ارزیابی خیابان های شهری بر اساس رهیافت انسان گرا نمونه موردی خیابان سمیه شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خیابان مشخصة مهم حیطه عمومی است و جاذب کیفیت درخور خود می باشد. بر این اساس، به کیفیت زندگی شهروندانی کمک می کند که در آن ساکن بوده یا تنها از آن عبور می کنند. از نقطه نظر برنامه ریزان و طراحان شهری، خیابان به عنوان یک فضای شهری، باید جوابگوی فعالیت های مختلف شهروندان در فضاهای عمومی باشد. این فعالیت ها می تواند اجباری بوده و کمترین تأثیر را از فضای کالبدی بپذیرد؛ یا فعالیتی باشد که فرد به میل خود انتخاب می کند و یا فعالیتی باشد که متأثر از حضور دیگران در فضای عمومی است. مقاله حاضر به بررسی موضوع خیابان با معیارهای انسان گرایی میپردازد. در این راستا نخست انگاره های نظری و مطالعات پیشین بررسی می شوند. با استفاده از مطالعات موجود، مجموعه ای از شاخص ها و معیارهای مؤثر در جهت ارزیابی خیابان با توجه به سه مؤلفه عملکردی، تجربی-زیباشناختی و زیست محیطی پیشنهاد می گردد و وزن دهی این معیارها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ایANP))صورت می گیرد. بر اساس این مدل، دو بعد مساعدت عابر پیاده و روانی و آرام سازی ترافیک دارای بیشترین درجه اهمیت بوده است و در نهایت، مدل پیشنهادی جهت ارزیابی خیابان سمیه شهر شیراز به کار گرفته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Street Evaluation Using a Human-Oriented Approach; A Case Study of Somayeh Street in Shiraz

چکیده [English]

Street is an important character of public compass and attracts its appropriate quality. Therefore, it is useful to increase the life quality of those who live in or just pass through. From planning viewpoint, street as an urban space, should play a key role in intensifying human activities. Such kind of activities could be mandatory or voluntary depends on the quality of the space. The main purpose of this paper is to suggest a robust methodology for assessing urban streets with a human- oriented approach. The paper proceeds literature review about this theme. Then, some criteria and indicators of urban streets are proposed in three categories of functional, aesthetic- experimental and environmental aspects. A weighting system for these indicators is applied. Finally, Somayyeh Street in Shiraz is evaluated using this method. The result showed that two dimensions of street quality including pedestrian friendliness and traffic calming are of most important features in shaping a human-oriented street.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Street
  • Quality
  • Assessment
  • Humanism
  • Shiraz