نقش قوانین و مقررات در تحقق مدیریت یکپارچه در مجموعه شهری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد شهرسازی، دانشکدۀ شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

مقالۀ حاضر با هدف بررسی تأثیر قوانین و مقررات شهری بر تحقق مدیریت یکپارچۀ شهری در مجموعۀ شهری تهران انجام گرفته است. به این منظور، ابتدا مفاهیم مدیریت شهری و مدیریت یکپارچۀ شهری بررسی شده و جایگاه قوانین و مقررات در مدیریت شهری بر مبنای ادبیات پیشین مشخص می گردد. برای پاسخ دادن به سؤال های اصلی تحقیق، از رو یکرد آمیخته استفاده شده است. در رویکرد آمیخته، با بهره گیری از روش های موردپژوهی ) کیفی( و پیمایش )کمی(، داده های مورد نیاز برای تحقیق گردآوری شده است. در مقالۀ حاضر، داده های حاصل از پرسش نامه های توزیع شده با استفاده از آزمون های آماری کولموگروف- اسمیرنوف، t تک نمونه ای و زوجی و تحلیل واریانس ANOVA)) تجزیه و تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان دهندۀ تأثیر قوانین و مقررات برمدیریت یکپارچۀ شهری در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، و شکاف معنی دار میان وضعیت موجود و مطلوب است. همچنین این یافته ها نشان دهندۀ تأثیر عوامل عملکردی، ساختاری و سازمانی بر مدیریت یکپارچۀ شهری در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و شکاف معنی دار میان وضعیت موجود و مطلوب می باشد. در انتهای مقاله، به بحث در مورد اهمیت قوانین و مقررات در مدیریت یکپارچۀ شهری پرداخته شده و راهکارهایی شامل ایجاد نظام مدیریت مجموعۀ شهری تهران و کاستن از تفرق سیاسی و عملکردی موجود، تدوین قانون ویژۀ مدیریت و برنامه ریزی مجموعۀ شهری تهران و به کارگیری یک رویکرد جامع در تدوین قوانین شهری، ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Urban Rules and Regulations on Realizing Integrated Urban Management in Tehran Metropolitan

نویسندگان [English]

  • MohammadMehdi Azizi 1
  • Mohammad Abouei Ardakan 2
  • Nasrin Nouri 3
چکیده [English]

The aim of present article is to examine the impact of urban rules and regulations on realizing integrated urban management in Tehran Metropolitan Area. First, the urban management and integrated urban management literature is reviewed, analyzing and determining the role of regulations in urban management. Then for answering the research questions, we utilize mixed method approach; based on this approach, the needed data is gathered, using case study method (qualitative) and survey method (quantitative). In the present research, data were gathered from 64 academic staff and managers in the field of urban management and urban planning. Data analysis was conducted using K-S test, one sample and two independent samples t-test and analysis of variance (ANOVA). Findings show the impact of rules and regulations on integrated urban management (sig=0.000). These findings also show the impact of functional, structural and organizational factors on integrated urban management (sig=0.000). Finally, based on these findings, the importance of rules and regulations in integrated urban management and present implications for improvement of urban management in Tehran metropolitan are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Regulations
  • Integrated Management
  • urban management
  • Mixed Method