بررسی نقش و اثرات گردشگری شهری در توسعه پایدار شهر؛ با تأکید بر ادراک ساکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

بر پایه وجود ارتباط دو طرفه توسعه پایدار و گردشگری پایدار، برای آن که گردشگری بتواند به توسعه پایدار شهر کمک کند، باید اثرات آن در شهر شناسایی شده و مورد توجه خاص قرار گرفته شود. با این پیش فرض کلی این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی اثرات مثبت و منفی ناشی از توسعه گردشگری شهری، نحوه ادراک ساکنان از اثرات مختلف توسعه گردشگری بر ابعاد توسعه پایدار شهری را به تفصیل مورد بررسی قرار دهد. این مهم از این رو است که نحوه ادراک ساکنین از تأثیرات گردشگری و میزان رضایتمندی آنها از وجوه مختلف آن، یکی از شاخصه های مهم تحقق توسعه پایدار شهری است. در حالی که در اکثر موارد در سنجش میزان اثر گردشگری در توسعه شهر این موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد. نوشتار حاضر، پژوهشی تحلیلی-کاربردی و مبتنی بر روشی کمی در تحلیل داده ها است. برای تحلیل نظرات ساکنان سرعین از فن پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد که گردشگری شهری در عین حال که اثرات مثبت اقتصادی انکار ناپذیری بر جامعه شهری دارد، در کنار خود آثار متنوع )مثبت و منفی ( اقتصادی، اجتماعی و محیطی را نیز در شهر میزبان ایجاد می نماید. در عین حال تأثیر پذیری ساکنان بخش های مختلف شهر از اثرات متفاوت بوده و لازم است در ارزیابی نحوه و میزان این اثرات به تفکیک مورد تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing The Roles and Impacts of Urban Tourism on Sustainable Urban Development; Focusing on Citizens Perception

نویسنده [English]

  • Pooyan Shahabian
PhD of Urban Planning & Design, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Based on the bilateral relationship among sustainable development and sustainable tourism- In order to assist sustainable urban development- its impact on city should be identified. Base on the mentioned hypothesis this article tries to survey the positive and negative impacts of urban tourism development and citizens’ perception of various tourism development impacts on urban sustainable development aspects. In fact, resident’s perception and influences of tourism impacts and their satisfaction is one of the most important criteria of achieving sustainable development. But, in most similar cases of analyzing the impact of tourism on urban development, this criterion is not considered. The presented article is an analytic-applied research based on quantitative analysis methods. Therefore, in order to analyze the Sarein inhabitants, questioner technique is done. The result of this analysis shows that aside positive economical effect of urban tourism, it has got enormous positive effect on urban society too. In addition, it has got effects (positive & negative) on the target groups, economy and environment. Furthermore, the amount of the effects is different on various part of the city, therefore it is essential to have divided analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable urban development
  • urban tourism
  • Effects
  • Inhabitant Perception