بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مهندسی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

2 استادیار مهندسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه جمعیت پذیری شهرها به همراه مسائل اجتماعی- اقتصادی آ نها شکل کاملاً تازه ای از شهر و شهرنشینی را به وجود آورده است. به گونه ای که مسأله پاسخگویی به نیازهای انسانی را مختل کرده است. در این تحقیق وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج مورد بررسی قرار گرفته است. در روند تحقیق، ابتدا با استفاده از شاخص پراکندگی ویلیامسون و موریس وضعیت توزیع شاخص های اجتماعی– اقتصادی، وکالبدی را در سطح نواحی 21 گانه شهر سنندج بررسی نموده و نسبت به سطح بندی میزان برخورداری شهروندان از امکانات و خدمات شهری اقدام گردید، سپس با استفاده از تحلیل های آماری نتایج همبستگی و رابطه بین سطح اقتصادی- اجتماعی ساکنان با میزان برخورداری از کاربری های خدمات شهری مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاصله، بیانگر آنست که از نظر توزیع شاخص ها، فقط شاخص های تراکم خانوار، ضریب فعالیت، درصد باسوادی در وضعیت متعادل و سرانه مسکونی در وضعیت نسبتاً متعادل قرار دارند. همچنین ساکنان با سطح اقتصادی- اجتماعی بالاتر، از کاربری های خدمات شهری بهتری برخوردارند و الگوی توزیع کاربری های خدماتی شهری به نفع گروه های مرفه تر جامعه عمل نموده است. بنابراین با وجود عدم تعادل در توزیع فضایی شاخص‌ها در بین نواحی و همچنین وجود همبستگی مستقیم و معنادار بین سطح اقتصادی- اجتماعی ساکنان نواحی با میزان برخورداری از کاربریهای شهری و شاخص های کالبدی و نیز قرارگیری نواحی مرکزی شهری به عنوان قلب تپنده شهر که مورد توجه و استفاده عموم شهروندان شهر است، در سطوح بسیار پایین توسعه کالبدی، عدالت اجتماعی )معیارهای عدالت اجتماعی( در ساختار فضایی شهر سنندج، به چشم نمی خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing The Social Justice in Spatial Structure of Sanandaj City

نویسندگان [English]

  • Kyoumars Habibi 1
  • Hooshmand Alizadeh 1
  • Varaz Moradi Masihi 2
  • Sivan Valid Baigi 3
  • Sasan Vafaee 4
1 Assistant Professor of Urbanism, Faculty of Art & Architecture, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran.
2 Assistant Professor of Urbanism, Faculty of Art & Architecture, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 M.A. in Urbanism, Faculty of Art & Architecture, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 M.A. Student of Natural Resources, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays fast growing population with social and economical challenges brought by cities has created a new form of urbanization. This has made it difficult to provide residents need properly in cities. The main problem of such form of urbanization is in relation to the challenges of equitable access to adequate quality services for all residents. The city of Sanandaj was selected as the case study of this research to assess particularly the social justice situation across the entire socio-spatial structure of the city. Therefore, the dispersion index of Williamson and Morris was used to conduct the field work. In this regard, the distribution of social, economical and physical indicators and residents accessibility has been surveyed across21 districts of the city. Then, the correlation analysis was used to identify the relationship among the level of socio economic statues of the residents and the degree of accessibility to urban services. The results show that there is a significant variation among indicators by household socio economic statues. It means that the pattern of urban land use (services) was mainly in line with the socio economic statues of residents. Those neighborhoods with high level of urban services also contain wealthy economical groups. Eventually this conveys that the spatial structure of the city is not equitable to promote the level of social justice across the whole city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Justice
  • Social Inequity
  • Urban Service land-uses
  • Urban Space
  • Sanandaj