جستاری در نشانه شناسی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه توجه به مفهوم نشانه ها در شهر، به عنوان یکی از دغدغه ها ی حرف همندان و نظری هپردازان شهری تبدیل شده است.به کارگیری نشانه شناسی به مثابه ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویت، استعاره ها و دلالت ها ی تصریحی و تلویحی در ساختار شهر، نمودی از کاربرد نشانه شناسی شهری است. در مقالۀ حاضر، پس از تبیین مفاهیم پایه و تشریح ضرورت ها ی نظری آنها در حوزۀ نشان هشناسی، به دستیابی اسلوبی در راستای بازشناسی و رمزگشایی از نظام های نشان های در شهر اشاره میشود و اصول و پارادایم ها ی این رویکرد به اختصار مورد توجه قرار م یگیرد. در حال حاضر، فرایندهای تأویلی نظام های نشان های در شهر، که هدف آنها نشان دادن معنی اجتماعی- فرهنگی محیط کالبدی است، کمتر مورد توجه بوده و واکاوی پیرامون آن حائز اهمیت است. رو کیرد نشانه شناسی شهری درصدد است تا شکل شهر را بر اساس نظام نشانه ها تبیین کند. به عبارت دیگر نشانه شناسی شهری میخواهد بیان دارد که چگونه محیط کالبدی بر اساس عمل کردن به صورت نظام ها ی نشان های معنای اجتماعی مییابد. بر این اساس میتوان چنین نتیجه گرفت، که نشانه شناسی شهری ابزاری ارزشمند برای بازنمایی واقعیت در شهرها محسوب میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation in the Urban Semeiology

چکیده [English]

Nowadays attention to the concept of the signs in the city has become one of the concerns of urban theorists. Utilizing semiology as a tool for analysis and evaluation of identity, stipulate and figurative metaphors in the city structure is one of the applications of urban sign identification. In this paper, after explaining the basic concepts and describing the importance of its theoretical aspects in semeiology considerations, in order to achieve recognition and decoding method of urban sign systems, the paradigms and principles of this approach is briefly considered. Currently process of sign interpretation systems with the aim of demonstration of socio - cultural significance in physical environment, has been paid less attention and analysis in this field is very important. Urban sign identification approach is to explain city structure on the basis of sign system. In other words, urban semiology expresses how the physical environment based on its function as a sign system would have social meaning. Accordingly, it can be concluded that urban sign identification is a valuable tool to reveal real representation in cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sign
  • Codes
  • City
  • Decoding Method
  • Urban Semeiolo