تحلیلی بر ویژگی های محیط در نظریه شخصیت اریکسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان ، ایران.

2 استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش برآنست تا با غور در نظریه شخصیت اریکسون، استنتاجاتی را بر ویژگی‌های محیط انجام دهد؛ به امید آن که بتواند به طور مستقیم مورد استفاده طراحان محیطی قرار گیرد. لذا بدین منظور، ابتدا هشت مرحله مختلف رشد شخصیت از یکدیگر تفکیک شده، سپس در هر دوره، هدف محیط، رویکرد و رفتار مطلوب محیطی تبیین م یگردند. در مرحله بعد مؤلفه‌های محیط کالبدی در هر دوره بیان شده و ویژگی‌های هر یک از آن مؤلفه ها در قالب حکم هایی بیان می‌گردند. نتایج این تحقیق به مثابه حلقه اتصالی خواهد بود میان شخصیت انسان، آن گونه که اریکسون توصیف می کند، با طراحی محیط مصنوع مناسب و متناسب با احوال، خصایص و توانایی های انسان برای رشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Environment Properties in Erikson’s Personality Theory

نویسندگان [English]

  • Ali Omrani Pour 1
  • Asghar Mohammad Moradi 2
1 Associate Professor of Architecture, Faculty of Architecture & Arts, University of Kashan, Kashan, Iran.
2 Professor of Architecture, Faculty of Architecture & Urbanism, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research surveys Erikson’s theory of personality and does analysis on environment properties in order to make the conclusions useful for environmental designers. Therefore, eight different personality growth levels are distinct from each other, and then in each level, the objectives, approaches and proper behaviors are recognized. In the next level physical environment elements and their characteristics are cleared. The result of this research will be like a connection chain among human personality –as Erikson’s definitions- and deigning artificial environment appropriate to the humans characteristics and capabilities for growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • Erikson
  • Environment
  • environment psychology
  • Physical Environment