the service or nonbasic sector whose goods and services are consumed entirely within the local area.Therefore in this method there is a need to estimate the amount of production and employment in different economic sectors.The main goal of this article is to estimate the amount of employment in basic and non-basic sectors and analyzing economic structure of province base on economic base theory analysis for ten years term.For achieving this goal,first of all basic activity is recognized by breaking up major activity groups to produse sub-sectors, and estimate them by locational quotient technique. And then base on calculation ten years growth rate for each of base economic sub-sectors, total employment in basic and non-basic sectors has been calculated.At the end the result of this calculation has been used for analyzing the future economic structure of the mentioned case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Planning
  • Basic Economic
  • Locational Quotient
  • Isfahan Province
  • Basic and Non-basic Employment
فیلد برایان، مک گرگور برایان،(1376) "فنون پیش­بینی در برنامه­ریزی شهری ومنطقه ای"، ترجمه فاطمه نقی زاده، سازمان برنامه وبودجه، تهران.
رفیعی، مینو،(1369) "مجموعه مباحث و روش­های شهرسازی، جلدسوم: اقتصاد"، مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
اپنهایم، نربرت، (1380) "مدلهای کاربردی در تحلیل مسائل شهری ومنطقه­ای"، ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان، تهران، دانشگاه تهران.
ماجدی، حسین ،(1378)"کاربرد مدلها در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران.
 
Berry, Brian J.L "Geoghraphy of market centers and retail distribution", Engllewood Cliffs N.J Prentice Hall, 1967.
Schreiber. A. Gatson, P. and Clenmmer, R,. "Economic of Urban Problems" Houghton Mifflin, 1976.
Catanese, A., "Scientific methods of urban analysis", Billing and sans Ltd., 1972.
Wilson, A.G., "Urban and regional models in geography and planning", London: John Wiley, 1974.