ارزیابی معماری همساز با اقلیم در خانه های کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران.

2 عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

3 کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران.

چکیده

اقلیم و شرایط آب و هوایی نقش بسیار مهمی را در زندگی انسان ها ایفا می کنند. این نقش در طراحی خانه ها و بناها و شکل دهی به سکونتگاه های انسان ها بسیار بارز می باشد. این تحقیق به دنبال بررسی چگونگی تطبیق معماری و اقلیم در شهر کاشان و چگونگی توجه به شرایط آب و هوایی در ایجاد خانه های شهر کاشان می باشد. برای انجام این تحقیق از داده های اقلیمی ایستگاه سینوپتیک شهر کاشان در یک دوره 30 ساله استفاده شده است. روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی و بررسی خانه های شهر کاشان می باشد. نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی گیونی نشان می دهد، شرایط بیوکلیمای ساختمانی شهر کاشان در ماههای ژانویه، فوریه و دسامبر خارج از محدوده H قرار دارد و در این شرایط برای ایجاد شرایط آسایش حرارتی در داخل ساختمان ها نیاز به استفاده از وسایل گرمازا می باشد. در ماه جولای با توجه به بالا بودن دمای هوا و نبود رطوبت در هوا، برای ایجاد شرایط مطلوب آسایشی در داخل بناها نیاز به تزریق رطوبت از طریق وسایل مکانیکی مانند کولر آبی می باشد. در این ماه شرایط بیوکلیمایی داخل بناها در محدوده EC در دیگر ماههای سال با استفاده از مصالح مناسب و رعایت اصول طراحی اقلیمی می توان، شرایط اقلیمی و محیطی را با توجه به آسایش حرارتی انسان در داخل ساختمان ها تنظیم نمود. به طور کلی با بررسی ویژگی های طراحی چند خانه در شهر کاشان نشان داد که استفاده از شرایط محیطی برای ایجاد آسایش در داخل بناها از اهداف مهم طراحی بوده و هر یک از اجزای ساختمان به نوعی همساز با شرایط اقلیمی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Climatic Architecture of Houses in Kashan

نویسندگان [English]

  • Yousef Gorji 1
  • Ali Yaran 2
  • Samira Parvardinezhad 3
  • Manizheh Skandari 3
1 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran.
3 M.A. of Architecture, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Whether and climate conditions play an important role in human’s life. This role is more vivid regarding to houses and building design and forming human settlements. This research is looking forward to survey collation of architecture and climate in Kashan and the impact of weather condition on housing construction. Therefore a 30 year climatic data was gathered from Kashan city Synoptic weather station. The Gioni bioclimatic graph shows that kashan city building indoor bioclimatic condition in January, February and December is out of the H territory. Therefore there is a need of heating facilities to gain human comfort temperature. Based on the high temperature and low humidity in July, there is a need of extra cooler such as water cooler in order to increase the humidity too. The indoor bioclimatic condition in this month is in EC territory. In other time of the year it is possible to provide human comfort temperature only through proper material and climatic design. Finally through analyzing some houses in Kashan it is conceived that applying environmental condition for providing temporal comfort in the buildings is one of the most important aim of the design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kashan Houses
  • Hot and dry climate
  • Architecture
  • Sustainability
  • Comfort