ارزیابی عدالت اجتماعی در طرح منظر شهری محله خو ب بخت، منطقه 15 شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

عدالت اجتماعی و به ویژه نحوة ارزیابی و سنجش آن از موضوعاتی است که علی رغم توجه مطالعات بسیار و مناقشات پردامنه، هنوز از مباحث پیچیده به حساب می آید و وفاق چندانی بر سر آن ایجاد نشده است. مقالة حاضر، کوششی به منظور تدوین چارچوبی برای ارزیابی عدالت اجتماعی در طرح های شهری است. بدین منظور، این مقاله معیارهای منبعث از دو دستگاه تحلیلی مبتنی بر اندیشه های جان راولز و دیوید هاروی را به عنوان چارچوب نظری خود برای سنجش عدالت اجتماعی برمی گزیند و بر اساس آن، به ارزیابی عدالت اجتماعی در طرح منظر شهری محلة خوب بخت منطقه15 شهرداری تهران می پردازد. براین اساس، پرسش اصلی تحقیق این است که «آیا طرح منظر شهری محلة خوب بخت منطقه 15 شهرداری تهران عادلانه است یا خیر؟» یافته اصلی تحقیق، چارچوبی است که می تواند موضوع عدالت اجتماعی را به عنوان پدیده ای فسلفی در طرح های شهری ارزیابی نماید. این ارزیابی کمک می کند که بتوان فرآیند توسعه را کنترل کرد و میزان دستیابی به عدالت را در نتیجه اجرای طرح تشخیص داد. بر این اساس، در سنجش عدالت اجتماعی در طرح منظر شهری محلة خوب بخت، یافته های این تحقیق، نشان می دهد که این طرح نتوانسته است به طور کامل متضمن تأمین عدالت اجتماعی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Social Justice in Urban Renovation Plan of Khoobbakht Quarter of Tehran

چکیده [English]

Social Justice, particularlyits evaluation and assessment, is one of the subjects which despite several studies and pervasive discussions are still considered complex and no agreement has been made on them. The present paper is an attempt to determine a framework for evaluating social justice in urban plans. In order to achieve this goal, some criteria which are derived from two analytical systems based on the theories of John Rawls and David Harvey, have been chosen. Thereafter, Social Justice in the Urban Renovation Plan of Khoobbakht Quarter (in the 15th district of Tehran, Iran) is evaluated according to the criteria. The main problem of the research is whether or not the urban renovation plan of Khoobbakht quarter is just. The most important finding of this study is presenting a system that can evaluate the subject of social justice as a philosophical phenomenon in urban plans. This evaluation can help control the development process and the amount of achievement of justice in the consequence of implementation of the plan. Thus, in assessment of social justice in urban renovation plan of Khoobbakht quarter, findings of this research demonstrate that the plan can’t assure social justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Justice
  • Urban Renovation Plan
  • Khoobbakht Quarter
  • John Rawls
  • David Harvey