پارک های موضوعی بانوان با رویکرد چندجانبه نگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری، دانشگاه بین المللی قبرس شمالی

2 دانشیار شهرسازی، دانشکدۀ شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 مربی محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

امروزه در کشور ما بر اساس نیاز زنان در پایتخت و بسیاری از شهرهای بزرگ، اقدام به احداث پارک های موضوعی ویژۀ آنان شده است. در بررسی کلی مشاهده شده است که اکثر این طرح ها فاقد برنامۀ راهبردی مختص پارک بانوان می باشد. به طوری که صرفاً با محصور نمودن برخی از باغ ها و پارک های قدیمی، نام پارک بانوان بر آنها نهاده اند و حتی تلاشی برای استانداردسازی آنها به صورت پارک متعارف به عمل نیامده است. این موضوع به عنوان جریانی نو در دهۀ اخیر در ایران، با دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است و فقدان مطالعات علوم اجتماعی در آن مشهود می باشد که لازمۀ آن، بررسی طراحان و برنامه ریزان به صورت چندجانبه نگر می باشد. از این رو شایسته است موضوع را با اهداف کلی اجتماعی، فرهنگی، تفریحی، بهداشتی و اقتصادی به صورت جامع مورد مطالعه قرار داد. از آنجایی که تمامی این اهداف، در آسایش زندگی اجتماعی بانوان مؤثر بوده و کمبود هر یک از آنها نیازهای روحی، روانی و جسمی به دنبال خواهد داشت، لذا این مقاله، بررسی اهداف و مؤلفه های مربوطه را به روش نیازسنجی و مطالعات تحلیلی ارائه می نماید. از بررسی نتایج سؤالات پرسش نامه و توزیع درصد پاسخگویان بر اساس نمودارهای شاخص، جمع بندی ادارک بانوان از یک پارک اختصاصی و خواست های آنان استخراج شد و بدین شکل برنامه ریزی و طراحی در پارک بانوان بر اساس دیدگاه های فرهنگی، اجتماعی- مشارکتی، فراغتی- تفریحی، بهداشتی و اقتصادی به عنوان یک بستر مناسب، جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی اجتماعی بانوان، مناسب دیده شد. پارک بانوان عرصه ای برای فعالیت های فرهنگی، اجتماعی- مشارکتی، فراغتی- تفریحی، بهداشتی و اقتصادی، مبتنی بر ارزش های اجتماعی - فرهنگی بانوان در هر جامعه ای می باشد. لذا، برنامه ریزی و طراحی در این پارک ها می بایست زمینه ساز شکوفایی،بالندگی، ایجاد حس اعتماد به نفس و مشارکت و نیز اشتغال برای بانوان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women Thematic Parks with Multi-Lateral Approach

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Habaib 1
  • Hasanali Laghaei 2
  • Mahboubeh Jamei Fard 3
  • Hossein Mousavi Fatemi 4
چکیده [English]

Today, in capital and many other big cities in our country, thematic parks are constructed based on women’s needs. A general review features out that most of these projects lack strategic plan for women’s park, so that some old parks and gardens are enclosure by high walls and even no attempts are made to standardize them as common parks. The same subject is being considered as a new trend in Iran during recent decade with different points of view while lack of social science studies calls for multi-lateral survey of designer and planners. Hence, it is necessary to comprehensively study the subject with general social, cultural, recreational, health and economic objectives. Since each of mentioned objectives was effective on women’s social life wellbeing, then lack of each could cause emotional, psychological and physical needs. Therefore efforts have been made in this article to observe related objectives and components through need assessment and analytic methods. Women’s comprehension from a dedicated park and their demands were obtained through observing the outcome of questionnaire and distribution of respondent percentage based on indicator graphs. Then programming and designing women park were carried out on the basis of cultural, social- participatory, leisure- recreational, health and economy points of view as a suitable step towards improving the quality level of women’s social life. Women Park is an area for cultural, social-participatory, health and economic activities based on social-cultural values for women. Therefore, planning and designing of women’s parks should prepare a basis for blooming, flourishing, self-confidence building, participating and occupation opportunities for women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thematic Park
  • Women
  • Society
  • Cultural Value