تأثیر سواد بصری بر درک زیبایی در آثار معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ا رشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

قضاوت در خصوص آثار معماری به شکل های گوناگون صورت می‌پذیرد و اختلاف نظرهای زیادی در مقام قضاوت مشاهده می شود. تفاوت در اظهارنظر در خصوص زیبایی آثار معماری یکی از موضوعات بحث برانگیز در معماری معاصر ایران است. موضوعی که سبب می‌شود در بسیاری از موارد، اختلاف نظرهای قابل توجهی میان متخصصین و طراحان از یک سو، و مردم و دیگر گروه های بهره بردار از سوی دیگر به وجود آید. در این پژوهش ضمن تحلیل ادبیات تخصصی موضوع چارچوب نظری مربوط طراحی شده و براساس الگوی امتیازدهی به نمونه های مطلوب، آزمون مورد نظر طرح گردیده است.  20نمونه از آثار مشهور معماری معاصر ایران در دو دسته انتخاب شده اند. دسته اول شامل آثاری است که در منابع مکتوب، مجلات معتبر و ادبیات تخصصی از آن ها به عنوان آثار برگزیده یاد شده است و دسته دوم شامل آثاری است که جنبه‌های تبلیغاتی درباره آنها وسیعتر است و بیش تر از شهرت عمومی برخوردارند. این دو گروه از بناها در اختیار3 گروه از پرسش شوندگان قرار گرفته است که به ترتیب عبارتند از 20 نفر از اساتید معماری، 30 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد معماری و 50 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد که در رشته هایی به غیر از رشته معماری تحصیل می‌کنند. دستاوردهای پژوهش نشان دهنده آن است که تفاوت معناداری میان بناهای انتخاب شده از سوی هر یک از گروه ها قابل مشاهده می باشد. علاوه بر آن که مردم اقبال بیشتری نسبت به آثار عمومی و بهره مند از تبلیغات محیطی داشته اند و بناهایی که براساس طراحی معماری درک آن ها نیازمند سواد بصری بالاتری است از سوی مردم پایین تر ارزیابی شده است. هرچند در بسیاری از موارد نوعی اتفاق نظر نیز قابل مشاهده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Visual Literacy on Perception of Beauty in Architectural Buildings

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Mahdavi Nezhad 1
  • Noshin Nagahani 2
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 M.A. Student of Architecture, Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Judgments on architectural works variously are done and different points of views and disagreements are observed. Difference of comments regarding architectural beauty is one of the most controversial issues and significant subjects in Iranian contemporary architecture. This issue causes significant disagreements among specialist and designers in one hand and target groups and users from the other hand. In this research parallel to analyzing the specialized literature, theoretical frameworks are built according to rating the samples through the test of user’s desire. Twenty cases among famous Iranian contemporary works have been chosen and classified in two groups. The first group is including the works which have been mentioned in specialized architectural journals as selected works. The second one is including the works with higher advertisement aspects and public reputation. These two classes of buildings were given to three groups of addressees including twenty architectural teachers, thirty master architecture students, fifty master students from other fields. The research outcomes show that a meaningful difference is observed among the selected building by mentioned groups. In addition more people have higher interest on public architectural works and those with advertisement purpose and higher visual literacy. Although in many cases a kind of agreement is observable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Literacy
  • Beauty Perception
  • Contemporary architecture of Iran
  • Architecture Design