بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری(نمونه موردی: مناطق 2 و 11 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از آنجا که فضاهای شهری امروزی مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشد، بنابر این بررسی جنبه های کیفی و کمی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در فضاهای شهری امری ضروری است. همچنین بررسی شرایط امنیت زنان و دختران در فضاهای شهری، بخصوص در هنگام شب، دارای اهمیت است. فرضیۀ اول پژوهش حاضر بر این مبنا است که حس امنیت برای ساکنین محلات مختلف شهری متفاوت میباشد. فرض دوم وجود تفاوت حس امنیت را در شب و روز، برای دو گروه مختلف زنان و مردان در نظر دارد. برای ارزیابی فرضیات فوق، از روش کمی استفاده شده است، و از طریق پرسشنامه از مردم نظرخواهی شده است. به این منظور دو منطقه شهری در شمال و مرکز تهران انتخاب شده است و اطلاعات گردآوری شده با استفاده از تحلیل های آماری مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته های پژوهش، حاکی از آن است که تفاوت معناداری میان میزان حس امنیت در دو محله مورد بررسی وجود ندارد. همچنین فرض تفاوت امنیت در شب و روز، برای مردان و زنان مناطق شمالی شهر پذیرفته شده است. ولی، در مورد مناطق مرکزی این فرضیه رد می شود. به این معنی که حس امنیت در مناطق شمالی شهر در هنگام شب و روز متفاوت است و این تفاوت در میزان کاهش حس امنیت شب هنگام در میان زنان و مردان محسوس است ولی در مورد مناطق مرکزی تفاوتی در میزان حس امنیت زنان و مردان مشاهده نمی گردد و شب هنگام، امنیت برای خروج از منزل برای آنان به یک میزان کاهش می یابد. یافته دیگر نشان می‌دهد که مردم در انتخاب فضاهای ناامن در کل شهر تفاهم نسبی دارند. اکثریت آنها محله‌های پایین شهر، حاشیه ساختمان‌های نیمه کاره و کوچه های خلوت و تاریک را، فضاهایی با امنیت کم ارزیابی می‌کنند. این حس عدم امنیت، در خیابان های شلوغ و مملو از جمعیت کاهش می‌یابد . مردم حضور موثر پلیس و نیروی انتظامی، ارتقاء سطح فرهنگی و وجود شرایط مناسب فضا را مهمترین عامل در ایجاد حس امنیت می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Sense of Safety in Different Urban Areas, Case study: a comparison of regions 2 and 11 of Tehran municipality

چکیده [English]

Nowadays urban spaces which have not been designed properly may decrease the sense of safety for the users. Therefore it is essential to study different aspects of sense of safety so that one can achieve better places. More over the study of women’s sense of safety especially during night seems most important. This study will follow two hypotheses. The first one assumes that the sense of safety in different areas of the city will be different based on the conditions of the area. The second hypothesis examines the sense of safety among men and women and during day and night and expects to find differences between the two groups. A quantitative method has been selected and a questionnaire was used for the data collection. Two districts in Tehran were selected for the study; one from the north part of the city and the other from a central part. Research findings showed no differences between the selected areas considering the sense of safety. However the results showed some differences in the northern area between men and women in case of sense of safety during day and night where in the central district there were no differences in this regard. The findings showed similarities among people for describing safe places. Majority of respondents believed buildings under construction and deserted alleys seem not safe regardless of their location in the city and the sense of safety is reduced in crowded streets. Many people believed that the presence of police and disciplinary forces as well as improving cultural factors between people besides the proper design of urban spaces will be the most important factors in creating the sense of safety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban safety
  • Women’s Sense of Safety
  • Dark and Deserted
  • Busy and Crowded Places