گونه شناسی ساختار کالبدی-کارکردی معماری مسکونی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

محیط طبیعی یکی از مهم ترین پدیده‌های مؤثر در چگونگی شکل گیری ساختار معماری بومی و سنّتی بوده است. فن آوری های محدود گذشته سبب می شد که در طراحی و ساخت این واحدها بیشترین بهره برداری از عوامل محیطی صورت گیرد. در معماری مسکونی بومی استان گلستان به دلیل شرایط متنوع محیطی، گون ههای مختلفی شکل گرفته است که موضوع مورد بررسی در این پژوهش می باشد. هدف از این پژوهش شناخت و سپس گونه شناسی واحدهای مسکونی در استان گلستان است؛ با طرح این پرسش که خانه های بومی این استان را براساس ویژگ یهای محیط جغرافیایی و شهری به چند گونه می توان طبقه بندی کرد؟ چارچوب نظری تحقیق براساس نقش خصوصیات محیط طبیعی محلی و همچنین محیط شهری در چگونگی شک لگیری واحدهای مسکونی استوار است. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و تطبیقی بوده است. گردآوری اطلاعات به دو شکل اسنادی و میدانی صورت گرفت، به این ترتیب که پاره ای از اطلاعات لازم، نخست به صورت اسناد گردآوری شد و سپس طی سه سفر به نقاط مختلف استان، نمونه های فراوانی گردآوری شد که شماری از آن ها پس از نخستین بررسی های توصیفی، طبقه بندی شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با وجود آن که در سیمای کلی معماری بومی استان، نوعی وحدت و یکپارچگی وجود دارد، ولی میتوان به سبب برخی از پدیده ها، مانند ویژگ یهای اقلیمی محلی )خرده اقلیم ها(، محیط فرهنگی- اجتماعی و خصوصیات جمعیتی سکونتگا هها، انواع واحدهای مسکونی بومی این استان را به سه گونه واحدهای واقع در نواحی دشت، واحدهای واقع در نواحی کوهپایه‌ای و واحدهای مسکونی واقع در نواحی کوهستانی طبقه بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology Study of the Physical-Functional Structure of Residential Architecture in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Hossein Soltanzadeh 1
  • Maziar Ghaseminia 2
1 Associate Professor of Architecture, Faculty of Architecture, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 M.A. Student in Architecture, Faculty of Architecture, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Environmental factors have been the most important phenomenon in formation of vernacular architecture. Limited technology of past caused a high adaptability of architectural designs to environmental factors. The vernacular architecture of Golestan province, due to environmental conditions has got different types which are the subject of this study. Therefore, the purpose of this study is to identify the types of vernacular architecture in Golestan province. The main question of this research is: how many different types of residential architecture can we classify according to the environmental condition of the region? Theoretical framework of this research is based on the role of local environmental factors on the shape of vernacular architecture. Research method is descriptive, analytical and comparative. Data collection of this study was based on the documental and field studies. According to the field studies many samples were collected and after the first descriptive studies, some of the cases were classified. In spite the overall harmony of traditional architecture of the region based on the analytical and comparative studies, vernacular architecture of this province can be reviewed in three types: Vernacular architecture of the plain and flatlands, Residential units of mountain foot and Units in steep mountainous slopes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestan province
  • Residential Architecture
  • Typology
  • Vernacular architecture
  • Climate
  • Microclimate