برآورد عوامل مهم مؤثر در جذب سفر به پارک های شهری، بررسی تطبیقی سه پارک: ارغوان، فدک و عطرسیب باقرشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو درس حمل و نقل و ترافیک شهری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 پژوهشگر دکتری مهندسی حمل و نقل، دانشکدۀ عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در برنامه ریزی حمل و نقل به منظور تحلیل تقاضای سفر، به برآورد تعداد سفرهای تولید و جذب شده پرداخته می شود. در این مقاله با توجه به اهمیت فضاهای سبز شهری به ویژه پارک ها، با در نظر گرفتن مبانی برنامه ریزی حمل و نقل، به شناسایی عوامل مؤثر در جذب سفر پارک ها پرداخته شده است. در همین راستا پارک های ارغوان، فدک )پارک ناحیه ای( و عطرسیب )پارک منطقه ای( در شهر باقرشهر واقع در استان تهران مورد مطالعه قرار گرفته است و برای هر یک از این پارک ها مدل جذب سفر جداگانه ای ارائه شده است. این مدل ها با استفاده از رگرسیون خطی استاندارد و با درنظر گرفتن آزمون های لازم کنترل گردیده اند. بدین منظور از آماره های تلرانس، دوربین واتسون و کولموگروف - اسمیرنوف استفاده شده است. تمامی آزمون ها نکویی برازش مدل های رگرسیونی محاسبه شده را تأیید می کنند. با مقایسۀ عوامل مؤثر در جذب سفر پارک های ناحیه ای و منطقه ای، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که با بالا رفتن هزینه های ماهانۀ زندگی، افراد کمتر به پارک های منطقه ای می روند. افراد مجرد بیشتر به پارک های ناحیه ای و افراد متأهل به پارک های منطقه ای می روند و بیشتر بعد از ظهر و شب را برای رفتن به پارک انتخاب می کنند. مراجعین به پارک های منطقه ای تمایل دارند که زمان بیشتری را صرف کنند تا به پارک بهتری بروند. افراد مسن تر تعداد روزهای بیشتری به پارک های ناحیه ای می روند در صورتی که این متغیر در پارک های منطقه ای صدق نمی کند. زیرا آن ها توانایی کمتری دارند که به پارک های منطقه ای بروند. بنابراین، با توجه به عوامل مؤثر در مدل می توان به این نتیجه رسید که عامل اجتماعی مانند وضعیت تأهل، عوامل اقتصادی مانند وضعیت شغلی و میزان هزینه های ماهانۀ خانوار و عواملی مانند زمان و امکانات، همگی در میزان سفرهای جذب شده به پارک های شهری موثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Important Factors on the Trip Attraction to Urban Park Comparative Study of Three Parks: Arghavan, Fadak, Atre sib Parks in Baghershahr City

نویسندگان [English]

  • Morteza Khalili 1
  • Samaneh Jalili Sadrabad 2
  • Hasan Khaksar 3
1
2
3
چکیده [English]

Transportation planning estimates the number of trips generation and attraction to each land use category. In this research important factors on the trip attraction to urban park have been discussed because of importance of urban green space especially parks in the urban Planning. For this survey the Arghavan, Fadak (District Park); Atre sib (Regional Park) in Baghershar city, Tehran province have been studied. Then special model has been developed for each of them. These models generated by using standard linear regression and necessary tests have been implemented: So Tolerance, Durbin-Watson and Kolmogorov-Smirnov tests are used in this research. All tests confirm the validity of regression models that calculated. The results have been shown that by increasing of the monthly household expenses, he would not like to go to the regional park. Single people prefer to go to district parks and married people tend to go to regional parks, they would like to go there in the afternoon and evening. Regional park visitors tend to spend more time to go to the better park. Older people go to district parks on the most of days, although the variable does not apply to the regional park because they aren’t able to go to a regional park. Finally according this research, social factors such as marital status, economic factors such as employment status and monthly household expenses, and other factors such as time and facilities can influence on the trip attraction to urban parks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Parks
  • Modeling
  • Trip Attraction