پدیدارشناسی در عمل آموختن از تحلیل پدیدارشناختی پالاسما از ویلا مایرآ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اگر چه پدیدارشناسی تعبیری فلسفی است که از سوی فیلسوفان شرح و بسط یافته است. اما، "پدیدارشناسی چونان روش" از سوی نظریه پردازان و معماران، مورد توجهی ویژه قرار گرفته است. تا جایی که می توان به "ادبیات پدیدارشناسی معماری" اشاره کرد. مجموعۀ وسیعی از تحلیل ها، نظریه پردازی ها، و تفسیرهای پدیدارشناختی، از سوی معماران و نظریه پردازان معماری در پنجاه سال اخیر نگاشته شده است. در این میان، یکی از پرسش های کلیدی آن است که چگونه می توان از یک سو تفکرات فلسفی صرف را به حوزۀ عمل و نظر معماری وارد کرد، و از دیگر سو، پدیدارشناسی را در عمل، جهت تحلیل آثار معماری و خوانش محیط به کار گرفت؟ برای پاسخ به پرسش دوم، شاید بهترین منبع ارجاع به نوشته های محققانی باشد که پیش تر در این راستا گام برداشته اند، و به تحلیل پدیدارشناختی آثار معماری پرداخته اند. اما علی رغم دامنۀ گستردۀ ادبیات پدیدارشناختی معماری، تحلیل های قابل توجه پدیدارشناختی، چندان گسترده نیستند، و این امر خود حکایت از آن دارد که این حوزه نیازمند کار و تمرکز بیشتری است. این مقاله بر آنست تا با تکیه بر آرای یوهانی پالاسما، معمار و نظریه پرداز معماری معاصر، که آثار وی در عرصۀ پدیدارشناسی معماری، تأثیری به سزا در گسترش این قلمرو داشته است، به بازخوانی یکی از تحلیل های برجستۀ وی تحلیل ویلا مایرآ، اثر آلوار آلتو  بپردازد. در این راستا ابتدا وجوه عمدۀ نظریۀ پدیدارشناسی وی معرفی خواهد شد، و سپس با مروری بر تحلیل فوق، نحوۀ کاربست نظریۀ پدیدارشناسی وی و توانمندی های آن مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology in Praxis Learning from Pallasmaa’s Phenomenological Interpretation of Villa Mairea

چکیده [English]

Although phenomenology is originally a philosophical concept elaborated by philosophers, “phenomenology as a method” has been considered by architects and architectural theorists so that we can refer to the “literature of architectural phenomenology”; a huge body of texts, analyses, and explanations written by scholars in the last 50 years. In this regard, a key question is that how the philosophical investigations have been transferred into the architectural theory and practice, and how we can employ phenomenology in interpreting and analyzing architectural works and built environment. To answer the second question, the best way might be referring to the already produced texts by the scholars in which some architectural works are interpreted phenomenologically. However, despite of the existing literature in the field of architectural phenomenology, remarkable interpretations and analyses are scarce, and this fact shows the necessity of focusing on this problem. This article intends to introduce Juhani Pallasmaa’s phenomenological approach to architecture, whose ideas have deeply affected phenomenological literature in architecture. Focusing on his prominent analysis of Villa Mairea, a work by Alvar Aalto, Pallasmaa’s unique way of interpreting architectural works and its advantages will be taken into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Architectural Phenomenology
  • Phenomenological Interpretation
  • Juhani Pallasmaa
  • Alvar Aalto