تبیین روش تحقیق زمینه یابی در طراحی الگوی مسکن روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

اهمیت مسکن روستایی و بافت های با ارزش روستاها در ساخت و سازهای جدید، مسأله طراحی الگوی مسکن روستایی را موجب شده است. به تبع آن مطالعات بسیاری در حوزه مسکن روستایی صورت گرفته و الگوهای مسکن زیادی طراحی شده اند. گزارش آسیب شناسی پس از اجرا، حاکی از عدم توفیق الگوهاست. یکی از علل کارآمد نبودن الگوها انبوه مداخله گرها و نیز عدم انجام پژوهش علمی و معتبر در مورد مسکن روستایی است. در بعضی موارد، بررسی گزارشها و مطالعات در حوزه مسکن روستایی نشان می‌دهد که مطالعات مذکور شامل انبوه داده هاست که به صورت خام و بدون تجزیه و تحلیل در مرحله طراحی استفاده شد هاند. در هر پژوهش، اعتبار گردآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل و استنتاج از آ نها، به کاربرد روش تحقیق علمی متناسب با موضوع وابسته است. برای پژوهش و طراحی مسکن روستایی نیز، استفاده از روش تحقیق مناسب می تواند علاوه بر ایجاد اطمینان از صحت داده ها، شیوه تجزیه و تحلیل انبوه اطلاعات و اعتبار استنتاج از آ نها را نیز تبیین نماید. در مقاله حاضر، ضمن تشریح "روش تحقیق زمینه یابی" که در پژوهش و طراحی الگوی مسکن روستایی در روستاهای توابع اصفهان استفاده شده است، شیوه گردآوری اطلاعات، روش تهیه ابزار تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها، اعتبارسنجی و استنتاج از داده ها بیان می‌شود. از آنجا که روش تحقیق پیشنهادی در پژوهش و طراحی الگوی مسکن در هشت روستا از توابع استان اصفهان استفاده شده، دارای ویژگی تعمیم پذیری است و می تواند مرجعی برای تحقیق و طراحی در حوزه مسکن روستایی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Survey Research Method in Rural Residential Design Pattern

نویسندگان [English]

  • Minoo Shafaei
  • Ramin Madani
Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture & Urbanism, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The importance of Rural Housing and values of historical villages in new constructions has caused the issue of designing residential patterns in rural areas in recent years. Consequently, many studies conducted in the field of rural housing to create design patterns. Pathology reports after running patterns show non-performance or changes of those patterns. Studies indicate that the low efficiency of patterns is because of mass-pointer interference, lack of comprehensive and reliable scientific research on rural housing. In some cases, precise review reposts show that the studies include an array of raw data that has been used in the design stage with no analysis. In each study, the validity of data collection, analysis and conclusions is dependent on appropriate application of scientific method. In research and design of rural housing, using appropriate research method can also ensure the integrity and accuracy of data collection and reliability of analysis and conclusions. In this article the “Survey Research Method” is used regarding design patterns of rural housing in 8 villages of Isfahan province. Therefore the data collection method, field studies, preparation method of research tools (questionnaires), data analysis, validity of data and conclusions are stated. Therefore it can also be reference for other similar researches on rural housing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survey Method
  • Pattern of Rural Housing
  • Rural Valuable Buildings