ارتباط میان نظریه و عمل در آموزش رشته های حرفه مبنا،نمونۀ موردی حرفه- دانش طراحی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری معماری منظر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

حوزۀ حرفه ای در کنار حوزۀ تحصیلات دانشگاهی از اهمیتی به مراتب بیشتر به لحاظ توسعۀ رشته ای برخوردار می باشد. هدف از این نوشتار، ارائه دادن ایده ها و راهکارهایی برای افزایش تطابق پذیری دانشجویان رشته های حرفه مبنا، هنگام مواجه با بازار کار حرفه ای است. رشتۀ طراحی شهری به عنوان مثال در این مقاله مورد مداقه قرار می گیرد. از آنجا که بستر وقوع تحولاتی همچون جهانی شدن و تکنولوژی دیجیتالی، همانند سایر حوزه های دانشی مرتبط با محیط مصنوع، برای نخستین بار در عرصۀ عملی فراهم می گردد، از این رو دانش عملی نسبت به دانش نظری از اولویت بیشتری در رشته های حرفه مبنا همچون طراحی شهری و معماری برخوردار است. این موضوع یعنی تداوم یادگیری دانش عملی پس از فارغ التحصیل شدن دانشجویان، واجد اهمیت ویژه ای برای موفقیت کار حرفه ای می باشد و در شرایط کنونی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، فقدان آن به روشنی مشهود است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از طریق بکارگیری آموزش کار مبنا، می توان توانایی تطابق پذیری افراد را در مواجهه با ماهیت مبهم و نظریه ساز حوزۀ حرفه ای، تقویت و ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Theory & Practice in Work-based Disciplines, the Case of Urban Design Field

نویسنده [English]

  • Sina Razzaghi-asl
چکیده [English]

Practice domain in parallel with academic domain, has an important role in career development. The main goal of this paper is presenting ideas and solutions for enhancing the adaptability of students graduating in career-based fields confronting professional areas. The urban design discipline has been emphasized in this paper. The identified themes such as globalization and Digital technology achievements like other domains of built environment knowledge, probably first appeared as problematic for practitioners rather than educators; this would be consistent with common understandings that practice knowledge (rather than theory knowledge) is a priori in professional, practice based disciplines such as urban design & architecture. It is inevitable, especially in Iran. Condition that the knowledge required to participate in the life-world of practice following graduation is emergent, and probably non-learning, prior to engagement with practice. The findings of this research promote undergraduate education that is conceptualized and implemented, through critical work-based teaching and learning strategies, to prepare people to adapt to the ambiguous, knowledge-building nature of practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work-based Learning
  • Theory-practice
  • Practice Knowledge
  • Curriculum Design