نورپردازی شهری و روش های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد طراحی شهری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

طراحی شهری فعالیتی است میان رشته ای که هدف اصلی آن خلق و احیای کیفیت محیط شهری است. دامنۀ فعالیت این حرفه محدود به اوقات روز نمی شود و شب هنگام را نیز دربر می گیرد. با توجه به اینکه شهرهای امروزی تبدیل به مکان هایی شبانه روزی شده اند، ضرورت توجه به کیفیت محیط شبانه از سوی طراحان شهری امری بدیهی است. نورهای مختلفی که از طریق نورپردازی، شب هنگام عناصر شهری را روشن می سازد، بسته به آنکه با چه رنگی، از چه جهتی و با چه شدتی تابیده شود، تأثیرات کیفی متفاوتی در فضا ایجاد می کند. لذا، منظر شبانه به عنوان جزیی جدانشدنی در طراحی فضاهای شهری باید به طور همزمان با سایر بخش ها توسط طراحان شهری مورد طراحی قرار گیرد. در غیر این صورت دخالت صرف مهندسین روشنایی ممکن است تهدیدی برای شخصیت فضا محسوب گردد. البته طراحان شهری به عنوان متولیان کیفیت محیط به منظور دخالت در این امر نیازمند کسب حداقل دانشی در ارتباط با نورپردازی شهری می باشند. آگاهی از ابزارها و روش های نورپردازی شهری نخستین گام در جهت دخالت طراحان شهری در امر نورپردازی است. پژوهشگران این مقاله جهت اطلاع از انواع روش های نورپردازی، به بررسی و جمع بندی اطلاعات منابع مختلفی که تاکنون در ارتباط با انواع روش ها و تکنیک های مختلف نورپردازی اظهار نظر کرده ، پرداخته اند. نتایج این مطالعات حاکی از آن است که به طور کلی انواع حالت های نورپردازی ناشی از تغییر سه مولفۀ اصلی نورپردازی یعنی هدف نورپردازی، ویژگی های منبع نور و موقعیت آن می باشد. در هر طرح نورپردازی شهری بسته به اینکه چه عنصری از فضا به چه نوع نوری و از چه زاویه ای نورپردازی شود، کیفیت و حالت متفاوتی ایجاد می شود که آشنایی با آنها توسط طراحان شهری امری ضروری است. این مقاله به بررسی انواع حالت های نورپردازی شهری و موارد کاربرد آن پرداخته و با ارائۀ نمونه ای موفق از طرح های نورپردازی شهری، بهترین روش نورپردازی را معرفی نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Lighting and the Techniques

نویسندگان [English]

  • Jahanshah Pakzad 1
  • Elham Souri 2
چکیده [English]

Urban Design is multi-disciplinary activity and its goal is creation and revival of urban environment quality. Its activity range is not limited to daytimes, and it includes night times. Contemporary cities have been turned to 24 hours places; accordingly, it is obvious that urban designer must engage to night environment quality. Night time, various lightings that light urban element makes various qualitative affects in spaces, according to its color, direction and its illuminant. So, nightscape must be designed simultaneously with other parts by urban designers as an inseparable part in urban spaces design. Otherwise, only illumination engineering interference may threaten character of space. Urban designers as environment quality responsible, certainly, must get some knowledge about lighting. First step of urban designer’s interference in urban lighting is awareness of lighting techniques and its tools. In order to awareness of lighting techniques kinds, the researchers of this article attempt to accumulate various references of knowledge about lighting techniques and methods. This findings show that all kinds of lighting styles are due to three component of lighting change: lighting object, light source characteristics and its position. In every urban lighting plan, quality and style of lighting depend on element, light, angle and direction has been lighted. It is essential for urban designers accustom about this. This article study urban lighting styles and their usage cases, and introduce best method of lighting with present successful case of urban lighting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Lighting
  • Urban Lighting Methods
  • Urban Lighting Technique