بررسی وضعیت دسترسی شهروندان با تأثیرگذاری شیوه سفر، نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

چکیده

دسترسی، یکی از مؤلفه های کلیدی مؤثر بر کیفیت محیط شهری است. دسترسی به مراکز اشتغال و مکان سایر فعالیت ها و خدمات در شهر، نیاز به سفر و جابه جایی را اجتناب ناپذیر می سازد. در این رابطه زیرساخت های حمل ونقل و موقعیت فضایی فعالیت ها به عنوان عوامل تعیین کننده مسافت، شیوه سفر و سهولت جابه جایی و دسترسی، اهمیت ویژه ای می یابد  بدین ترتیب ساختاریابی شهر به گونه ای که نیازمندی های شهروندان را در کوتاه ترین فاصله از محل سکونت (از طریق سفرهای پیاده( و به آسانی تأمین نماید، از جمله اهداف برنامه ریزی شهری است. تحقیق حاضر، با هدف بررسی وضعیت دسترسی به مراکز مختلف شهر بابلسر اعم از محل کار، مراکز خدماتی و خرید، با توجه به شیوه سفر افراد به مراکز مذکور انجام شده است. فرضیه این پژوهش عبارت است از: وضعیت سهولت دسترسی به مراکز خدماتی شهر بابلسر تحت تأثیر شیوه سفر شهروندان تفاوت معنی داری را نشان می دهد. روش این تحقیق از نوع پیمایشی، مبتنی بر استفاده از پرسشنامه می باشد. در تدوین پرسشنامه، ابتدا سوالاتی در خصوص شیوه سفر افراد به مراکز مختلف در سطح شهر و سپس طبق نظر جامعه محلی میزبان، سهولت دسترسی به همان مراکز مورد سنجش قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی مثل میانگین و واریانس و روش آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج این تحقیق همانطور که انتظار می رفت، نشان می دهد که میان شیوه های مختلف سفر به لحاظ سهولت دسترسی شهروندان به مقصد، تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی راحتی دسترسی به مقاصد مختلف در حوزه آماری مورد مطالعه تحت تأثیر عامل شیوه سفر افراد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing The Impact of Commute Mode on Accessibility Level

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ghadami 1
  • Rahimberdi Anamoradnejad 1
  • Seyedeh Sahar Mohamadi 2
1 Assistant Professor of Geography & Urban Planning, Geography & Urban Planning Department, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran.
2 M.A. Student in Geography &Urban Planning, Geography & Urban Planning Department, University of Mazandaran , Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Accessibility is considered as a key component in quality of urban environment. In fact access to facilities, work, commercial and services centers in cities create the need of mobility. In this regard transportation facilities and urban activities distribution are taken in to account as determinant factors of VMT, commute mode and mobility comfort. Therefore city structure in a way which provide citizens need in shortest distances from residential zones is considered as the most urban planning goals. This paper is prepared with the aim of analyzing accessibility to Babolsar city services centers such as working centers, commercial centers based on their commute modes. The hypothesis of this research is that the commute mode of residents has got significant effect on accessibility condition to job and services zones. The methodology of the research is based on statistic samples by questionnaire. Questions such as residents commute modes and their accessibilities’ conditions were asked form native people and analysis is done based on statistical methods. The results of this research through parametric statistics show a significant correlation among mentioned variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • accessibility
  • Commute Mode
  • Babolsar City