درآمدی بر جایگاه سازه در تبیین معماری و ضرورت آن در عینیت دهی به کالبد معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار معماری، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

2 پژوهشگر دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

با توجه به تعاریف مختلف از معماری، می توان گفت که معماری سعی در خلق فضا و هویت بخشی به مکان دارد. مجموعه عواملی که در این اهتمام مشارکت دارند، با هماهنگی و همسازی خود به توده و جوهر ماده هویت می بخشند. علی رغم انباشت مفاهیم و وجود دانش های نوین، بناهای امروز هویتی چند ساله داشته و قدمت چندین هزار ساله از آنها رخت بربسته است. ساختمان های کنونی درلایه های مد و سبک مدفون شده و اعتبار فضایی اندکی دارند. افزون بر این ادعا و علی رغم پیشرفت های شتاب آلود فناوری، با وقوع رویدادها و سوانح طبیعی و مصنوعی، مشاهده می شود که مقادیر زیادی از بناهای نوساز و کلنگی به تلی از خاک بدل می گردند.براساس بررسی ها و مباحث مطرح شده در محافل علمی می توان چنین استنباط نمود که یکی از عمده ترین عوامل عدم خوانایی و بی ثباتی در فضای معماری امروز، تفکیک مفهوم معماری و علوم مهندسی ساختمان، به خصوص مهندسی سازه، از یکدیگر است که با وقوع انقلاب صنعتی و تخصصی نمودن دانش ها این جدایی صورت پذیرفته، حال آنکه به زعم برخی متخصصین، معماری یکی از رشته هایی است که به دلایل ماهیتی در آن تف کیک علم، هنر و سازه ممکن نبوده و تلاش در این مورد سبب خواهد شد تا زخمی موحش بر پ کیر کالبدی بنا وارد شود. کنکاش در موضوع فوق و مشاهدۀ نتایج ساخت و ساز کنونی، لزوم پردازش به تعامل و تبیین ارتباط میان معماری و سازه را روشن ساخته و خواستار زمینه های مطالعاتی غنی تر در بستر معماری است. این مقاله ضمن ارائۀ تعاریفی از فضای معماری و سازه، به نقش ارتباطی سازه در معماری و فضای ساختاری بنا از منظر مدل بکس 1976 نیز می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction to Structure Position in Architectural Expression and its Necessity on Giving Objectiveness to Body of Space

نویسندگان [English]

  • Seyed Gholamreza Eslami 1
  • Farzaneh Hadafi 2
چکیده [English]

Architecture, regarding its various definitions, attempts to create space and give identity to place. The factors involved in this effort, identify the mass and essence of object through their harmony and cooperation. Despite the accumulation of concepts and new knowledge, today's buildings mostly have old identity and their antiquity of thousands of years has vanished. Today's buildings are buried under the layers of style and fashion and have poor spatial merit. Moreover, despite of rapid technological advancements many buildings are easily destroyed by natural and non-natural disasters that large amount of new buildings, and pick become to hill of soil. Based on surveys and discussions in scientific societies, it can be concluded that one of the main factors of instability and lack of readability in contemporary architecture is separation of architecture concept and building engineering, especially structural engineering happening in Industrial Revolution and specialization of knowledge, however, Architecture is such knowledge that separating science, art and structure from each other is naturally impossible. This effort will lead to a horrible wound on the physical body of building. Investigating the issue and observing of the results of current constructions, makes the necessity of addressing the interaction and expression of the integrated relation of architecture and structure, clear and seeks to define richer study fields in architecture. This paper along with presenting definitions of architectural space is to focus on the role of structure on architecture and structural space from the perspective of Bax model of design process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Structure and Architecture
  • Bax Modeling
  • Architectural Structure
  • Architectural Space