تحلیلی بر مفهوم مشارکت و کار گروهی در پروژههای آمادهسازی اراضی مسکن مهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام پروژه های آماده سازی زمین از بدو شکل گیری آن ها، تأمین مسکن مناسب برای شهروندان و توسعة از پیش اندیشیده شدۀ شهری بوده است. بطورکلی در این پروژه ها دولت به آماده سازی زمین های شهری برای سکونت پرداخته و پس از انجام عملیات آماده سازی به واگذاری آنها مبادرت می ورزد. در سا لهای اخیر، طرح های مسکن مهر جهت حذف قیمت زمین از هزینه تمام شده مسکن، و بطورکلی کاهش هزینه های خانه دار شدن مطرح شده است، تا بوسیله آن مردم بتوانند با تشکیل تعاونی های مسکن مهر و با دریافت تسهیلات بانکی به ساخت مسکن از طریق تعاونی بپردازند. این پژوهش با رویکردی توصیفی - تحلیلی تلاش مینماید در مرحلۀ نخست، با مداقه در نوع و میزان مشارکت مردم )اعضای تعاونی ها( در پیشبرد روند تهیۀ این طرح ها، در مورد بهره برداری از این پتانسیل در راستای عملیاتی نمودن مشارکت مردمی در طرح های شهرسازی، به ارایۀ پیشنهاداتی منطبق با وضع موجود کشور، مانند اصلاح شرح خدمات و ایجاد تغییراتی در ترکیب اعضای کمیسیون تصویب کننده این طرح ها بپردازد. و در مرحله بعد با توجه به پایین بودن مساحت اراضی و مقیاس محدود اغلب پروژه های مسکن مهر، به تشریح تأثیر مقیاس محدود اراضی در روند طراحی و تبیین لزوم همکاری موازی شهرسازان )برنامه ریزان و طراحان شهری( و معماران، در تهیه همزمان نقشه های آماده سازی و معماری پرداخته و پیشنهادات خود را ارایه می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Participation's Implication in "Mehr" Land Developing Projects

چکیده [English]

The main goal of land development plans initially is providing appropriate house for people and planning for pre- devised development of cities. The government plans for urban lands generally and subsequently grants them after implement their preparing process, Recently the Mehr house projects are planned to result in omitting land's value from total costs of residential buildings and entirely lead to reduce the costs to empower people for paying them by the bank finance earning and build house by the way of establish local house cooperatives. This research tries to give suggestions in agree about country existing situation with descriptive – analytic approach to find the amount and types of people (cooperative members) participations which are effective on plans process and to operate this potential in according to carry out this public participation in city projects, First, such as editing duties list in this projects and modifying the category of approvement committee members, Secondly with considering shortness of lot's area and limited scale of some Mehr housing projects in their design process, tries to describe the necessity of parallel collaboration of urbanisms and architects in providing land development plans and architectural plans simultaneously and presents its proportional suggestions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Development Plan
  • Public Participation
  • Mehr housing project
  • Participatory Planning
  • team work