بررسی و تحلیل سیر تحول و تکوین "شهر" و "دولت" در اندیشه ابن خلدون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دوره دکتری برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد جغرافیای شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

شهر برآیند و نتیجه حکمت نظری و حکمت عملی است که به مدد اندیشه ها و فرایندها در طی زمان با تبلور کالبدی آن رخساره نموده و مفهوم شهر را پدید می آورد. حکمت نظری مبین اندیشه‌های آرمانشهری و جریان فکری است که در فراسوی نظام ظاهری شهر قرار دارد و حکمت عملی اسلوب ساخت ویژه در شهر را بیان می دارد. مقاله حاضر بر آن است تا به تبیین و تحلیل حکمت نظری مفهوم شهر و جامعه در اندیشه ها و آراء ابن خلدون بپردازد و چارچوب فرایندی و محتوایی آن را روشن نماید. روش ابن خلدون در قبض و بسط اندیشه هایش روش برهانی است و براین اساس تاریخ را بر چهار مرحله توحش، همزیستی، اراده مشترک و همبستگی اجتماعی 1 و جامعه و دولت تقسیم نموده و بر پایه آن چارچوب نوسازی جامعه و شهر را پی می ریزد. براین اساس و براساس مراحل تکوین و سقوط دولت شهر نیز سقوط و ظهور می کند و این مهم بر اساس پویش فرهنگی و ارتباط دولت و شهر به پیش می رود. در مقاله حاضر روش مورد استفاده روش تبیینی– تحلیلی بوده و یافته های تحقیق نشان می دهد که مفهوم نظام فرهنگی و ویژگی های اخلاقی و اجتماعی یکی از بارزترین مفاهیم در اعتلای مفهوم و نقش شهر است و این ویژگیها براساس چگونگی تبلور و یا سقوط آن در دولت، در شهر نیز ظهور و بروز می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on “City” and “State” Revolution in Ibn-Khaldun Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Musa Pajoohan 1
  • Ahmad Poorahmad 2
  • Ahmad Khalili 3
1 PhD student in urban planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor of Urban Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 PhD student in urbanism, Fine Arts Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

City is resultant of fundamental and practical wisdom that attain physical appearance by thoughts and process and create city concept. The main aim of this paper is analyzing fundamental wisdom and states of Ibn-Khaldun viewpoint. The Ibn-Khaldun methods in extent of his thought are discursive. Based on this method he divided the history in four different stages: incipient, symbiosis, common volition and solidarity and based on this origination state renovation frame. Therefore as a result of genesis and fail of state, city geneses and failed. Research methodology in this paper is descriptive-analytical and the main results show that the concept of cultural system and moral and social characteristics are the main factors of improving city concept and role. These characteristics appear based on their destruction or emerge in states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn-Khaldun
  • Zealotry
  • City
  • State
  • Booty-Defense Concept