طراحی استراتژی توسعه شهری مراکز تاریخی کلانشهرهای ملی، نمونه موردی: مرکز تاریخی تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

طراحی شیوه مواجهه با هر پدیده‌ای متناسب با ماهیت و چیستی آن در عرصه‌ای چند سطحی صورت‌بندی می‌شود. مسأله برنامه ریزی در این پژوهش مواجهه با مهمترین پاره کلانشهری یعنی مراکز تاریخی آنها بوده که ماهیتی پیچیده، متنوع و البته گاهاً به ظاهر متناقض دارد و این در حالیست که به شدت تحت تأثیر نیروهای خارجی قرار دارد. طبیعی است طراحی شیوه مواجهه نیز به همان میزان از پیچیدگی فزاینده‌ای برخوردار است. این گونه مناطق از یک سو تاریخی بوده، از سویی مرکز شهر است و از سوی دیگر مرکزیت کلانشهری را بر عهده گرفته است. تاریخی بودنش رویکرد حفاظت، مرکز بودنش رویکرد تقویت و توسعه را و در نهایت مرکزیت کلانشهریش نیز ضرورتهای نوین و خاص توسعه کلانشهری و در نهایت نیازهای ناشی از تقویت روابط فراشهری و حتی فراملی را در محیطی رقابتی مطرح می سازد. این پژوهش سعی دارد تا با استفاده از ساختار کلان مدل طراحی استراتژی توسعه شهری بتواند جایگاهی شایسته برای مرکز تاریخی کلانشهرها در محیطی ایرانی (شهر تبریز) فراهم نماید. هدف نهایی، آفرینش مرکز تاریخی کلانشهری است که ارزشها و میراث خود را در جریان حیات واقعی خود مبدل به ثروتی انکار ناپذیر سازد و مبتنی بر آن دخیل سازد، عملکردهای برتر کلانشهری را بپذیرد و ظرفیت و آمادگی لازم را برای مواجهه با آینده و محیط خارجی در جهت افزایش توان رقابتی و بهره وری از توان بسیار بالای مرکز کلانشهری بر مبنای رفتارهایی شهروند مدار، بوم محور و مبتنی بر ارزشهای پایداری ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Development Strategy of Iranian Metropolis Historical Centers (Case Study: Tabriz Historical Center)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Haghjou 1
  • Akbar Sardari Zenous 2
چکیده [English]

Designing the method of facing with any phenomena based on its essence is classified in a multilevel context. The main issue of this research is facing with the most important part of a metropolis, the historical center, which has a complicated, various and apparently anomalous identity by external forces. So designing the related facing method is more complicated. These areas are historical from one point of view, and the city center and metropolis center from another. Its historical characteristics introduce preservation approach, its central characteristics introduce development approach and finally its metropolis center characteristics introduce specific necessity of modern metropolis development in a competitive international and national environment. This research try to provide a suitable placement for metropolis historical centers in Iranian context (Tabriz City) based on CDS approach. The final goal is creation of a metropolis historical center which transform its values and heritages to an irrefutable wealth, locating supreme metropolis functions and creating essential capacity to face with future and external environment through increasing competitive power of metropolis center based on Citizen-oriented behaviors, vernacular and sustainable values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metropolis Historical Center
  • City development strategy
  • Historical Preservation
  • Metropolis Substation/Essence
  • City Development Vision
  • Historical Center of Tabriz