بررسی و تقویت عملکردی-کالبدیِ استخوان بندیِ شهر قزوین با تأکید بر عنصر راه و میدان در دوران معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 مربی شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

امروزه بحرانهای گوناگونی شهرهای ما را تهدید می نمایند و انسجام شهری در معرض اغتشاش و بی سامانی قرار گرفته است. وحدت و هویت شهری  که از مشخصه های ویژۀ شهرسازی کهن ماست- کم کم به بوتۀ فراموشی سپرده می شود. آشفتگی و عدم انسجام ساختار شهر با گسترش شبکۀ ارتباطی سواره و تسلط خودرو در شهرهای ما به حدی افزایش یافته که زندگی اجتماعی و آئین شهروندی بیش از گذشته در معرض خطر قرار گرفته و انسان مداری و مقیاس انسانی را تحت الشعاع خود قرار داده است. سواره ها و پیاده ها در کشمکشی دائمی در تمامی عرصه های شهری درگیر شده اند. نیازهای جدید باعث تغییر ساختار شهرها شده و فرصت  انطباق ساختار قدیم با عملکرد جاری از شهرها گرفته شده است، و به تدریج باعث تضعیف ساختار و استخوان بندی شهر شده و در نهایت انتظار جدایی و تکه تکه شدن آن می رود. از همین رو ساماندهی نظام حرکتی و ساختار فعالیت های شهری به طور موازی و هماهنگ، و به نحوی که مسیرهای حرکتی شهر به صورت یک کل منسجم و یکپارچه عمل نماید و ادراک شوند، کاملاً ضروری است. با توجه به اهمیت نقش عناصر و پیکره های ساختاری شهر در انسجام فضایی-کالبدی بافت شهری، این مقاله قصد دارد مفهوم استخوان بندی را با تأکید بر عناصر راه و میدان تبیین نماید و تأثیر این ویژگی را در ایجاد یک ساختار منسجم در شهر مورد نظر قرار دهد. رویکرد این پژوهش، ارائۀ نوعی روش شناسی در تحلیل استخوان بندی، بر پایۀ مطالعه و تحلیل محتوی ادبیات طراحی شهری و معماری در این زمینه می باشد. چارچوب مقاله بر اساس مفهوم راه و میدان شکل گرفته و به وسیلۀ تحلیل های تصویری و توصیفی مورد ارزیابی قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عرصه های اصلی شهری در قزوین جهت تجدید حیات اجتماعی شهری و انسجام کالبدی، در کدام نقاط واقع شدند و در راستای تقویت و کارایی بهتر آن ها به ارائۀ راهکار می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey and Enhance Performance-Physical Structure of Qazvin City with Emphasis on Way and Square Elements in Contemporary Eras

نویسندگان [English]

  • Mehran Alalhesabi 1
  • Mona Jabbari 2
1
2
چکیده [English]

Today, the various crises threaten our cities; urban cohesion has been exposed to disorder. Urban identity and unity-is one of the special characteristics of our ancient urban planning and designing-little by little have been forgotten. Confusion and lack of urban structure cohesion with street network expansion and dominance of cars in our cities are increased so dramatically that social life and citizenship laws put at risk over the past and cover anthropocentric and human scale. Autos and pedestrians are always involved in all urban fields. New needs change cities structure and take opportunities to adapt the old structure with the current operation of cities, they gradually weaken structure of the city and finally, they are expected separation and fragmentation. Therefore, it is absolutely necessary to organize transportation system and structure of urban activities in parallel and coordinately as the urban pathways act like an integrated whole and be perceived. Considering role importance of elements and structural statue of city in physical-spatial integration of urban context, this paper aims to explain the concept of structure, with emphasis on road and square elements and impact of this character on creating a coherent structure in the city are considered. Approach of this research provides a methodology  in the analysis of structure based on studying and analyzing of architecture and urban design literature that framework for assessing the environmental quality that have formed based on concept of road and square and present it by descriptive and picture analyses. Research findings identify the main areas in Qazvin city that ensure social revival of city, and its physical integration, and provide solutions in order to their better enhance and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structure
  • Revival
  • communication
  • Way
  • Square