بررسی اثر مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهر اسلامشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشیار شهرسازی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران.

چکیده

امروزه شناخت روند تغییرات کاربری زمین و عوامل اثرگذار بر آن از مباحث مطرح و مهم در برنامه ریزی شهری می باشد. در این پژوهش به بررسی نحوۀ اثرگذاری عامل مهاجرت بر تغییرات کاربری اراضی شهر اسلامشهر پرداخته شده است. با این هدف که شناخت و تحلیل منطقی و روشنی از مسائل پویا و متغیر شهر اسلامشهر به عنوان یکی از بزرگترین مهاجر شهرهای جهان ارائه شود روش تحقیق روش توصیفی - تحلیلی، روش جمع آوری اطلاعات روش اسنادی و میدانی و ابزار مورد استفاده، نرم افزارهای ENVI و GISوعکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای شهر اسلامشهر می باشد. برای استخراج نقشه های کاربری اراضی از عکس های هوایی، پس از عملیات زمین مرجع کردن از روش رقومی سازی دستی و از تصاویر ماهواره ای نیز پس از تصحیح هندسی از روش حداکثر احتمال در محیط نرم افزار  ENVIاستفاده شده است و برای سنجش صحت نقشه های استخراجی، ضریب کاپا برای هر یک محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان دهندۀ اثرگذاری عامل مهاجرت بر تغییر کاربری کشاورزی و فضای سبز و تبدیل آنها به کاربری های شهری، به ویژه کاربری مسکونی و سپس کاربری حمل و نقل در اسلامشهر بوده است. لذا با توجه به اهمیت کاربری های کشاورزی و فضای سبز از نظر اقتصادی، زیست محیطی و ... و همچنین مهاجرپذیر بودن این شهر و ادامۀ روندهای مهاجرتی، پیشنهاداتی برای حفاظت از این کاربری ها و اتخاذ تدابیر مناسب جهت کاهش آثار منفی ناشی از ورود مهاجران جدید ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Migration in Change of Islamshahr Land Use

نویسندگان [English]

  • Ahmad Pour Ahmad 1
  • Faranak Seifoddini 2
  • Ziba Parnoon 3
1
2
3
چکیده [English]

Nowadays identification of the process of land use changes and its effective factors on it is considered as the important issues of urban planning. This research examine the effects of migration on land use changes in Islamshahr City aiming at finding a clear and logical identifying and analyzing of the dynamic and variable issues of Islamshahr City as one of the largest immigrant cities. The research methodology is descriptive and analytical; the relevant data was collected through documents and field methods. The tools used in this research are ENVI and GIS software packages, aerial photographs and satellite images of Islamshahr City. To extract land use maps from aerial photographs, handheld digital method have been used after georeferencing operations and satellite images have also been used after geometric correction through maximum likelihood methods in ENVI Software. Kappa coefficient has been calculated to assess the accuracy of the extracted maps. The results indicate that immigration has changed the use of agriculture and green space lands and converted them to urban use especially residential and transportation in Islamshahr City. Considering the importance of agriculture and green space land uses in terms of economic, environmental and etc. in addition to immigrants accepting of these cities and continuing immigration process; some recommendations have been presented to protect agriculture and green space land use and taking appropriate measures to reduce negative effects caused by the arrival of new immigrants in Islamshahr City.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land use
  • Agriculture and Green Space Use
  • migration
  • Islamshahr