کندوکاوی در تعریف ها و مبانی معماری منظر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری معماری و مدرس دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران.

چکیده

حرفه- دانش معماری منظر با هدف ساماندهی و ارتقاء کیفیت فضاهای بیرونی مصنوع و طبیعی و با بکارگیری الگوهای منظر طبیعی در ایجاد محیط‌های خوب شهری، به عنوان یکی از رشته‌های اصلی طراحی محیطی مطرح است. این درحالی است که این رشته  فاقد مبانی نظری منسجم و جامع در سطح جهانی بوده و روز به روز برگسترش حیطه‌ها وحوزه فعالیتی آن افزوده می‌شود. در شرایطی که این رشته در ایران دوران کودکی خود را پشت سر می‌گذراند، از فقدان شناختی جامع وکامل از مبانی این رشته در میان حرفه‌مندان و دانشجویان معماری و شهرسازی رنج می‌برد. این موضوع لزوم انجام تحقیقاتی مشابه تحقیق حاضر را ضروری می‌سازد. در این راستا هدف از نوشتار حاضر تبیین نظامی از شناخت بر مبنای معرفی تعریف‌ها، پیشینه و حوزه عمل از این حرفه می‌باشد. بدین منظور دسته‌بندی‌های محتوایی از تعریف‌های ارائه شده از سوی اندیشمندان رشته معماری منظر ارائه می‌شود. پیشینه حرفه‌ای و آکادمیک آن ودر نهایت حوزه عمل و فعالیت حرفه‌ای حرفه‌مندان این رشته به بوته شناخت و بررسی گذارده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation in to the Definitions & Fundamentals of Landscape Architecture

نویسنده [English]

  • Sina Razzaghi Asl
PhD. Candidate, Department of Architecture, Faculty of Architecture & Urban Studies, Iran University of Science & Technology(IUST).
چکیده [English]

Landscape Architecture, as a newborn knowledge and profession, with the aim of enhancing & improving environmental qualities of urban-rural open spaces, is one of the main disciplines of environmental design. In Iran, unfortunately there has been wrong and superficial understanding about it. From the other viewpoint, practical domains and areas of this discipline have been increasing recently. Thus, giving a clear definition & theoretical fundamentals of landscape architecture in order to correct probable misunderstanding about it is the main goal of this research. This article intends to identify the correct understanding about landscape architecture, in the base of investigating definitions, historical background, values & approaches & practical domain of this profession. In the first step, the background of the landscape architecture analyses as a three part (disciplinary- artistic- professional). In the next step, the main definitions of this field explain and classify to five conceptual categories. Values and approaches of landscape architecture survey according to the recent theories. Finally, practical and professional domains of this field, which landscape architects work on them, identify.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape architecture
  • land
  • Definition
  • Background
  • Practical Domain
اسپیرن،ویستون (1384)، زبان منظر، ترجمه دکتر سیدحسین بحرینی و دکتربهناز امین زاده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
اسفندیاری، منصور (1376) ، "چشم انداز طبیعت در زیستگاه شهری"، مجله همگامان شهرداری تهران، ش 60.
بل، سایمون (1382)، منظر، الگو، ادراک وفرایند، ترجمه دکتربهناز امین زاده، تهران انتشارات دانشگاه تهران.
ترنر،تام (1376) ، شهرهمچون چشم انداز، ترجمه فرشادنوریان، تهران، شرکت پردازش وبرنامه ریزی شهری تهران.
خراسانی زاده،محسن (1382) ،"مباحثی درباره شناخت معماری منظر" ، مجله ما ،تهران، انتشارات اوین درکه، ش 12و13، 15-10.
کلیجی،هومن (1382) ، "معماری منظر وابعادکیفی زندگی اجتماعی"، مجله ما، تهران، انتشارات اوین درکه، ش 12و13،6-4.
منصوری،سیدامیر (1383)، "درآمدی برشناخت معماری منظر" ، مجله باغ نظر ، پژوهشکده نظر،مرکز تحقیقات هنر ، معماری وشهرسازی، تهران، ش دوم، 78-69.
هیگنیز،کاترین و آن .آر. بییر (1381)، برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین، ترجمه سیدحسین بحرینی وکیوان کریمی، تهران انتشارات دانشگاه تهران.
لنگ، جان (1386) ، طراحی شهری – گونه شناسی رویه ها وطرح ها ، ترجمه دکتر سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.
 
Beardsley, J. (2001), A Word for landscape architecture, Harvard design magazine, no.12. pp. 1-6.
Berman, J. (2007), Planners, Architects and landscape architects designing New Orleans: Disciplinary differences in developing the united plan, unpublished thesis,  Master in city planning, Massachusetts Institute of Technology.
Bischoff, A. (2004), Guide to International Opportunities in Landscape Architecture Education and Internships, University of Massachusetts.
Christensen, A.J. (2005), Dictionary of Landscape Architecture and Construction, New York Mc Graw-Hill.
Cowan, R. (2005), The Dictionary of Urbanism, London, Streetwise Press.
Eliot, C. (1999), Charles Eliot: Landscape Architect, London Streetwise Press.
L.Motloch, J. (2000), Introduction to Landscape Design, New York John Wiley and Sons.
Newton, N. (1971), Design on the Land: The Development of Landscape Architecture, Harvard University Press & Belknap Press, Cambridge.
Shirvani, H. (1984), The Role of Landscape Architecture in Urban Design, the Journal of Landscape Architecture, March –April.
Thampson, I. (2002), Ecology, Community and Delight: a trivalent approach to landscape education, Landscape and Urban Planning, Vol. 60, pp. 81-93.