بررسی و سنجش کیفیت زیبایی در منظر شهری بر اساس مفهوم دیدهای متوالی نمونه موردی مسیر گردشگری دارآباد تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به تحلیل موضوع کیفیت زیبایی بوسیله  تدوین معیارهای سنجش و ارزیابی بر پایه مفهوم دیدهای متوالی در منظر شهری پرداخته است. این ارزیابی بر اساس دید و ادراک ناظر در فضا شکل گرفته است و به نظر می رسد به عنوان روشی جهت تحلیل زیبایی در منظر، می تواند در طراحی شهری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد این پژوهش، ارائه نوعی روش شناسی )متدولوژی( در ارزیابی منظر، بر پایه مطالعه و تحلیل محتوایی ادبیات طراحی شهری و معماری در این زمینه می باشد که چارچوبی را جهت سنجش کیفیات زیبایی شناختی کاراکترهای بصری متفاوت، در بخشی از شهر بر اساس مفهوم دیدهای متوالی بوسیله تحلیل های تصویری و توصیفی ارائه می نماید. هدف اصلی پژوهش، برقراری ارتباط میان تئوری زیبایی شناسی منظر شهری و مفهوم دیدهای متوالی می باشد که این امر به دستیابی به اصول کاربردی در طراحی منظر شهری کمک شایانی می نماید. تأکید این اصول بر تغییرات تدریجی منظر در طول حرکت و ارتباط آن با زیبایی شناسی فضای شهری می باشد. در این مقاله، ابتدا به بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه زیبایی، حرکت و دیدهای متوالی در منظر شهری پرداخته می شود. سپس با استخراج مجموعه ای از معیارها و شاخص ها در ارتباط با مفاهیم کیفیت زیبایی و دیدهای متوالی، در قالب ماتریس ارزیابی، نمونه مطالعاتی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد و در نهایت، مجموع های از راهکارهای طراحی منظر به جهت افزایش کیفیت زیبایی در هر یک از پهنه های محدوده مورد مطالعه بیان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Beauty of Darabad District in Tehran Based on Serial Vision

چکیده [English]

Townscapes can be perceived by human senses and the most important one is visual sense. Cullen as one of the well-known specialists, created the concept of ‘serial vision’, defining the townscape as a series of related spaces. Survey of Cullen`s essays and his followers (i.e. David Gosling, Peter Bosselmann) provides a base for this research, which presents a framework for assessing the quality of different visual character of a part of a city based on Gordon Cullen’s concept of townscape. This study presents a framework for visual townscape assessment, based on descriptive and pictorial analysis. The main objective of this research is to establish links between townscape aesthetics theory and the concept of “serial vision”. This will help to obtain practical principles in urban landscape design. The focus of the study is the gradual changes of landscapes through pedestrian motion and its relation to the aesthetic of space. The method is based on assessing some selected criteria and indicators which relate to the concepts of serial vision and aesthetics. The technique is provided by evaluation matrices. The case study is Darabad district in Tehran, which divided to 3 different zones: built landscape, mountainous area and the intermediate space between these two zones. The visual quality of each zone has evaluated separately and then a general analyzes is provided. The information necessary for the study is gathered by field observations and the pictures were taken from different zones of the site. The results indicate that the principles applied by Cullen in “Concise of Townscape” could be achieved via evaluation of townscape aesthetics criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Townscape
  • motion
  • Serial Vision
  • Aesthetic
  • Assessment Criteria